logo
logo bip

1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez radnego Marka Gotowałe w sprawie sciągnięcia projektu uchwały w sprawie połaczenia Domu Dziecka 

2. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez radnego Marka Gotowałe w sprawie dodania punktu informacja- domy dziecka 

3. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez radną Danutę Winiarską w sprawie dodania apelu Rady Powiatu Gnieźneińskiego

4. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę - autopoprawka budżet 

5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji 

6.Przyjęcie protokołu z XX sesji 

7. Przyjęcie protokołu z XXII sesji 

8. Przyjęcie protokołu z XXI sesji 

9. Wniosek formalny Przewodniczacego Rady o zamknięcie listy mówców

10. Głosowanie uchwały w sprawie: szczególowych warunków um orzenia w całości w częsci, łascznie z odsetkami, odroczenia

11. Podjecie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

12. Poprawka do uchwały w sprawie: pokrycia straty netto szpitala 

13. Głosowanie uchwały w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Szpitala Chrztu 

14. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany WPF-u 

15. Głosowanie autopoprawki do uchwały budżetowej

16. Głosowanie uchwały budzetowej

17. Apel Rady Powiatu Gnieźnieńskiego