logo
logo bip
Sprawozdania finansowe
Zgodnie z § 34 pkt. 9 i 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie zostały opublikowane na stronie BIP CUW:
http://bip.powiat-gniezno.pl/gnieznop/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/centrum-uslug-wspolnych2/sprawozdania-finansowe.html
 
 
Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Załączniki:
- bilans jednostki - bilans.pdf
- rachunek zysków i strat - rachunek.pdf
- zestawienie zmian w funduszu jednostki - zestawienie.pdf
- informacja dodatkowa - informacja.pdf
- Wyciąg z danych zawartych - wyciag.pdf