logo
logo bip
Tryb działania

Tryb pracy Zarządu

Tryb pracy Zarządu wynika ze Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego  

 1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miare potrzeb nie rzadziej niż raz w mc.
 2. Członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych zadań, z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć
 3. Osoby, o których mowa w pkt 2 przedkładają Zarządowi sprawozdanie z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub Wicestarosta.
 5. Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy jego obradom także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny.
 6. O posiedzeniu Zarządu należy zawiadomić jego członków.
 7. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawierać informację o czasie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.
 8. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zobowiązani:
  1) radca prawny Starostwa,
  2) pracownicy Starostwa właściwi ze względu na przedmiot obrad,
  3) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych właściwi ze względu na przedmiot obrad.
 9. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni.
 10. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.
 11. W protokołach z posiedzeń Zarządu podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu.
 12. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien oddawać wiernie przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad podejmowanymi przez Zarząd rozstrzygnięciami.
 13. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w danym posiedzeniu Zarządu, po ich zatwierdzeniu przez Zarząd na następnym posiedzeniu.
 14. Protokoły z posiedzeń Zarządu numeruje się i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
 16. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu, każdy członek Zarządu głosuje według własnego przekonania.
 17. W sprawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć:
  1) etatowi członkowie Zarządu działają zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Starostę,
  2) pozaetatowi członkowie Zarządu działają wyłącznie na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych im przez Zarząd.