logo
logo bip
Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

                                                                                            REGULAMIN ORGANIZACYJNY
                                                                              CENTRUM KULTURY "SCENA TO DZIWNA" W GNIEŹNIE


I - CZĘŚĆ OGÓLNA                            
                                                                                     PARAGRAF 1

Centrum Kultury "Scena to dziwna", zwane dalej "Centrum" jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, dla której organem
prowadzącym jest Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego.
                                                                                     PARAGRAF 2
Centrum działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r poz 406).
2.Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXXVI/293/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie założenia Centrum Kultury "Scena to dziwna" przy ul. Roosevelta 42
   w Gnieźnie.
                                                                                    PARAGRAF 3

Centrum mieści się w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 42, terenem jego działania jest obszar powiatu gnieźnieńskiego.

                                                                                    PARAGRAF 4

Centrum samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystywania na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.

                                                                                    PARAGRAF 5

Organizację i porządek w procesie pracy Centrum określa Dyrektor.

II - ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

                                                                                    PARAGRAF 6

Struktura organizacyjna Centrum Kultury "Scena to dziwna"
a- Dyrektor Centrum Kultury "Scena to dziwna"
b- Dział Administracyjno-obsługowy
c- Dział Merytoryczny

                                                                                    PARAGRAF 7

ZADANIA:
1. Dyrektor Centrum Kultury "Scena to dziwna":
    a) zarządza Centrum Kultury i reprezentuje placówkę na zewnątrz
    b) bezpośrednio, a w sprawach finansowych przy udziale Głównego Księgowego sprawuje nadzór nad całokształtem pracy Centrum
    c) ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie i działalność Centrum
    d) zadania Centrum określone w Statucie, o których mowa w paragrafie 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu wykonuje samodzielnie, poprzez pracowników Centrum
        oraz inne osoby powołane do poszczególnych przedsięwzięć
    e) do kompetencji Dyrektora należy:
        - prowadzenie kompleksowej polityki personalnej Centrum
        - opracowywanie planów działalności merytorycznej Centrum
        - ustanawianie pełnomocników i określanie granic ich umocowania
        - współpraca z instytucjami kultury, władzami samorzadowymi, stowarzyszeniami i organizacjami artystycznymi, kulturalnymi i społecznymi.
2. Główny Księgowy
    a) podlega bezpośrednio Dyrektorowi
    b) odpowiada za całokształt prac związanych z rachunkowością, sprawozdawczością ui analizą finansową Centrum wynikającą z przepisów uatawy o finansach
        publicznych i rachunkowości oraz przepisów dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
    c) nadzoruje prawidłowość wykorzystania funduszy
    d) odpowiada za prawidłową realizację budżetu.
3. Kierownik administracyjny
    a) sprawuje nadzór nad pracą działu administracyjno-obsługowego
    b) przeprowadza pracę kancelaryjną i prowadzi sekretariat
    c) prowadzi ewidencję i inwentaryzację składników majątkowych
    d) koordynuje zamówienia publiczne.


                                                                                    PARAGRAF 8


    CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Podstawowym celem działania Centrum Kultury jest realizacja polityki kulturalnej i organizacja działalności kulturalnej i artystycznej.
Podstawowe formy działalności Centrum Kultury "Scena to dziwna" poprzez które placówka realizować będzie swoje cele to:
    1. sceny, sekcje, pracownie i wartsztaty.
Może być to działalność systematyczna lub warsztatowa (krótkoterminowa) przy uwzględnieniu stopniowego uruchamiania poszczególnych sekcji, scen i pracowni
dla ujednolicenia nazwanych scenami.
Działalność ta prowadzona jest przez kadrę instruktorską zatrudnioną na podsatwie umowy zlecenie.
Działalność i ilość scen może ulegać modyfikacji w zależności od zapotrzebowania.
    2. Działaność koncertowo-impresaryjna
        - organizacja imprez okolicznościowych w szczególności (Święto Niepodległości- 11 listopada, Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia, itp.)
        - organizacja koncertów, spektakli, widowisk teatralnych i innych form scenicznych na terenie Centrum Kultury
        - impresariat występów gościnnych zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych działąjących w ramach Centrum.