logo
logo bip

Informacja o wynikach naboru

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie

na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT
Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:


Wioletta Pankowska, zamieszkała w Gnieźnie.


UZASADNIENIE


 

Wybrana kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i została najwyżej oceniona podczas procedury weryfikacyjnej i kwalifikacyjnej.
 

 

08 grudnia 2016r.    Kamila Szrama

data i podpis osoby upoważnionej

 


 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

na stanowisko urzędnicze SAMODZIELNY REFERENT

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Gnieźnie

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej weryfikacji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 

 

Lp

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

 

Sara Borecka

Gniezno

2

 

Beata Brzezińska

Nidom

3

 

Karolina Cichosz

Dębnica

4

 

Wioletta Pankowska

Gniezno

 

Gniezno, 25 listopada 2016r.                                                                                                                       Kamila Szrama

                                                Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

SAMODZIELNY REFERENT

 

I. Nazwa i adres jednostki

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gnieźnie (miejsce wykonywania pracy)

ul. Tadeusza Kościuszki 7

62-200 Gniezno

 

II. Określenie stanowiska – samodzielny referent


III. Wymiar czasu pracy - pełny etat – 40 godz. w pięciodniowym tygodniu pracy


IV. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
 3. Wykształcenie średnie i 4-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i 2 letni staż pracy, preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne.
 4. Doświadczenie zawodowe w pracy pracownika biurowego lub prowadzenia sekretariatu.
 5. Biegła obsługa komputera. 
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 

V. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze.
 2. Podstawowa znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki   oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Podstawowa wiedza dotycząca Systemu Informacji Oświatowej.
 4. Znajomość przepisów bhp i p.poż.
 5. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych.  
 6. Wskazana znajomość programu Quorum.
 7. Obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, wysoka kultura, systematyczność i staranność   w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dobra organizacja pracy.
 8. Umiejętność pracy w zespole.

 

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie sekretariatu i obsługa klientów, w tym udzielanie informacji klientom poradni oraz kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników.
 2. Rejestracja dzieci zgłoszonych do poradni, zakładanie Kart Indywidualnych.
 3. Prowadzenie dokumentacji klientów, komputerowe pisanie dokumentacji klienta PPP.
 4. Prowadzenie spraw kancelaryjnych Poradni zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Prowadzenie korespondencji Poradni.
 6. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników i spraw kadrowych.
 7. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 9. Sporządzanie sprawozdań, w tym  GUS.
 10. Obsługa baz danych Systemu Informacji Oświatowej.
 11. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników Poradni.
 12. Prowadzenie spraw administracyjnych placówki.
 13. Współpraca z księgowością.
 14. Prowadzenie księgi inwentarzowej.
 15. Ewidencja szkoleń bhp i kontrola ich aktualności.
 16. Prowadzenie archiwum poradni.
 17. Przechowywanie i zabezpieczanie pieczątek.
 18. Obsługa urządzeń biurowych.
 19. Zabezpieczenie sekretariatu na koniec urzędowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. i BHP.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Poradni.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia ( np. certyfikaty).
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
 12. wiadczenie kandydata o braku przeciwwskazzdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu.
 13. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

VIII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 18 listopada 2016r. do godz.15.00 w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie lub przesłać pocztą na adres Poradni.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Samodzielnego referenta”.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej PP-P w Gnieźnie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.

 

Dokumenty kandydatów, którzy się nie  zakwalifikowali na w/w stanowisko będzie można odbierać w sekretariacie poradni przez okres 3 miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 61) 4246641.
 2. Umowa o pracę zostanie zawarta od 1 stycznia 2017r., pierwsza umowa - na czas określony wynoszący 3 miesiące.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest poniżej 6%.                                                                     Dyrektor Poradni

                                                                     Psychologiczno – Pedagogicznej

                                                                     w Gnieźnie

                                                                     Kamila Szrama