logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe  - (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe – Dz. U. poz. 60

Roz. MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz. U. z 2013 r.  poz.199 ze zmianami

Roz. MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawnie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych Dz. U. z 2017 poz. 1743.

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej