logo
logo bip

1. Głosowanie zmiany do porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r i z dnia 02 lipca 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 08 lipca 2020 r.

5.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 03 września 2020 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” zmienioną Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. , Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/169/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków w 2021 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020- 2031

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku

11. Głosowanie wniosku formalnego Pani radnej Nataszy Szalaty w sprawie podczytania opinii RIO.

12. Głosowanie wniosku formalnego Pana Jacka Kowalskiego Radnego Rady Powiatu o zamknięcie dyskusji.