logo
logo bip
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Komunikat

Komunikat

Wykaza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


------------------------


Starosta Gnieźnieński działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego


---------------------------------


Nieruchomość rolna położona w Goczałkowie, gm. Niechanowo, oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Goczałkowo, ark. mapy 1, dz. nr 36 o pow. 1,0500 ha, dla której prowa-dzona jest księga wieczysta PO1G/00047280/2 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Wartość nieruchomości – 46.700,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy siedemset 00/100).
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagos-podarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechanowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/32/99 Rady Gminy Niechanowo z dnia 26 czerwca 1999 r. i zmienionym Uchwałą Nr VII/58/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., dz. nr 36 posiada następującą strukturę funkcjonalną - tereny lasów, zalesień, korytarzy ekologicznych ; tereny łąk i pastwisk. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa działka opisana jest jako pastwiska i nieużytki. Na terenie działki posadowiony słup energetyczny z linią napowietrzną.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.) o nabycie nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art.6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust.4 ustawy.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 11 sierpnia 2020 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Karto-grafii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88 w. 39.
Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych i stronie internetowej : Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie , Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej .

Zawiadomienie

Komunikat

Komunikat

KOMUNIKAT

GN.A.6845.12.2020

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
o powierzchni 1111m2 położonego w Pawłowie, gm. Czerniejewo, ark. m. 1, część działek nr 154, 155, 156, księga wieczysta KW nr PO1G/00076774/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Grunt przeznaczony jest na działalność gospodarczą.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m² wynosi 0,25zł + VAT.
Do przetargu stawił się jeden uczestnik.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,26zł/m2 +VAT.
Najemcą został pan Mariusz Turtoń, Pawłowo 44a, 62-250 Czerniejewo.

Informacja

Szanowni klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1.06.2020 r. odbiór uzgodnionej dokumentacji projektowej będzie się odbywał w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16 do 17.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

 

Dyrekcja PZGKKiN w Gnieźnie

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

Wykaz nieruchomości

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
------------------------

Starosta Gnieźnieński działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz.65 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


---------------------------------


Nieruchomość położona w Gnieźnie przy ul. Witkowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 94, dz. nr 67/13 o pow. 0,0114 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00000848/1 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Wartość nieruchomości – 7.700,00 zł. ( słowniezłotych:siedemtysięcysiedemset 00/100).
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI /243/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 02 lipca 2004 r. , ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 133 z dnia 23 sierpnia 2004 r., poz. 2738, wnioskowana dz. nr 67/13 , ark. 94, położona w Gnieźnie w rejonie ulicy Witkowskiej, przeznaczona jest pod komunikację - teren chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo jezdnych na terenie ulicy Witkowskiej klasy ulicy głównej -symbol planu"KDG.1d".
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Karto-grafii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88 w. 39.

Przetarg ustny nieograniczony

Starosta Gnieźnieński


ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Jankowo Dolne, ark.mapy 1, dz. nr 46 o pow. 5,3592 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie księga wieczysta PO1G/00002123/7.

Cena wywoławcza do sprzedaży - 261.500,00 zł. ( słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Gniezno nr 119/XI/2000 z dnia 28 lutego 2000 r., dz. nr 46 jest położona na obsza-rze przeznaczonym pod tereny dolesień korytarze ekologiczne - symbol planu "D". Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa działka opisana jest jako grunty pod rowami, pastwiska, łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione. Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.) o nabycie nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art.6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust.4 ustawy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 52.300,00 zł. ( słowniezłotych: pięćdziesiątdwatysiącetrzysta 00/100 ) do dnia 19 czerwca 2020 r. na konto :

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie ,Al. Reymonta 21 B, pok. nr 18. Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88 w. 39.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.4.2019


KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/6 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/8 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/9 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony

Mapa

Wykaz nieruchomości

ZARZĄD POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

KOMUNIKAT

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 297,3m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Kościuszki 7A, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 42, dz. nr: 23/1 i 24/1 o ogólnej pow. 0,03.66 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042480/9 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej – dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przechodu przez działki nr 55/1 i 55/2, ark. m. 42. Przetargi przeprowadzone w dniu 16 stycznia 2020r. i 2 kwietnia 2020r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 547.500,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000r. ze zmianami działki nr: 23/1 i 24/1 leżą w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XXw. – symbol graficzny „MT", na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 109.000,00 zł. (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy 00/100) do dnia 22 czerwca 2020r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,al. Reymonta 21B, pok. nr 17, tel. (61) 426 46 88.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 297,3m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Kościuszki 7A, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 42, dz. nr: 23/1 i 24/1 o ogólnej pow. 0,03.66 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042480/9 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 547.500,00 zł.; wadium w wysokości 109.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zawiadomienie

Zawiadomienie
---------------------

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Gminy Kłecko postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie, tj. Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym w Kłecku na które składa się nieruchomość położona w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Dębnica, ark. mapy 1, dz. nr 114/2 o pow. 0,1070 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie księga wieczysta PO1G/00039335/4. Członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w okresie od dnia 8 kwietnia 2020 r. do dnia 7 maja 2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie
---------------------

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Gminy Kłecko postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie, tj. Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym w Kłecku na które składają się nieruchomości położone w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko, oznaczone w ewidencji gruntów: obręb Dębnica, ark. mapy 1, dz. nr 125/18 o pow. 0,1364 ha i dz. nr 125/27 o pow. 0,3853 ha - łącznie o pow. 0,5217 ha, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie księga wieczysta PO1G/00070056/3.
Członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w okresie od dnia 8 kwietnia 2020 r. do dnia 7 maja 2020 r.

