Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Załącznik Nr 1 - Ogólne zasady (polityki) rachunkowości
Załacznik Nr 2 - Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalanie wyniku finansowego
Załącznik Nr 3 - Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
Załącznik Nr 3a - Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych  oraz ich powiązania z kontami księgi głównej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r.
Załącznik Nr 3b - Wykaz kont księgi głównej (ewidencja syntetyczna) dla jednostki Starostwo Powiatowe w Gnieznie. Zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Załącznik Nr 3c - Zasady ewidencji księgowej związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Załącznik Nr 3d - Zasady ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Załącznik Nr 4 - Wykaz ksiąg rachunkowych z wykazem zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych
Załącznik Nr 5 - Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto okreslenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji
Załącznik Nr 6 - Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów 
- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM 24/2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na rok 2018.


Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie zaleceń do miejskiego oraz gminnych planów zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 6/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.01.2018 r. w  sprawie  wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.01.2018 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 8/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.02.2018 r. w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.02.2018 r. w sprawie powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5.02.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działaności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zmienione Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., zmienione Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/2017 z dnia 18 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania pn. Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy.


Zarządzenie Nr 12/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr 13/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z  dnia 08.02.2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanców domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018. 


Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.02.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentacji służbowej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.02.2018 r. w sprawie: 1) powołania Komisji mającej dokonać oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej lub przyjętej przez poszczególne Wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, kwalifikujacej sie do brakowania;   2) zabezpieczenia przebiegu niszczenia akt w sposób zgodny z przepisami prawa.

Zarządzenie Nr 16/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.02.2018 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2018 r. w sprawie: 1)  powołania Komisji mającej dokonać oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej lub przyjętej przez poszczególne Wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, kwalifikujące się do brakowania; 2) zabezpieczenia przebiegu niszczenia akt w sposób zgodny z przepisami prawa.


Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 13.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie "Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach  pracy w 2018".


Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 14.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 22.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 21/2018
z dnia 26.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego  w sprawie określenia warunków dostępu i ustalenia kryteriów rozpatrywania wniosków  o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 26.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego  w sprawie powołania komisji przetagowej.

Zarządzenie Nr 23/2018
z dnia 28.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS).

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 04.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Zmienione Zarządzeniem nr 66/2018
 
Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 05.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Zarządzenie  Nr 26/2018 z dnia 10.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozsptrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracyjnym.


Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 20.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 20.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasad korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia  23.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Biurze Rady.

Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 23.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Biurze Rady.


Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 24.04.2018. r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2017 rok.
Załącznik: Sprawozdanie

Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 26.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmieniające Zarzadzenie nr 10/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gosporadczej przez bezrobotnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 14.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 16.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( Wydział Ochrony Zdrowia).


Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 18.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 22.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeprowadzenia przeglądu warunków pracy, stanu technicznego pomieszczeń pracy i wyposażenia, infarstruktury IT.

Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 23.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych.

Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 23.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych.

Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 24.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 z dnia 9.12.2015 r. dot. powołania, sposobu postępowania i działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz regulaminu  jej działania.

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 29.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporzadzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 05.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: okresowej zmiany godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 08.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizcji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzanie Nr  43/2018 z dnia 11.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na  2018 rok.

Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia  13.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (Wydział Ochrony Zdrowia). 

Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 18.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zaleceń do miejskiego oraz gminnych planów zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 29.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 04.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: ustalenia zasad opracownia i zgromadzenia materiałów do projektu budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2019 rok.
  Załączniki do Zarządzenia Nr 47/2018

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 13.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie     
 

 
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 12.07.2018 r. Starosty Gnieźnienskiego w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i ich zastępców.
 

 
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 12.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego Wicestarosty, Członkowi Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Skarbnikowi Powiatu, zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
 

 
Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 13.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacjnej na 2018 rok.
 

Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 31.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.
      Załączniki do Zarządzenia Nr 52/2018

Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 02.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: okresowej zmiany godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 02.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 07.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: okresowej zmiany godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 09.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 10.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 16.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów.

Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 16.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 17.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 21.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 11.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzedzie Pracy w  Gnieźnie

Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 11.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 13.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na rok 2018.

Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 17.09.2018 Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015, zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarządzeniem  nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. oraz zarządzeniem nr 73/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017 r. 

Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 28.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 28.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 10.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawdowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 11.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 15.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 15.10.2018 r.  Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 15.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa.

Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu.

Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 16.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 18.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji projektu "Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy".

Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 25.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 25.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 14.11.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 16.11.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 19.11.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew".

Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 23.11.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2018r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015r., zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015r. , zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017r. oraz zarządzeniem nr 73/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017r. oraz zarządzenia nr 65/2018 Starosty Gniexnieńskiego z dnia 17.09.2018r.

Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 03.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasad korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz porzyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 03.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia nadzoru nad wydziałami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostkami organizacyjnymi. 

Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 07.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

Zarzadzenie Nr 85/2018 z dnia 10.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok. 

Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 14.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji.

Zarzadzenie Nr 87/2018 z dnia 17.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 18.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finanoswego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 18.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds.nazdoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r.,zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r.,zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r.,zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.05.2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. oraz zarządzeniem nr 73/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017 r. oraz zarządzeniem nr 65/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.09.2018 r. oraz zarządzeniem nr 81/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.11.2018 r.

Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 28.12.2018 r.  Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 31.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa.

Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 31.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.10.2018 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 31.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania osób do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Zarządzenie Nr 96/2018 z dnia 31.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.