logo
logo bip
 
Sprawozdawczość Finansowa 
 
Załączniki:
 
-Bilans Jednostki
-Rachunek zysków i strat
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki 
-Informacja dodatkowa
 

Zgodnie z § 34 pkt. 9 i 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  sprawozdania finansowe Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie zostały opublikowane na stronie BIP CUW:
http://bip.powiat-gniezno.pl/gnieznop/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/centrum-uslug-wspolnych2/sprawozdania-finansowe.html