logo
logo bip
Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

                                                                                  Załącznik nr 2 do uchwały nr 361/2015 

                                                                                   Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

                                                                                   z dnia 05.11.2015r.

 

Regulamin Organizacyjny

Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich

z dnia 05.11.2015r.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich

w Gnieźnie, zwany dalej “Regulaminem”, określa status prawny oraz organizację wewnętrzną Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie zwany dalej „Domem Pomocy Społecznej.

§ 2

Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich zwany dalej „Domem Pomocy Społecznej” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianami),

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r. poz. 964) oraz innych przepisów normujących.

§ 3

1. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej finansowaną  z budżetu powiatu, w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Domu Pomocy Społecznej mieści się w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 21.

 

§ 4

 1. Dom Pomocy Społecznej jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki, z liczbą miejsc szczegółowo określaną przez wojewodę w zezwoleniu na prowadzenie domu pomocy społecznej.

2. Zadaniem Domu Pomocy Społecznej  jest zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, niezależności, intymności oraz umożliwienie rozwoju ich osobowości.

3. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz prawa i obowiązki jego mieszkańców normuje Regulamin Mieszkańców.

 

ROZDZIAŁ II

Organizacja

 

§ 5

1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Domu Pomocy Społecznej są działy i oddziały.

2. Działy i oddziały, każdy w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej.

 

 

§ 6


 

1. W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

  1. Dział Administracyjno – Gospodarczy - “AG”
  2. Dział Opiekuńczo - Wspomagający

a) Odział Terapeutyczno - Opiekuńczy -“TO”

b) Oddział Opiekuńczo - Medyczny - “OM”

            c) Dział obsługi „DO”

2. Pisma wychodzące z Domu Pomocy Społecznej oznaczone są symbolem “DPS”.

 

ROZDZIAŁ III

Dyrektor Domu Pomocy

 

§ 7

1. Domem Pomocy Społecznej kieruje oraz reprezentuje na zewnątrz  Dyrektor.

2. Dyrektor jest upoważniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Domu Pomocy Społecznej.

Do zadań i kompetencji Dyrektora, jako kierownika Domu Pomocy Społecznej w szczególności należy:

1.      podejmowanie działań zapewniających prawidłowe jego funkcjonowanie,

2.      ustalanie organizacji pracy,

3.      prowadzenie polityki personalnej,

4.      nadzór merytoryczny nad Działami i Oddziałami,

5.      wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora przepisami prawa  powszechnie obowiązującego,

oraz uchwałami Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

6.      udzielanie pełnomocnictw pracownikom do działania w czasie swojej nieobecności.

 

§ 8

1. Organem doradczym Dyrektora Domu Pomocy Społecznej jest samorząd mieszkańców reprezentowany przez „Radę Mieszkańców.”

2. Do zadań Rady, o której mowa w punkcie 1, należy w szczególności współdziałanie z Dyrektorem w kształtowaniu i realizacji zasad funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej oraz zgłaszanie wniosków socjalno – bytowych i kulturalnych jego mieszkańców.

 

ROZDZIAŁ IV

Główny księgowy

 

§ 9

Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy kierowanie Działem Administracyjno –Gospodarczym oraz:

 1. nadzór nad Działami w sprawach finansowych,

 2. zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności z powodu urlopu lub choroby, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Wspomagającego

§ 10

Do zadań Kierownika zespołu należy kierowanie Działem O-W oraz:

1. koordynowanie pracą Oddziałów “OM” , “TO” i „DO” w sposób zapewniający ciągłość, prawidłowy   zakres i poziom świadczonych usług,

2. zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności z powodu urlopu lub choroby, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VI

Zakresy działania działów

 

§ 11

Dział Administracyjny – Gospodarczy zapewnia  sprawną organizację i funkcjonowanie  Domu Pomocy Społecznej a w szczególności:

  1. obsługę administracyjną,
  2. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników,
  3. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  4. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkiem,
  5. prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu,
  6. obsługę finansowo – księgową,
  7. utrzymanie czystości i porządku na terenie,
  8. zapewnienie strony socjalno – bytowej,
  9. wykonywanie drobnych remontów i napraw,
  10. usługi transportowe.

 

§ 12

Dział Opiekuńczo – Wspomagający – realizuje swoje zadania przez Oddział Terapeutyczno -Opiekuńczy , Oddział Opiekuńczo – Medyczny i Dział Obsługi, zapewniając przy tym odpowiedni zakres i poziom usług przy szczególnym uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.

 

§ 13

Oddział Terapeutyczno - Opiekuńczy podejmuje działania mające na celu zaspokojenie

niezbędnych potrzeb bytowych mieszkańców, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu a w szczególności:

  1. udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. udziela niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  3. dba o podnoszenie sprawności  mieszkańców,
  4. podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców, w miarę ich możliwości,
  5. stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  6. zapewnienia rehabilitację leczniczą.

 

 

§ 14

Oddział Opiekuńczo - Medyczny podejmuje działania w zakresie realizacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców, polegających w szczególności na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych w tym opieki pielęgniarskiej  jednocześnie zapewniając niezbędne leki.

§ 15

1.W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz zakresu usług zgodnie z obowiązującymi standardami, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców tworzy się zespół terapeutyczno - opiekuńczy, składający się w szczególności z pracowników zatrudnionych w Dziale Opiekuńczo – Wspomagającym.”

2.Do zadań zespołu należy w szczególności wspólne z mieszkańcem opracowanie „indywidualnych planów wspierania mieszkańca.”

3.Podstawą planu działań zmierzającego do adaptacji mieszkańców do warunków Domu Pomocy Społecznej jest wywiad socjalno – bytowy z miejsca wcześniejszego pobytu przyjmowanej osoby.

4.Działanie wynikające z „indywidualnego planu wspierania mieszkańca”  koordynuje pracownik pierwszego kontaktu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§ 16

Szczegółowy zakres świadczonych usług oraz praw i obowiązków  mieszkańców określa Regulamin Mieszkańców.

 

§ 17

Strukturę organizacyjną Domu Pomocy Społecznej przedstawia schemat stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu stanowiący załącznik nr 1.

 

§ 18

Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                         

                                                                                                          Beata Tarczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 361/2015

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 05.11.2015r.

 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego  oraz zgłoszenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego  Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt 8 lit. I ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) 2009 r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się aneks nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej .

 

§ 4

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu

 

                                                                                                          Beata Tarczyńska