Przetarg ustny nieograniczony

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/6 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/8 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/9 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wykaz nieruchomości

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


------------------------


Starosta Gnieźnieński działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

---------------------------------


Nieruchomość rolna położona w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno, oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Jankowo Dolne, ark. mapy 1, dz. nr 46 o pow. 5,3592 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00002123/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Wartość nieruchomości - 261.500,00 zł. ( słowniezłotych:dwieściesześćdziesiątjedentysięcypięćset 00/100).
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Gniezno nr 119/XI/2000 z dnia 28 lutego 2000 r., dz. nr 46 jest położona na obsza-rze przeznaczonym pod tereny dolesień korytarze ekologiczne - symbol planu "D". Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa działka opisana jest jako grunty pod rowami, pastwiska, łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm.) o nabycie nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art.6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust.4 ustawy.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 12 maja 2020 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88 w. 39.
Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych i stronie internetowej : Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie , Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 20 kwietnia 2020 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej .

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 43, dz. nr 7/50 o pow. 0,4195ha, zabudowanej budynkiem spełniającym funkcję warsztatowo-magazynową o pow. użytkowej 669,42m2 i 2 budynkami spełniającymi funkcję garażową o pow. użytkowej 37,9m2 i 42,39m2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00046928/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.018.000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy złotych).

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. B. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/153/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 25.09.2019r. działka nr 7/50 przeznaczona jest w części pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – symbol planu 4MW/U oraz w niewielkiej części pod komunikację – teren drogi wewnętrznej – symbol planu 8KDW. Ponadto zwraca się uwagę, iż na terenie wnioskowanej działki wskazano obiekt do odtworzenia w zakresie lokalizacji i obrysu bryły zabudowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 200.000,00 zł. (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) do dnia 1 czerwca 2020r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,al. Reymonta 21B, pok. nr 17, tel. (61) 426 46 88.

Przetarg ustny nieograniczony

KOMUNIKAT

Wykaz nieruchomości

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

 

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Kosowo

 

Kosowo, gm. Czerniejewo

 

24/3

 

0,1014 ha

 

PO1G/00020786/4

 

Szczytniki Czerniejewskie

Szczytniki Czerniejewskie,

gm. Czerniejewo

137/2

0,0968 ha

PO1G/00020782/6

Żydowo

Żydowo, gm. Czerniejewo

119/1

0,1331 ha

TI K1 DOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:
Tereny przemysłowe

Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Na nieruchomości zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej – budynki energetyczne, stacje transformatorowe, zasilające ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody Żydowo-Cielimowo.

Opis nieruchomości:
j.w.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Miesięczna stawka 0,08zł /m2 netto

Termin wnoszenia opłat:
Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie na podstawie wystawionych faktur płatnych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.

Zasady aktualizacji opłat:
Waloryzacja raz w roku zgodnie ze wskaźnikiem zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski" za rok poprzedzający waloryzację.

Uwagi:
Tryb bezprzetargowy – na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.
Okres dzierżawy – 3 lata.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Bednarek
Nr telefonu: /61/426-46-88

Przeznaczenie nieruchomości:

Tereny przemysłowe

Wykaz nieruchomości

W y k a z
--------------
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
------------------------

Starosta Gnieźnieński działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz.65 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


---------------------------------


Nieruchomość niezabudowana położona w Gnieźnie przy ul. Łąkowej, oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 41, dz. nr 100/1 o pow. 0,0022 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00010954/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Wartość nieruchomości – 1.250,00 zł. ( słowniezłotych: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 00/100).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania , zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/75/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30.05.2003 r., dz. nr 100/1 na ark. mapy 41 przeznaczona jest pod teren drogi i częściowo zabudowy mieszkaniowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 20 kwietnia 2020 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Karto-grafii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88 w. 39.
Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych i stronie internetowej : Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie , Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 10 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej .

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę:

