logo
logo bip
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie za rok 2018
Zestawienie zmian w fundusze jednostki
Informacja dodatkowa
Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do bilansu 
Bilans jednostki budżetowej
Rachunek zysków i strat jednostki
 
Sprawozdanie za rok 2019
 

Sprawozdanie  za rok 2020 

Zgodnie z § 34 pkt. 9 i 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  sprawozdania finansowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku, zostały opublikowane na stronie BIP CUW:
http://bip.powiat-gniezno.pl/gnieznop/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/centrum-uslug-wspolnych2/sprawozdania-finansowe.html