logo
logo bip

Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.01.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.01.2012r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.01.2012r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką
 

Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.01.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.02.2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012


Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.02.2012r. w sprawie dokonania zmian z planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.02.2012r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.03.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.03.2012r. w sprawie powołania członków Komisji w celu przygotowania odboru środów trwałych przekazywanych przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowej po zakończeniu umowy użyczenia tych środków z dnia 30.04.2010r. 

Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.03.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.03.2012r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.03.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.03.2012r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz obiegu projektów uchwał i uchwał podjętych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.03.2012r. w sprawie likwidacji stanowisk pracy.

Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.04.2012r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji projektu „Błękitna krew” promującego honorowe krwiodawstwo wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gnieźnieński - Wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.04.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji projektu „Błękitna krew” promującego honorowe krwiodawstwo wśród uczniów szkół Ponadgimnazjalnych, dla których powiat gnieźnieński jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.05.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.05.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.05.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - Wersja archiwalna

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 21

Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.05.2012r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Poiwatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2011 rok

Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.06.2012r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego, do spraw realizacji projektu "Błękitna krew" - Wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.06.2012r. w sprawie likwidacji stanowiski pracy

Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.06.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jendostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.06.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012

Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.06.2012r. w sprawie wprowadzenia do stosowania druków kancelaryjno-archiwalnych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.07.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz Regulaminu zwrotu kosztów wyposażeia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - Wersja archiwalna

     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2012 

     Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2012

Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.07.2012r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.07.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich 

Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.07.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 34/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.07.2012r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.07.2012r. w sprawie archiwizowania dokumentów związanych z realizacja projektów dofinansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.07.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.07.2012r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.08.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.08.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.08.2012r. w sprawie przedłużenia kadencji Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 41/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.08.2012r. w sprawie ustalenia dokumantacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna

     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 3c do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 41/2012 

Zarządzenie Nr 42/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.08.2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawionego nieruchomości gruntowych pod garażami będących własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego 

Zarządzenie Nr 43/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadzonego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 17/2004 z dnia 27 maja 2004r. zmienianego zarządzeniami Starosty Gnieźnieńskiego nr 46/2007 z dnia 24 lipca 2007r. i nr 31/2010 z dnia 14 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.12.2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym

Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.08.2012r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 23 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 47/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.08.2012r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 48/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.08.2012r. w sprawie zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie Nr 49/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.08.2012r. w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim 

Zarządzenie Nr 50/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2011 z dnia 15 wrzesnia 2011r. "przetargu" w trybie określonym w art. 701 oraz 703 - 705 Kodeksu cywilnego na sprzedaż do ze złomowania przeznacznych do likiwdacji składników majątku ruchomego Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.09.2012r. w sprawie  powołania Komisji ds. oceny posesji i zagród zgłoszonych do Powiatowego Konkursu „Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata”

Zarządzenie Nr 52/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.09.2012r. w sprawie  dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie nr 53/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce 13 września 2012 r.

Zarządzenie nr 54/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Starosty Gnieźnieńskiego nr 43/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniającego Regulamin Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 

Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

     Załącznik nr 1 do Zarządzanie 55/2012 - pdf

     Załącznik nr 1 do Zarządzenia 55/2012 - doc 

Zarządzenie nr 56/2012 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 57/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok 

Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 60/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów

Zarządzenie nr 61/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie rozszerzenie składu Zespołu Projektowego, do spraw realizacji projektu „Błękitna krew” - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Wersja archiwalna
 
Zarządzenie nr 64/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie - Wersja archiwalna
 
Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok 
 
Zarządzenie nr 66/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 
Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  
 
Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 69/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Szydlarski Mariusz

Zarządzenie nr 70/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Kucharska-Kochańska Jolanta 
 
Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Maciejewski Zbyszko  
 
Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Piotrowskiego Wiktora 
 
Zarządzenie nr 73/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Kaźmierczaka Macieja
 
Zarządzenie nr 74/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Grabską Walentynę
 
Zarządzenie nr 75/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Ignasiak Dorotę 
 
Zarządzenie nr 76/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Zielińską Ewę
 
Zarządzenie nr 77/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dotyczące „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II obszar B,D”
 
Zarządzenie nr 78/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok