logo
logo bip

 

Rok 2018:

Rok 2019:

Rok 2020:

Zgodnie z § 34 pkt. 9 i 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie zostały opublikowane na stronie BIP CUW:
http://bip.powiat-gniezno.pl/gnieznop/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/centrum-uslug-wspolnych2/sprawozdania-finansowe.html