logo
logo bip
Sprawy obywatelskie

Ewidencja stowarzyszeń

Fundacje - Wykaz

Stowarzyszenia KRS

Stowarzyszenia zwykłe - Ewidencje

Sprawy obywatelskie

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ul. Jana Pawła II 9/10, pokoje: 0.34,0.35,0.36; parter
62-200 Gniezno
obywatelski@powiat-gniezno.pl

 

● Maciej Szczepański – Dyrektor, tel. /061/ 424 66 20;
● Zbigniew Sujak, tel. /061/ 424 66 24, – sprawy związane z prawem o stowarzyszeniach, z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, biuro rzeczy znalezionych itd.;
● Anita Sekulska, Magdalena Koch tel. /061/ 424 66 22, fax. /061/ 424 66 23; - obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku,ochrona informacji niejawnych, Gnieźnieńska Karta Seniora, obsługa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego itd.;
● Andrzej Klimuk, tel /061/ 424 66 24, - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

 

Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zadania dotyczące spraw obywatelskich

 1. Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami

a)    prowadzenie dokumentacji stowarzyszeń i fundacji

b)    opiniowanie statutów i zmian w statutach

c)    współpraca i prowadzenie korespondencji z Krajowym Rejestrem Sądowym

d)    aktualizacja bazy stowarzyszeń i fundacji

 1. Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

a)    prowadzenie ewidencji

b)    przyjmowanie dokumentów celem rejestracji

c)    wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji

 1. Wydawanie decyzji zezwalającej na sprowadzanie zwłok lub prochów z zagranicy w porozumieniu z inspektorem sanitarnym
 2. Planowanie, organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej

a)    sporządzanie planu finansowego dotyczącego kwalifikacji wojskowej

b)    sporządzanie planu przebiegu kwalifikacji

c)    przygotowanie umów dotyczących ekspertyz lekarskich

d)    przygotowanie umów zlecenia zatrudnionych pracowników

e)    sporządzanie list osób wzywanych do stawiennictwa przed komisja lekarską

f)     współpraca z gminami, WKU, WUW w zakresie przygotowania i sporządzania dokumentacji

g)    rozplakatowanie obwieszczenia wojewody

h)    rozliczenie dotacji przeznaczonej na kwalifikację wojskową

 1. Realizacja zadań z zakresu ustawy o repatriacji 
 2. Realizacja zadań z zakresu karty polaka
 3. Organizacja i obsługa biura rzeczy znalezionych
 4. Realizacja Programu Gnieźnieńska Karta Seniora (przyjmowanie wniosków, wydawanie karty, aktualizacja listy partnerów)
 5. Sporządzanie umów i porozumień dotyczących realizacji zadań wydziału oraz służb i straży
 6. Sporządzanie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 7. Sporządzanie Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 8. Obsługa administracyjna Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 9. Organizacja uroczystości patriotycznych realizowanych przez Wydział
 10. Realizacja zadań z zakresu ustawy o kombatantach
 11. Sporządzanie wniosków o nadanie medali i odznak
 12. Przygotowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w zakresie realizowanych zadań
 13. Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
 14. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych
 15. Współdziałanie Urzędnika Wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych na terenie powiatu
 16. Realizacja bieżących zadań wydziału (przygotowanie projektu budżetu, analiza finansowa i sprawozdania dotyczące zadań wydziału, szacowanie ryzyka, planowanie, analiza oraz sprawozdanie z zadań wydziału, KP Policji i KP PSP ujętych w WSPO, archiwizowanie dokumentacji wydziałowej)

 Zadania dotyczące obrony cywilnej

 1. Sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
 2. Sporządzanie Planu zasadniczych przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych
 3. Sporządzanie Planu Obrony Cywilnej Powiatu i jego aktualizacja
 4. Sporządzanie Planu Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu oraz wytyczne do gmin
 5. Sporządzanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej powiatu
 6. Sporządzanie Planu szkolenia obronnego powiatu gnieźnieńskiego i wytycznych do gmin
 7. Sporządzanie Programu szkolenia obronnego
 8. Sporządzanie Planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w powiecie
 9. Sporządzanie Planu ewakuacji I i II oraz III stopnia i jego aktualizacja
 10. Sporządzanie Planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu gnieźnieńskiego na potrzeby obronne państwa i jego aktualizacja
 11. Sporządzanie Planu zastępczych miejsc szpitalnych i jego aktualizacja
 12. Sporządzanie Planu dystrybucji tabletek jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie gnieźnieńskim i jego aktualizacja
 13. Sporządzanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Gnieźnieńskiego w  warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i jego aktualizacja
 14. Sporządzanie Planu Ochrony Zabytków i jego aktualizacja
 15. Sporządzanie Planu Akcji kurierskiej i jego aktualizacja
 16. Nakładanie oraz odwoływanie świadczeń osobistych i rzeczowych
 17. Reklamowanie od czynnej służby wojskowej
 18. Sporządzanie dokumentacji i aktualizowanie głównego stanowiska kierowania
 19. Sporządzanie dokumentacji i aktualizowanie zapasowego miejsca pracy
 20. Sporządzanie dokumentacji i aktualizowanie oraz przeprowadzanie treningów stałego dyżuru
 21. Organizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników miasta i gmin powiatu gnieźnieńskiego realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz dla służb i straży
 22. Sporządzanie dokumentacji i aktualizacja dotycząca HNS
 23. Aktualizacja powiatowej Bazy Danych Sił i Środków ARCUS 2005
 24. Kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych

Zadania dotyczące zarządzania kryzysowego

 1. Sporządzanie Planu Zarządzania Kryzysowego i jego aktualizacja
 2. Sporządzanie meldunków tygodniowych dotyczących sytuacji na terenie powiatu
 3. Sporządzanie ostrzeżeń i komunikatów dotyczących sytuacji meteorologicznych i zagrożeń
 4. Obsługa i nadzór nad Samorządowym Informatorem SI SMS
 5. Obsługa łączności radiotelefonicznej z WUW oraz gminami powiatu gnieźnieńskiego
 6. Obsługa administracyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 7. Planowanie i organizacja systemów ostrzegania ludności, uczestniczenie w treningach SOA
 8. Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i reagowaniem w sytuacjach kryzysowych
 9. Przygotowanie, organizacja i udział w ćwiczeniach zgrywających służb ratowniczych

Zadania dotyczące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku

 1. Sporządzanie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli i jego coroczne sprawozdanie z realizacji
 2. Obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 3. Współpraca z organizacjami zajmującymi się niesieniem pomocy i ratunku
 4. Planowanie, koordynowanie i sprawozdanie z realizacji zadań KP Policji i KP PSP w Gnieźnie

Zadania dotyczące ochrony informacji niejawnych

 1. Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego
 2. Prowadzenie kancelarii tajnej

a)    sporządzanie dokumentów o klauzuli zastrzeżone i poufne

b)     przyjmowanie dokumentów o klauzuli zastrzeżone i poufne

c)     prowadzenie dziennika ewidencji dokumentów zastrzeżonych,

d)    nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych

e)     udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym    

 stosowne poświadczenie bezpieczeństwa

f)      egzekwowania zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,

g)    kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów

Pliki do pobrania:

wniosek dotyczący sprowadzenia trumny z ciałem zmarłego

wniosek dotyczący sprowadzenia urny z prochami

wniosek o legalizację stowarzyszenia zwykłego

lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego

prawo o stowarzyszeniach

protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego

przykładowy regulamin stowarzyszenia zwykłego

uchwała o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego

wniosek o wpis stowarzyszenia do ewidencji

wzów uchwały o przyjęciu regulamnu stowarzyszenia zwykłego