 1. gruntu ornego o powierzchni 7,47.00 ha położony w Pierzyskach Baranowo, gm. Łubowo, ark. m. 2, działka nr 278, księga wieczysta KW nr PO1G/00008433/5 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 3.000,00zł (płatna jednorazowo) za całą działkę z wyłączeniem budynków i drogi. Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiły 2 osoby. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 3.030,00zł . Dzierżawcą został pan Wojciech Pawlicki, zam. w Leśniewie 1, 62-260 Łubowo.
 2. gruntu ornego o powierzchni 0,55.00 ha położony w Modliszewku, gm. Gniezno, ark. m. 1, działka nr 53, księga wieczysta KW nr PO1G/00005118/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1.212,00zł/ha. Dzierżawcą zostało Gospodarstwo Rolne Leszek Grygiel, zam. w Modliszewie 1, 62-200 Gniezno.
 3. gruntu ornego o powierzchni 1,28.36 ha położony w Modliszewie, gm. Gniezno, ark. m. 1, działka nr 32/3, księga wieczysta KW nr PO1G/00032697/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiły 2 osoby. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 3.450,00zł/ha. Dzierżawcą zostało Gospodarstwo rolne Ukleja Mariusz, Modliszewo 45, 62-200 Gniezno.
 4. gruntu ornego o powierzchni 0,16.13 ha położony w Modliszewku, gm. Gniezno, ark. m.1,działka nr 6/2, księga wieczysta KW nr PO1G/00005118/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 5. gruntu ornego o powierzchni 2,67.74 ha położony w Gnieźnie, ark.m.134, działka nr 20, księga wieczysta KW nr PO1G/00001691/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 6. gruntu ornego o powierzchni 1,87.91 ha położony w Wydartowie, gm. Trzemeszno, ark.m.1, działka nr 21/1, 21/2, 21/3, księga wieczysta KW nr PO1G/00063727/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1.250,00zł/ha. Dzierżawcą został pan Waldemar Warda, zam. w Wydartowie 63, 62-240 Trzemeszno.
 7. gruntu ornego o powierzchni 3,30.00 ha położony w Niechanowie, Obręb Goczałkowo, ark.m.1, działka nr 8, księga wieczysta KW nr PO1G/00047280/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.000,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiły 3 osoby. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1.350,00zł/ha. Dzierżawcą został pan Dawid Wietrzyński, zam. w Żelazkowie 47, 62-220 Niechanowo.
 8. gruntu ornego o powierzchni 1,05.00 ha położony w Niechanowie, Obręb Goczałkowo, ark.m.1, działka nr 36, księga wieczysta KW nr PO1G/00047280/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 9. pastwiska, gruntu ornego, o łącznej powierzchni 0,36.00 ha położony w Kamieńcu, gm. Kłecko, ark. mapy 1, działka nr 36, księga wieczysta KW PO1G/00000738/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 500,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 10. gruntu ornego o powierzchni 0,49.25 ha położony w Gnieźnie, ark.m.58, działka nr 13, księga wieczysta KW nr PO1G/00004490/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 300,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 303,00zł/ha. Dzierżawcą został pan Tadeusz Nitka, zam. w Gnieźnie przy ul. Skrajnej 8.
 11. gruntu ornego o powierzchni 1,27.00 ha położony w Rudkach, gm. Trzemeszno, ark.m.1, działka nr 43/10, księga wieczysta KW nr PO1G/00048709/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 1.212,00zł/ha. Dzierżawcą został pan Waldemar Flak, zam. w Rudkach 9/2, 62-240 Trzemeszno.

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Gnieźnie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 44 jako:

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".
Przetargi przeprowadzone w dniach 25 października 2019r., 12 grudnia 2019r. i 6 lutego 2020r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 23 marca 2020r. liczy się data uznania konta.
Na przelewie należy wpisać „Wadium dz. nr ..." której wadium dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przetarg rozpocznie się w dniu 26 marca 2020r. od godz. 9:00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.4.2019

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lutego 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/6 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/8 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/9 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa

 1. Grunt orny o powierzchni 7,47.00 ha położony w Pierzyskach Baranowo, gm. Łubowo, ark. m. 2, działka nr 278, księga wieczysta KW nr PO1G/00008433/5 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 3.000,00zł (płatna jednorazowo) za całą działkę z wyłączeniem budynków i drogi. Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 8:00, pok. nr 18.
 2. Grunt orny o powierzchni 0,55.00 ha położony w Modliszewku, gm. Gniezno, ark. m. 1, działka nr 53, księga wieczysta KW nr PO1G/00005118/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 8:30, pok. nr 18.
 3. Grunt orny o powierzchni 1,28.36 ha położony w Modliszewie, gm. Gniezno, ark. m. 1, działka nr 32/3, księga wieczysta KW nr PO1G/00032697/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 9:00, pok. nr 18.
 4. Grunt orny o powierzchni 0,16.13 ha położony w Modliszewku, gm. Gniezno, ark. m.1,działka nr 6/2, księga wieczysta KW nr PO1G/00005118/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 9:30, pok. nr 18.
 5. Grunt orny o powierzchni 2,67.74 ha położony w Gnieźnie, ark.m.134, działka nr 20, księga wieczysta KW nr PO1G/00001691/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 10:00, pok. nr 18.
 6. Grunt orny o powierzchni 1,87.91 ha położony w Wydartowie, gm. Trzemeszno, ark.m.1, działka nr 21/1, 21/2, 21/3, księga wieczysta KW nr PO1G/00063727/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 10:30, pok. nr 18.
 7. Grunt orny o powierzchni 3,30.00 ha położony w Niechanowie, Obręb Goczałkowo, ark.m.1, działka nr 8, księga wieczysta KW nr PO1G/00047280/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.000,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 11:00, pok. nr 18.
 8. Grunt orny o powierzchni 1,05.00 ha położony w Niechanowie, Obręb Goczałkowo, ark.m.1, działka nr 36, księga wieczysta KW nr PO1G/00047280/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 11:30, pok. nr 18.
 9. Pastwiska, grunt orny, o łącznej powierzchni 0,36.00 ha położony w Kamieńcu, gm. Kłecko, ark. mapy 1, działka nr 36, księga wieczysta KW PO1G/00000738/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 500,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 12:00, pok. nr 18.
 10. Grunt orny o powierzchni 0,49.25 ha położony w Gnieźnie, ark.m.58, działka nr 13, księga wieczysta KW nr PO1G/00004490/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 300,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 12:30, pok. nr 18.
 11. Grunt orny o powierzchni 1,27.00 ha położony w Rudkach, gm. Trzemeszno, ark.m.1, działka nr 43/10, księga wieczysta KW nr PO1G/00048709/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00zł/ha (płatna jednorazowo). Grunt przeznaczony jest na cele rolne. Umowa dzierżawy może zostać podpisana do dnia 30.11.2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r.w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, o godz. 13:00, pok. nr 18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. .w przypadku osoby fizycznej - okazanie dowodu tożsamości,
 2. w przypadku osoby prawnej – przedłożenia aktualnego wypisu z KRS i pełnomocnictwa do występowaniu w imieniu osoby prawnej.

Przetarg na dzierżawę w/w gruntów uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, PZGKKiN w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.
Wszelkich informacji udziela p. Katarzyna Bednarek pod nr tel. /61/ 426-46-88 w. 57

Informacja o przetargu zostaje wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b oraz opublikowana na stronie tut. Starostwa www.powiat-gniezno.pl, w terminie od 13.02.2020r. do dnia przetargu.

 

Wykaz nieruchomości

ZARZĄD POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w Gnieźnie.


W y k a z
--------------
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
------------------------

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży:


---------------------------------


Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego, oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 43, dz. nr 7/50 o pow. 0,4195 ha, zabudowana budynkiem spełniającym funkcję warsztatowo-magazynową o pow. użytkowej 669,42m2 i 2 budynkami spełniającymi funkcję garażową o pow. użytkowej 37,9m2 i 42,39m2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00046928/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Cena wywoławcza do przetargu 1.018.000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy złotych).
Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. B. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/153/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 25.09.2019r. działka nr 7/50 przeznaczona jest w części pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – symbol planu 4MW/U oraz w niewielkiej części pod komunikację – teren drogi wewnętrznej – symbol planu 8KDW. Ponadto zwraca się uwagę, iż na terenie wnioskowanej działki wskazano obiekt do odtworzenia w zakresie lokalizacji i obrysu bryły zabudowy.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 24 marca 2020r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, pok. nr 17 , tel. (61) 426 46 88.
Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 11.02.2020r. do dnia 02.03.2020r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

KOMUNIKAT

GN.A.6840.1.2019

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  Nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 123, dz. nr 30/35 o pow. 0,3033 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00046929/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 635.900,00 zł.; wadium w wysokości 127.000,00 zł. wpłacił jeden uczestnik. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena sprzedaży wyniosła 642.260zł netto + Vat. Nabywcą nieruchomości został Pan Jakub Deniz .

Przetarg ustny nieograniczony


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 297,3m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Kościuszki 7A, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 42, dz. nr: 23/1 i 24/1 o ogólnej pow. 0,03.66 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042480/9 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej – dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przechodu przez działki nr 55/1 i 55/2, ark. m. 42.
Pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 547.500,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000r. ze zmianami działki nr: 23/1 i 24/1 leżą w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XXw. – symbol graficzny „MT", na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 109.000,00 zł. (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy 00/100) do dnia 30 marca 2020r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 17, tel. (61) 426 46 88.

 

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.
Przetargi przeprowadzone w dniach 30 września 2019r., 12 listopada 2019r., 15 stycznia 2020r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym Uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010r. (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.) i oznaczony jest symbolem: MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 2 marca 2020r. liczy się data uznania konta.
Na przelewie należy wpisać „Wadium – Witkowo" z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przetarg rozpocznie się w dniu 5 marca 2020r. od godz. 9:00
w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B, pok. nr 18.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w Gnieźnie.

 

W y k a z

--------------
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
------------------------

Starosta Gnieźnieński działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz.65 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


---------------------------------


Nieruchomość niezabudowana położona w Gnieźnie w rejonie ul. Bluszczowej, ozna-czona w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 35, dz. nr 4/3 o pow. 0,0209 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00010954/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Wartość nieruchomości - 13.500,00 zł. ( słowniezłotych:trzynaścietysięcypięćset 00/100).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Skiereszewo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/60/99 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.06.1999 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 49, poz. 1074 z dnia 08.07.1999 r., dz. nr 4/3 na ark. mapy 35 przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol planu "M".
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10 marca 2020 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Karto-grafii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88 w. 39.
Wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych i stronie internetowej : Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie , Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 28 stycznia 2020 r. do dnia 17 lutego 2020 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej .

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 297,3m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Kościuszki 7A, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 42, dz. nr: 23/1 i 24/1 o ogólnej pow. 0,03.66 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042480/9 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 547.500,00 zł.; wadium w wysokości 109.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Witkowie , dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1, jako:

 

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, że nikt nie wpłacił wadium.

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 stycznia 2020r w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na:

 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 129,27m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,11zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność produkcyjną, usługową lub magazynową. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8,19zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą została firma Warsztat Ślusarski PHU METALEX Krzysztof Klasse, ul. Moniuszki 5/5, 62-200 Gniezno.
 2. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 39,19m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,15zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność produkcyjną, usługową lub magazynową. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8,23zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą została firma Warsztat Ślusarski PHU METALEX Krzysztof Klasse, ul. Moniuszki 5/5, 62-200 Gniezno.
 3. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 84,93m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,03zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność produkcyjną, usługową lub magazynową. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 8,11zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą została firma Warsztat Ślusarski PHU METALEX Krzysztof Klasse, ul. Moniuszki 5/5, 62-200 Gniezno.
 4. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 22,16m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,26zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na magazyn. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 5. Wiata stalowa o powierzchni użytkowej 143,85m² położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 0,86zł netto + VAT. Wiata przeznaczona na magazyn. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,87zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą została firma ART-DRUK Serwis Bis Jerzy Kaczorowski, ul. Hoża 16 w Gnieźnie.
 6. Budynek wolnostojący o pow. użytkowej 37,90m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 3,81zł netto + VAT. Budynek przeznaczony na garaż. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 7. Wiata stalowa o powierzchni użytkowej 147,74m² położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 0,82zł netto + VAT. Wiata przeznaczona na magazyn. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 129,37m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,86zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na magazyn. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 9. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 169,67m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,16zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność produkcyjną, usługową lub magazynową. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 10. Pomieszczenie garażowe 18,7m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, księga wieczysta PO1G/00072763/6. Brak mediów. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 3,74zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na garaż. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 3,78zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został pan Paweł Orczykowski zamieszkały w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2/1.
 11. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 800m2 położona w Niechanowie, Obręb Marysin, ark. mapy 1, działka nr 43, księga wieczysta PO1G/00074853/8. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,17zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,18zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Tomasz Bartz zamieszkały w Niechanowie przy ul. Kolejowej 5.
 12. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6250m2 położona w Witkowie, ark. mapy 14, działka nr 1165, księga wieczysta KN1S/00047901/5 i działka nr 1166, księga wieczysta KN1S/00038829/0. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,12zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 13. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 18790m2 położona w Niechanowie, Obręb Marysin, ark. mapy 1, działka nr 43, księga wieczysta PO1G/00074853/8. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,12zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,13zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Damian Kozanecki zamieszkały w Niechanowie przy ul. Polnej 4.
 14. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 15308m2 położona w Niechanowie, Obręb Marysin, ark. mapy 1, działka nr 67/1, księga wieczysta PO1G/00065267/7. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,12zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,13zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą został Pan Rafał Nowak zamieszkały Marysin 11, 62-220 Niechanowo.
 15. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 460m2 położona w Powidzu, ark. mapy 1, działka nr 489/1, księga wieczysta KN1S/00037330/8. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,17zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Do przetargu nie stawił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 16. Budynek wolnostojący o powierzchni 42,39m2 położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, ark. mapy 43, działka nr 7/50, księga wieczysta PO1G/00046928/0. Instalacje: elektryczna. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 0,83zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na cele warsztatowe. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 0,84zł netto + VAT miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej. Najemcą zostało Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk" z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20.

 

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Gnieźnie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 44 jako:

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".
Przetargi przeprowadzone w dniach 25 października i 12 grudnia 2019r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 3 lutego 2020r. liczy się data uznania konta.
Na przelewie należy wpisać „Wadium dz. nr ..." której wadium dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przetarg rozpocznie się w dniu 6 lutego 2020r. od godz. 9:00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.4.2019

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2019r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/6 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/8 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/9 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem budynku, lokali użytkowych, wiat stalowych i dzierżawę gruntów:

 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 129,27m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,11zł netto + VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media. Lokal przeznaczony na działalność produkcyjną, usługową lub magazynową. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:00, pok. nr 18.
 2. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 39,19m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,15zł netto + VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media. Lokal przeznaczony na działalność produkcyjną, usługową lub magazynową. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:15, pok. nr 18.
 3. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 84,93m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Instalacje: elektryczna.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,03zł netto + VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media. Lokal przeznaczony na magazyn. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 9:30, pok. nr 18.
 4. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 22,16m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,26zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na magazyn. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz.9:45 pok. nr 18.
 5. Wiata stalowa o powierzchni użytkowej 143,85m² położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 0,86zł netto + VAT. Wiata przeznaczona na magazyn. Umowa najmu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:00, pok. nr 18.
 6. Budynek wolnostojący o pow. użytkowej 37,90m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Brak mediów.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 3,81zł netto + VAT. Budynek przeznaczony na garaż. Umowa najmu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz.10:15, pok. nr 18.
 7. Wiata stalowa o powierzchni użytkowej 147,74m² położona w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 0,82zł netto + VAT. Wiata przeznaczona na magazyn. Umowa najmu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:30, pok. nr 18.
 8. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 129,37m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Instalacje: elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,86zł netto + VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media. Lokal przeznaczony na magazyn. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 10:45, pok. nr 18.
 9. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 169,67m² położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, na działce nr 7/50, księga wieczysta nr PO1G/00046928/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, c.o.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 8,16zł netto + VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media. Lokal przeznaczony na działalność produkcyjną, usługową lub magazynową. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:00, pok. nr 18.
 10. Pomieszczenie garażowe 18,7m2 położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, księga wieczysta PO1G/00072763/6. Brak mediów.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 3,74zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na garaż. Umowa najmu może zostać podpisana na okres do 3 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz.11:15, pok. nr 18.
 11. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 800m2 położona w Niechanowie, Obręb Marysin, ark. mapy 1, działka nr 43, księga wieczysta PO1G/00074853/8.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,17zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:30, pok. nr 18.
 12. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6250m2 położona w Witkowie, ark. mapy 14, działka nr 1165, księga wieczysta KN1S/00047901/5 i działka nr 1166, księga wieczysta KN1S/00038829/0.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,12zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 11:45, pok. nr 18.
 13. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 18790m2 położona w Niechanowie, Obręb Marysin, ark. mapy 1, działka nr 43, księga wieczysta PO1G/00074853/8.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,12zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 12:00, pok. nr 18.
 14. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 15308m2 położona w Niechanowie, Obręb Marysin, ark. mapy 1, działka nr 67/1, księga wieczysta PO1G/00065267/7.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,12zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 12:15, pok. nr 18.
 15. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 460m2 położona w Powidzu, ark. mapy 1, działka nr 489/1, księga wieczysta KN1S/00037330/8.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę 1m² pow. użytkowej wynosi 0,17zł netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na działalność rolniczą. Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres do 3 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 12:30, pok. nr 18.
 16. Budynek wolnostojący o powierzchni 42,39m2 położony w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, ark. mapy 43, działka nr 7/50, księga wieczysta PO1G/00046928/0. Instalacje: elektryczna.
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 0,83zł netto + VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty za dostarczone media. Lokal przeznaczony na cele warsztatowe. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres do 1 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz. 13:00, pok. nr 18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. w przypadku osoby fizycznej - okazanie dowodu tożsamości,
 2. w przypadku osoby prawnej – przedłożenia aktualnego wypisu z KRS i pełnomocnictwa do występowaniu w imieniu osoby prawnej.

