logo
logo bip
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Gnieźneńskiego
  3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. Projekt uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019 - 2013
  5. Projekt uchwały w sprawie: Zminay uchwały budzetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku. 
  6. Projekt uchwały w sprawie:przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o Dyrektora Powiatowego urzedu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego          pt.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim VI", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego 2014-2020. 
  7. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr LIX/367/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z sali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
  8. Wniosek formalny Przewodniczacego Rady Powiatu o zmiane do uchwały 
  9. w sprawie: zmiany uchwaProjket uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu  i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej      6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.