logo
logo bip
Podstawy prawne działania, kompetencje

Kompetencje Zarządu

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarząd
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury i ochrony dóbr kultury,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
22) współpracy z organizacjami pozarządowymi. ( art.4 ustawy o samorządzie powiatowym)
Ponadto Zarząd wykonuje :
  • zadania z zakresu administracji rządowej powierzone w drodze porozumien zawartych z organami administracji rządowej,
  • zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządowymi i województwem (art.5 ustawy o samorzadzie powiatowym)
  • zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu.
W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłacznie Radzie Powiatu
Organizacje wewnetrzną oraz tryb pracy Zarządu określa Statut Powiatu