Przetarg na najem w/w lokali, budynku, wiat i dzierżawę nieruchomości gruntowej uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, PZGKKiN w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.
Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie.
Przystępujący do przetargu mają możliwość dokonania oględzin lokalu przed przystąpieniem do licytacji. Organizator przetargu nie będzie uwzględniał uwag dotyczących stanu technicznego lokalu, zgłoszonych po zakończeniu licytacji.
Projekt umowy najmu, dzierżawy i wszelkie informacje pod nr tel. /61/ 426-46-88 w. 51 i 57 – informacji udziela Katarzyna Bednarek i Marcin Powałowski.
Informacja o przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b oraz opublikowana na stronie tut. Starostwa www.powiat-gniezno.pl, w terminie od 17.12.2019r. do dnia przetargu.

Informacja

We wtorek, 24 grudnia (Wigilia) Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, z siedzibą przy al. Reymonta 21 B, będzie czynny w godzinach 7:30-14:00

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.
Przetargi przeprowadzone w dniach 30 września 2019r. i 12 listopada 2019r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym Uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010r. (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.) i oznaczony jest symbolem: MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 10 stycznia 2020r. liczy się data uznania konta.
Na przelewie należy wpisać „Wadium – Witkowo" z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przetarg rozpocznie się w dniu 15 stycznia 2020r. od godz. 9:00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Wykaz nieruchomości

W y k a z
--------------
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
------------------------

Starosta Gnieźnieński działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2204 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


---------------------------------


Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Karsewo, gm. Niechanowo, oznaczona w ewidencji gruntów: Obręb Karsewo, ark. mapy 1, dz. nr 138/1 o pow. 0,04.25 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00064332/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Wartość nieruchomości - 12.900,00 zł. ( słowniezłotych:dwanaścietysięcydziewięćset 00/100).

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechanowo zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/32/99 Rady Gminy Niechanowo z dnia 29 czerwca 1999 r. ze zm., dz. nr 138/1 położona jest na obszarze przeznaczonym pod teren zabudowy mieszkaniowej i teren użytków rolnych. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka jest wykorzystywana jako tereny kolejowe.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 7 stycznia 2020 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Karto-grafii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88 w. 39.

Wykaz wywiesza się na stronie internetowej i tablicach informacyjnych : Starostwa Powiatowego w Gnieźnie , ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie , Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 16 grudnia 2019 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej .

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2019r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Witkowie , dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1, jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.
Przetarg w stosunku do działek nr 76/6, 76/31-7/34 i 76/37-76/39 zakończył się wynikiem pozytywnym:

 • dz. nr 76/6 nabyli Państwo Lucyna i Łukasz Zalewscy za cenę 31.517,22zł.+VAT,
 • dz. nr 76/31 nabyło 1.P.H.U.P. POLDROB 2.„BIUREX" Ryszard Piecyk za cenę 30.604,18zł.+VAT,
 • dz. nr 76/32 nabyło 1.P.H.U.P. POLDROB 2.„BIUREX" Ryszard Piecyk za cenę 30.378,42zł.+VAT,
 • dz. nr 76/33 nabyło 1.P.H.U.P. POLDROB 2.„BIUREX" Ryszard Piecyk za cenę 31.489,00zł.+VAT,
 • dz. nr 76/34 nabyło 1.P.H.U.P. POLDROB 2.„BIUREX" Ryszard Piecyk za cenę 35.366,92zł.+VAT,
 • dz. nr 76/37 nabyło 1.P.H.U.P. POLDROB 2.„BIUREX" Ryszard Piecyk za cenę 30.392,99zł.+VAT,
 • dz. nr 76/38 nabyło 1.P.H.U.P. POLDROB 2.„BIUREX" Ryszard Piecyk za cenę 29.606,48zł.+VAT,
 • dz. nr 76/39 nabyło 1.P.H.U.P. POLDROB 2.„BIUREX" Ryszard Piecyk za cenę 31.225,02zł.+VAT.

W stosunku do pozostałych działek przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, że nikt nie wpłacił wadium lub nie dał postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

 

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 123, dz. nr 30/35 o pow. 0,3033 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00046929/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Przetargi przeprowadzone w dniach 13 czerwca 2019r., 29 sierpnia 2019r. i 7 listopada 2019r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 635.900,00 zł. (słownie złotych: sześćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset 00/100) i została obniżona o 364.100,00zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gdańskiej i ul. Spichrzowej w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą Nr LVII/629/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.06.2018r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10.07.2018r., poz. 5789, nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej - symbol planu "U".

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 127.000,00 zł. (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy 00/100) do dnia 20 stycznia 2020r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 17, tel. (61) 426 46 88.

 

KOMUNIKAT

GN.A.6840.1.2019

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 listopada 2019r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 123, dz. nr 30/35 o pow. 0,3033 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00046929/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 800.000,00 zł.; wadium w wysokości 160.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

KOMUNIKAT

GN.N.6845.13.2019

KOMUNIKAT

 

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 listopada 2019r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie, przy ul. Gajowej, część działki nr 280, ark. mapy 60, o powierzchni 480m2, księga wieczysta KW nr TV K66 DALKI prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m² wynosi 0,16zł. netto + VAT. Nieruchomość przeznaczona na tereny rekreacyjne i posadowienie garażu. Najwyższa cena miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m² osiągnięta w przetargu wyniosła 0,17zł/m2 netto. Dzierżawcą został pan Paweł Lisiecki zamieszkały w Gnieźnie.

Wykaz nieruchomości


W y k a z
--------------
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
------------------------

Starosta Gnieźnieński działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2204 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży – zamiany z Miastem Gniezno

---------------------------------

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położona w Gnieźnie przy ul. Liliowej , oznaczona w ewidencji gruntów : Obręb Gniezno, ark. mapy 32, dz. nr 104/107 o pow. 0,3813 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00041331/3 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie .
Wartość nieruchomości – 1.745.000,00 zł. ( słowniezłotych:jedenmilionsiedemset- czterdzieścipięćtysięcy 00/100 ).
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla Piekary, położonego miedzy ulicami: Poznańską, Kłeckoską, Żerniki oraz Żytnią w Gnieźnie zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/564/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 1 września 2006 r. nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „4MW".
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 17 grudnia 2019 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Karto-grafii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88 .
Wykaz wywiesza się na stronie internetowej i tablicach informacyjnych : Starostwa Powiatowego w Gnieźnie , ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie , Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 5 listopada 2019 r. 25 listopada 2019 r. , a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej .

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 października 2019r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów:
- Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/6 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
- Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. wpłaciła jedna osoba. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia powyżej ceny wywoławczej;
- Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/8 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. wpłaciła jedna osoba. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia powyżej ceny wywoławczej;

- Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/9 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 137.130,00 zł.; wadium w wysokości 27.000,00 zł. wpłaciła jedna osoba. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia powyżej ceny wywoławczej

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Gnieźnie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 44 jako:

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".
Przetarg przeprowadzony w dniu 25 października 2019r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 9 grudnia 2019r.- liczy się data uznania konta.
Na przelewie należy wpisać „Wadium dz. nr ..." której wadium dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przetarg rozpocznie się w dniu 12 grudnia od godz. 9:00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Mapa

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 297,3m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Kościuszki 7A, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 42, dz. nr: 23/1 i 24/1 o ogólnej pow. 0,03.66 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042480/9 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej – dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przechodu przez działki nr 55/1 i 55/2, ark. m. 42.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 547.500,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000r. ze zmianami działki nr: 23/1 i 24/1 leżą w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XXw. – symbol graficzny „MT", na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 109.000,00 zł. (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy 00/100) do dnia 13 stycznia 2020r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 17, tel. (61) 426 46 88.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Starosta Gnieźnieński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie, ul. Przy Gajowej, część działki nr 280, ark. mapy 60, o powierzchni 480m2, księga wieczysta KW nr TV K66 DALKI prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m² wynosi 0,16zł. netto + VAT.
Nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne i posadowienie garażu.
Umowa dzierżawy gruntu może zostać podpisana na okres do 3 lat.
Czynsz dzierżawny płatny będzie kwartalnie na podstawie wystawionych faktur płatnych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.
Waloryzacja raz w roku zgodnie ze wskaźnikiem zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski" za rok poprzedzający waloryzację.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2019r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21b, o godz.10:00, pok. nr 18.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1.w przypadku osoby fizycznej - okazanie dowodu tożsamości,
2.w przypadku osoby prawnej – przedłożenia aktualnego wypisu z KRS i pełnomocnictwa do występowaniu w imieniu osoby prawnej.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeśli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, PZGKKiN w Gnieźnie może odstąpić od zawarcia umowy.
Projekt umowy dzierżawy oraz wszelkie informacje pod nr tel. /61/ 426-46-88 w. 57 – informacji udziela Katarzyna Bednarek

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.
Pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 30 września 2019r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym Uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010r. (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.) i oznaczony jest symbolem: MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 12 listopada 2019r.- liczy się data uznania konta.
Na przelewie należy wpisać „Wadium – Witkowo" z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przetarg rozpocznie się w dniu 15 listopada 2019r. od godz. 9:00
w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B, pok. nr 18.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Mapa

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2019r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Witkowie , dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1, jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Przetarg w stosunku do działek nr 76/11, 76/12, 76/36 zakończył się wynikiem pozytywnym:

 • dz. nr 76/11 nabyli Państwo Małgorzata i Stanisław Kryszak za cenę 31.545,44zł.+VAT,
 •  dz. nr 76/12 nabyli Państwo Małgorzata i Stanisław Kryszak za cenę 31.517,22zł.+VAT,
 •  dz. nr 76/36 nabył Pan Adam Kowalik za cenę 32.096,34zł.+VAT.

W stosunku do pozostałych działek przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, że nikt nie wpłacił wadium.

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


W y k a z
--------------
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
------------------------

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży:


---------------------------------


Nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni. użytkowej 297,3m2, położona w Gnieźnie przy ul. Kościuszki 7A, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 42, dz. nr: 23/1 i 24/1 o ogólnej pow. 0,03.66 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00042480/9 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej – dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przechodu przez działki nr 55/1 i 55/2, ark. m. 42.
Cena wywoławcza do przetargu 547.500,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych).
Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000r. ze zmianami działki nr: 23/1 i 24/1 leżą w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XXw. – symbol graficzny „MT", na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 04.11.2019r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, pok. nr 17 , tel. (61) 426 46 88.
Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie,
al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 24.09.2019r. do dnia 14.10.2019r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Gnieźnie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 44 jako:

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 22 października 2019r.- liczy się data uznania konta.
Na przelewie należy wpisać „Wadium dz. nr ..." której wadium dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przetarg rozpocznie się w dniu 25 października od godz. 9:00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,
pok. nr 18.
Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B, pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

MAPA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 123, dz. nr 30/35 o pow. 0,3033 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00046929/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.
Przetargi przeprowadzone w dniach 13 czerwca 2019r. i 29 sierpnia 2019r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 800.000,00 zł. (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100) i została obniżona o 200.000,00zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gdańskiej i ul. Spichrzowej w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą Nr LVII/629/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.06.2018r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10.07.2018r., poz. 5789, nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej - symbol planu "U".

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 160.000,00 zł. (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) do dnia 4 listopada 2019r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 17, tel. (61) 426 46 88.

 

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 sierpnia 2019r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej,  oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 123, dz. nr 30/35 o pow. 0,3033 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00046929/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 800.000,00 zł.; wadium w wysokości 160.000,00 zł. nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010r. (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.) i oznaczony jest symbolem: MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 26 września 2019r.- liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Witkowo” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg rozpocznie się w dniu 30 września 2019r. od godz. 9:00
w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
 al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B,  pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

MAPA

Wykaz nieruchomości

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- dz. nr 135/6 o pow. 653,00m², cena nieruchomości do przetargu 137.130,00zł,
- dz. nr 135/7 o pow. 653,00m², cena nieruchomości do przetargu 137.130,00zł,
- dz. nr 135/8 o pow. 653,00m², cena nieruchomości do przetargu 137.130,00zł,
- dz. nr 135/9 o pow. 653,00m², cena nieruchomości do przetargu 137.130,00zł.

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest księga wieczystanr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) winne
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 23.09.2019r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomościach w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, pok. nr 14 , tel. (61) 426 46 88.
Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie,
al. Reymonta 21 B, w okresie od dnia 13.08.2019r. do dnia 02.09.2019r.,
a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonych do sprzedaży:

 

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy, wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.) i oznaczony jest symbolem: U – Tereny zabudowy usługowej, MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26.08.2019r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
Bliższe informacje o nieruchomościach w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, pok. nr 14 , tel. (61) 426 46 88.
Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie,
al. Reymonta 21 B, w okresie od dnia 16.07.2019r. do dnia 05.08.2019r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W związku z obowiązującą nową ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. przekształcającą z urzędu prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, informuje się że dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie ww. gruntów od dnia 1 stycznia 2019 r. zmienia się w tzw. opłatę przekształceniową, płatną przez okres 20 lat.

Wysokość opłaty przekształceniowej, termin jej wnoszenia (do 31 marca każdego roku za dany rok, z wyjątkiem roku 2019) oraz nr rachunku bankowego podane zostaną w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności danej nieruchomości.
UWAGA: opłata przekształceniowa należna za rok 2019 płatna jest w terminie do dnia 29.02.2020 r.
Organ wydaje ww. zaświadczenie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2019 r.
Dla pozostałych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, niezabudowanych lub zabudowanych budynkami innymi niż mieszkalne, bądź mieszanymi, pozostają bez zmian.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości objętych nową ustawą oraz opłat przekształceniowych i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 1 piętro, pok. nr 15, nr tel. 61 426 46 88 nr wew. 54.

 

Ogłoszenie