Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2015 rok

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.01.2015 r. w sprawie
zmiany składu zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.01.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.01.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.01.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015

Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.02.2015 r. w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora – konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  

Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych- Zmienione Zarządzeniem Nr 32/2018 

Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.02.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania powiatu do obchodów 1050-tej rocznicy chrztu Polski oraz światowych Dni Młodzieży

Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 14/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.02.2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy warunków realizacji rozbudowy szpitala w Gnieźnie przy ul. 3 Maja

Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie   przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 17/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.02.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonywania zadania przez ZOZ w Gnieźnie - Zmienione Zarządzeniem Nr 49/2015

Zarządzenie nr 18/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.02.2015 r. w sprawie  powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.03.2015 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.03.2015 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 67/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 21/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 56/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Zarządzenie nr 23/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  Zarządzenia Nr 57/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz realizacji przychodów i rozchodów

Zarządzenie nr 24/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zaleceń do miejskiego oraz gminnych planów zarządzania kryzysowego - Zmienione Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 12.01.2018 r. 

Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów 

Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.04.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 z dnia 15.04.2013 r., zmienionego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 65/2013 z dnia 30.10.2013 r., Zarządzeniem Starosty nr 13/2014 z 28.02.2014 r. oraz Zarządzeniem 59/2014 z dnia 24.10.2014 r. - Zmienione Zarządzeniem Nr 41/2015 


Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.04.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 29/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.04.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepepłnosprawności w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 30/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.04.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepepłnosprawności w Gnieźnie


Zarządzenie nr 31/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia

Zarządzenie nr 32/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.05.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepepłnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 33/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania Powiatowej Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Zarządzenie nr 34/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.05.2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw analizy warunków realizacji rozbudowy szpitala w Gnieźnie przy ul. 3 Maja

Zarządzenie nr 35/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie podziału komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na ilość stanowisk pracy.

Zarządzenie nr 37/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 38/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.05.2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 15 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 39/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania jury konkursu graficznego na wykonanie plakatu pt. Honorowe krwiodastwo oraz określenia zasad pracy członków jury

Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.05.2015 r. w sprawie ustaleniu nadzoru nad wydziałami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostkami organizacyjnymi - Wersja archiwalna


Zarządzenie nr 41/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., zmienionego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 65/2013 z dnia 30.10.2013 r., Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 13/2014 z dnia 28.02.2014 r., Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 59/2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz Zarządzeniem Starosty nr 26/2015 z 01.04.2015 r.


Zarządzenie nr 42/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym


Zarządzenie nr 43/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjna ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Administracyjnym


Zarządzenie nr 44/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze Rady


Zarządzenie nr 45/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji


Zarządzenie nr 46/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.


Zarządzenie nr 47/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie


Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 lutego 2015r.

Zarządzenie nr 50/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.06.2015 r. w sprawie wdrożenia systemu/zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 51/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.06.2015 r.  anulowane

Zarządzenie nr 52/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 53/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.06.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu.

Zarządzenie nr 54/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.06.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracuy w Gnieźnie oraz Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zmienione zarządzeniem nr 24/2017

Zarządzenie nr 55/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

Zarządzenie nr 56/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.07.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 57/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.07.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji dożynek powiatowo - gminnych współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Zarządzenie nr 58/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2015 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania i zgromadzenia materiałów do projektru budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2016 rok - Zmienione Zarządzeniem Nr 65/2015

Zarządzenie nr 59/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2015 r, w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok.  

Zarządzenie nr 60/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.07.2015 r, w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 61/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.07.2015 r. w sprawie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Zarządzenie nr 62/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.07.2015 r. w sprawie procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz realizacji przychodów i rozchodów

Zarządzenie nr 64/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołania Komisji Socjalnej, zasad korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,- Zmienione Zarządzeniem 28/2018

Zarządzenie nr 65/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia 58/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2015 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania i zgromadzenia materiałów do projektu budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2016 rok

Zarządzenie nr 66/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.08.2015 r. w sprawie okresowej zmiany godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie


Zarządzenie nr 67/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.08.2015 r. w sprawie okresowej zmiany godzin w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 68/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.08.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok


Zarządzenie nr 69/2015 anulowano

Zarządzenie nr 70/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.08.2015 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie "Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przez pracowników poszczegółnych stanowisk pracy"

Zarządzenie nr 71/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zarządzenie nr 72/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy


Zarządzenie nr 73/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu pieczy zastępczej

Zarządzenie nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gneiźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - Zmienione Zarządzeniem 99/2015

Zarządzenie nr 75/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.09.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 76/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 77/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Zarządzenie nr 78/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.09.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 79/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 80/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.10.2015 r. w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starsotwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 81/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew" w ramach projektu WSPO na lata 2014-2020: Organizacja i propagowanie honorowego krwiodastwa - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 82/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia procedur reagowania oraz procedur operacyjnych ewakuacji osób i mienia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych

 
Zarządzenie nr 83/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie"


Zarządzenie nr 84/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 85/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL"

Zarządzenie nr 86/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji -
Zmienione Zarządzeniem Nr 56/2016

Zarządzenie nr 87/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.10.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 88/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.10.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 89/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku -
Zmienione Zarządzeniem Nr 21/2016, 40/2016, 27/2018

Zarządzenie nr 90/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 91/2015 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 30.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa

Zarządzenie nr 92/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 93/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.11.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 94/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 95/2015
Strarosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu warunków pracy

Zarządzenie nr 96/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.11.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok


Zarządzenie nr 97/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.11.2015 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 98/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.11.2015 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - Zmienione Zarządzeniem Nr 103/2015

Zarządzenie nr 100/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.11.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie


Zarządzenie nr 101/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.12.2015 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 102/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.12.2015 r. w sprawie powołania, sposobu postępowania i działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r. -
Zmienione Zarządzeniem Nr 3/2016

Zarządzenie nr 104/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 105/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Powiatu

Zarządzenie nr 106/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie