logo
logo bip
Pozostałe informacje publiczne

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Załącznik

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Załącznik 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko psychologa.

Załącznik

Rozpoczęcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 roku

 

Gniezno, dnia 1 lipca 2021r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udziałem dotacji
na sfinansowanie jego realizacji.

Otwarty konkurs nr 1/2021

na podstawie art. 11 art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

 1. 1.       Nazwa zadania: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 2. 2.       Przedmiot zamówienia:

2.1.   Opis zadania:

1)      W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zwanego dalej „Programem”, zapewnia się usługę asystenta, mającą na celu pomoc dzieciom do 16 r.ż. oraz osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

2)      Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

a)       wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, i szkolenia, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe),

b)      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

c)       załatwianiu spraw urzędowych,

d)      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

e)      korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy ),

f)        wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
z placówki oświatowej

3)      Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu, limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, limit godzin na 1 dziecko niepełnosprawne ,a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

4)      Szacuje się zrealizowanie maksymalnie do 6000 godzin usług asystenckich.

2.2.   Adresaci zadania:

1)      Adresatami niniejszego zadania są mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego tj. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji  oraz osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Pod opieka asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko jedna osoba.

2)      Liczba adresatów zadania – 20 osób, w tym, 2 dzieci do 16 r. ż , 15 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz  3 osoby posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 1. 1.    
 2. 2.    

2.1.    

2.2.    

2.3.   Cel zadania:

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta, jako formy wsparcia dla osób,
o których mowa w pkt 2.2. niniejszego ogłoszenia, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych; umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych.

2.4.   Obowiązkowe wskaźniki realizacji:

Wskaźnikiem realizacji zadania jest liczba osób objętych wsparciem w postaci usług asystenta.

2.5.   Oczekiwane rezultaty ww. zadania publicznego:

Umożliwienie świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności, zapewnienie osobom z niepełnosprawnością pomocy adekwatnej do potrzeb oraz zwiększenia ich zaangażowanie w przestrzeni społecznej.

2.6.   Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania w 2021r. wynosi: 276 500,00 zł, w tym:

1)      maksymalnie 240 000,00 zł – koszty usług godzin asystenckich,/koszt jednej godziny zegarowej nie może przekroczyć 40zł.

2)      maksymalnie 10 000,00 zł – koszty zakupu biletów komunikacji publicznej
dla asystenta,

3)      maksymalnie 1 500,00zł  -  koszty ubezpieczenia OC lub NNW asystenta,

4)      maksymalnie  5 000,00zł – koszt zakupu środków ochrony osobistej,

5)      maksymalnie 10 000,00zł.- koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu,

6)      maksymalnie 10 000,00zł.-koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne.

 

 1. 3.       Zasady przyznawania dotacji:

3.1.   Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.2.   W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem zadania publicznego, na które podmiot składa ofertę.

3.3.   Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast oddział upoważniony
do bezpośredniego wykonania zadania powinien zostać wskazany w ofercie.

3.4.   Dotację należy przeznaczyć wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego. Zadanie musi zostać zrealizowane w Powiecie Gnieźnieńskim i na rzecz mieszkańców powiatu.

3.5.   Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania oraz wskazania, na jakie pozycje kosztorysu ma być ono przeznaczone.

3.6.   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dofinansowania oferty tylko z najwyższą ilością punktów.

3.7.   Całkowity koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych
z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:

1)      wynagrodzenie asystentów ,

2)      zakup środków ochrony osobistej  - w wysokości nie większej niż 50 zł. miesięcznie

3)      koszty zakupów biletu komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówka asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą usług wymienionych w dziale V ust. 10 Programu, na obszarze województwa, w którym zamieszkuje uczestnik –
w wysokości nie większej niż 200 zł. miesięcznie,

4)      zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta – w wysokości nie większej niż 100zł. miesięcznie

5)      ubezpieczenie OC lub NNW asystentów – w wysokości nie większej niż 150 zł. rocznie.

3.8.   Kosztami niekwalifikowalnymi zadania są:

1)      odsetki od zadłużenia,

2)      kwoty lub koszty pożyczki lub kredytu,

3)      kary i grzywny,

4)      wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”,

5)      podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

6)      odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązać oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

7)      usługi asystenta świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,

3.9.   Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

3.10. We wzorze oferty punkt 5 i 6 Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

 1. 4.       Termin i warunki realizacji zadania:

4.1.   Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

4.2.   Warunkiem przekazania donacji jest zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a podmiotem składającym ofertę.

4.3.   Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zawartą umową, w zakresie opisanym w ofercie oraz według wytycznych wskazanych w Programie.

4.4.   Dotowany podmiot jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji, wydatków dokonywanych z tych środków oraz wyodrębnionego rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki Funduszu Solidarnościowego oraz będą ponoszone wydatki.

4.5.   Przyznanie usługi asystenta przez realizatora zadania, odbywać się będzie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu.

4.6.   Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi asystenckie.

4.7.   Realizator zadania jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do udostępnienia
na każde wezwanie Organizatora dokumentacji realizowanego zadania.

4.8.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str.1).

4.9.   Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełni łącznie następujące wymagania formalne:

1)      prowadzi działalność statutową w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

2)      dysponuje zasobami osobowymi zdolnymi do realizacji zadania, w tym kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia roli asystenta osoby niepełnosprawnej,

3)      posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności o charakterze włączenia społecznego wobec osób niepełnosprawnych,

4)      posiada lokal na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

 1. 5.       Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno.

 

 1. 6.       Termin, miejsce i sposób składania ofert:

6.1.      Ofertę należy przygotować i złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty
do siedziby  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 12 a, 62-200 Gniezno
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej  napisem” nie otwierać do dnia 28 lipca 2021r.”

6.2.      Oferta oraz załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta. W przypadku składania kserokopii dokumentu, osoby reprezentujące Oferenta powinny potwierdzić jej zgodność z oryginałem (podpis oraz data uwiarygodnienia) .

6.3.      Oferty realizacji zadania należy sporządzić według Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań.

6.4.      Należy dołączyć:

1)      dokument potwierdzający upoważnienie do działania Oferenta (-ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,

2)      dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru i cel działania podmiotu, chyba że istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Organizatora wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,

3)      statut podmiotu uprawnionego,

4)      wykaz asystentów uczestniczących w realizacji zadania wraz z opisem posiadanych kwalifikacji/doświadczenia. Oryginały dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie realizatorów do wglądu, na wyraźne żądanie, przed zawarciem umowy.

6.5.      UWAGA: oferta, która wpłynie do siedziby PCPR po 29.07.2021 r. nie będzie objęta oceną formalną i merytoryczną.

6.6.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021r. o godz. 12.00 pod adresem ul. Sienkiewicza 12 a 62-200 Gniezno

 1. 7.       Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

7.1.      Oferty muszą być kompletne oraz czytelnie podpisane przez osoby statutowo upoważnione
do reprezentowania Oferenta.

7.2.      Oferty opiniować będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

7.3.      Przy rozpatrywaniu ofert Komisja opiniuje złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

7.4.      Weryfikacja formalna odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria, czy:

1)      oferent jest uprawniony do udziału w konkursie,

2)      oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

3)      wszystkie wymagane pola w formularzu zostały wypełnione zgodnie z przypisami (przedmiotem analizy jest komplementarność wypełniania wszystkich pól. Analiza ich treści jest przedmiotem oceny merytorycznej),

4)      oferta została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta,

5)      złożono wymagane załączniki do oferty, – jeżeli dotyczy.

7.5.      Załączone do oferty kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem – jeżeli dotyczy.

7.6.      Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej, podczas której będą stosowane następujące kryteria:

1)      ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: ocena możliwości realizacji zadania publicznego oraz proponowanej, jakości wykonania zadania: maksymalnie 18 pkt:

a)       harmonogramem działań: 0- 3 pkt

b)      proponowane rezultaty oraz ich spójność z ogłoszonym zadaniem konkursowym, opis   ryzyka: 0-3 pkt

c)       sposób rekrutacji uczestników: 0-3 pkt

d)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego i kwalifikacje/ doświadczenia osób: 0-3 pkt

e)      promocja projektu: 0-3 pkt

f)        doświadczenia w realizacji zadań publicznych o zbliżonym charakterze: 0-3 pkt

2)      BUDŻET: ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: maksymalnie 5 pkt

3)      POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY: ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacje osób, przy udziale, których będzie realizowane zadanie publiczne: maksymalnie 6 pkt:

a)       zadeklarowane zasoby rzeczowe zapewniające właściwą realizację zadania:
 0-3 pkt

b)      zadeklarowane zasoby osobowe zaangażowane w realizację zadania: 0-3 pkt

7.7.      Minimalna liczba punktów wymagana do pozytywnej oceny merytorycznej to: 10 pkt

7.8.      Oferta zostanie odrzucona z powodu:

1)      negatywnej oceny formalnej tj. niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych,

2)      negatywnej oceny merytorycznej tj. nieuzyskania minimalnej liczby punktów.

7.9.      Wybór ofert zostanie dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 21 dni
od upływu terminu składania ofert. Komisja  konkursowa wyłoni ofertę o najwyższej ilości punktów.

7.10.   Komisja konkursowa ze swoich czynności sporządza protokół, który jest przekazywany Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

7.11.   Protokół zawiera wykaz wszystkich złożonych ofert w ramach poszczególnych zadań konkursowych ze wskazaniem:

1)      pełnej nazwy Oferenta,

2)      nazwy zadania,

3)      informacji o pozytywnej bądź negatywnej ocenie formalnej oferty,

4)      informacji o ocenie merytorycznej – przyznanej liczby punktów,

5)      informacji o wyborze bądź odrzuceniu oferty,

6)      wysokość wnioskowanej i przyzywanej kwoty.

7.12.   Na podstawie zatwierdzonego protokołu z prac komisji konkursowej ogłaszane są wyniki konkursu zawierające dane dofinansowanego Oferenta, nazwę zadania publicznego i wysokość przyznanych środków publicznych.

7.13.   O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

7.14.   Od wyników konkursu przysługuje odwołanie.

7.15.   Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

7.16.   Niniejsze ogłoszenie oraz ogłoszenie wyników konkursu zostaną umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, dostępnego pod adresem: http://bip.powiat-gniezno.pl/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie/pozostale-informacje-publiczne.html oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie.

 1. 8.       Zastrzeżenia organizatora konkursu:

8.1.      Dopuszcza się możliwość dokonania drobnych poprawek (np. brak daty przy podpisie
 za zgodność z oryginałem, brak numeru telefonu, błędnie podany organ administracji publicznej) na wezwanie mailowe lub telefoniczne w terminie podanym przez organizatora konkursu.

8.2.      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1)      możliwości przesunięcia terminu składania ofert,

2)      zmiany terminu postępowania konkursowego.

 1. 9.       Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest Paulina Goślińska-Nowik,
  tel. 61 424 66 84, e-mail: paulina.goslinska@powiat-gniezno.pl, od pon. do pt. w godz. 07.30-15.30.oraz Hanna Łęga tel. 517 020 486 w godz.10.00-14.00.Wykonawca może zwrócić się
  do Zamawiającego w formie: telefonicznej, elektronicznej lub osobiście o wyjaśnienie treści zamówienia w trybie otwartego konkursu ofert.
 2. 10.   Załączniki:

10.1.   wzór oferty realizacji zadania publicznego / oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 / 2 ustawy z dania 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.

 

Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)

Załącznik nr 1

WZÓR

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /

OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

 

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

 

Zaznaczenie „*”, np., „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Oferta realizacji zadania publicznego* /Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”.

 

 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

 

1. Organ administracji publicznej,

    do którego jest adresowana oferta

 

2. Rodzaj zadania publicznego[1])

 

 

II. Dane oferenta(-tów)

 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

 

 

 

 

 

 

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

 

 

 

 

 

 

 

III. Opis zadania

     

1. Tytuł zadania publicznego

 

2. Termin realizacji zadania publicznego

Data rozpoczęcia

 

Data

zakończenia

 

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

 

 

 

 

 

 

 

  4. Plan i harmonogram działań na rok ……………….

(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji)

 

Nazwa działania

Opis

 

Planowany termin realizacji

Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy[2])

Lp.

Grupa docelowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

(należy opisać:

1)       co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?

2)       jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

3)       czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego[3])

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

IV. Charakterystyka oferenta

 

1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

 

 

 

 

 

 

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

 

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania

(w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego
w sekcji V-B)

Lp.

Rodzaj kosztu

Rodzaj

miary

Koszt jednostkowy

[PLN]

Liczba jednostek

Wartość [PLN]

Razem

Rok 1

Rok 2

Rok 3[4])

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1

 

 

 

 

 

 

 

I.1.1.

Koszt 1

 

 

 

 

 

 

 

I.1.2.

Koszt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.

Działanie 2

 

 

 

 

 

 

 

I.2.1.

Koszt 1

 

 

 

 

 

 

 

I.2.2.

Koszt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.

Działanie 3

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1.

Koszt 1

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2.

Koszt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma kosztów realizacji zadania

 

 

 

 

II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszt 1

 

 

 

 

 

 

 

II.2.

Koszt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma kosztów administracyjnych

 

 

 

 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

 

 

 

 

 

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

Lp.

Źródło finansowania kosztów realizacji zadania

Wartość [PLN]

Udział [%]

1.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

 

100

2.

Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty

 

 

3.

Wkład własny[5])

 

 

3.1.

Wkład własny finansowy

 

 

3.2.

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)

 

 

4.

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania

 

 

 

V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów[6])

Lp.

Źródło finansowania kosztów realizacji zadania

Wartość [PLN]

 

Razem

Rok 1

Rok 2

Rok 3[7])

1.

Oferent 1

 

 

 

 

2.

Oferent 2

 

 

 

 

3.

Oferent 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

 

 

 

 

 

VI. Inne informacje

 

 1. 1.       Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 2. 2.       Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty wspólnej.
 3. 3.        Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

 

 

 

 

 

VII.         Oświadczenia

 

Oświadczam(-my), że:

 

1)   proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2)   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3)   oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5)   dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;

6)   wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

7)   w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

.................................................................                                                        Data ........................................................

.................................................................

.................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

                                                                                                                                                                                                                   

 [1])  Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

[2]) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[3])  Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

[4]) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.

[5]) Suma pól 3.1. i 3.2.

[6]) Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.

[7]) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.

 

 

Załącznik do pobrania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udziałem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 

1. Ogłoszenie

2. Wzór oferty

Unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 2/2020.

Unieważnienie - załącznik

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Lidia Grygiel zamieszkała we Wrześni.

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

 

Wyniki naboru - Załącznik

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udziałem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 

Ogłoszenie - doc

Ogłoszenie - pdf

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  ogłasza rozpoczęcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie: 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego, wraz z udziałem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Nabór

Klauzula informacyjna

Wyniki naboru pt.: "Otwarty nabór na partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych"

Wyniki naboru

Otwarty nabór na partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych

Załącznik

Informacja o wynikach naboru

Załącznik

Ogłoszenie o wynikach naboru

Załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista do spraw osób niepełnosprawnych

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Pobierz plik

Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze - młodszy koordynator

Ogłoszenie

Informacja o wyborze wykonawcy - Organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe skierowanych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowa

Informacja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe skierowanych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowa1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wykaz usług
6. Wykaz osób
7. Oświadczenie wykonawcy 2
8. Zobowiązanie innego podmiotu
9. Umowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych


 
 1. TREŚĆ OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe skierowanych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowa1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wykaz usług
6. Oświadczenie wykonawcy 2
7. Zobowiązanie innego podmiotu
8. Umowa
9. Zmiana ogłoszenia


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZARZĄDZENIE: PCPR w Gnieźnie w dniu 2 maja 2017 roku (wtorek) będzie NIECZYNNE!

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej” 7.2.1. WRPO14+”

1.Treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia zwanego „cateringiem” dla uczestników Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostę

1.Treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Wynajem sali na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej” 7.2.1. WRPO14+”

1.Treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZARZĄDZENIE w sprawie: ustalenia dnia 27 maja 2016 roku dniem wolnym od pracy.

1.Treść ZARZĄDZENIA

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko: psycholog

1.Treść OGŁOSZENIA

INFORMACJA - o wyborze partnera krajowego w trybie naboru otwartego.


1.Treść ogłoszenia.

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko: specjalista pracy z rodziną


1.Treść OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE - nabór na partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu z zakresu ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w

           

1. Treść ogłoszenia

2. Wzór OFERTY

3. Informacja o wyborze

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko: specjalista pracy z rodziną


1. Treść ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy.


1.Treść zarządzenia

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko PSYCHOLOG


1. Informacja o wyniku

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko KIEROWNIK ZESPOŁU ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ


1. Informacja o wyniku

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko: Kierownik zespołu ds. Pieczy Zastępczej

1. Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko psychologa.

1. Treść ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 05.06.2015 dniem wolnym od pracy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Organizację Obozu Aktywnej Integracji dla Uczestników Projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

1. Treść informacji

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 24/EFS/2014 „Organizacja Obozu Aktywnej Integracji dla Uczestników Projektu „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”

1. Treść wyjaśnienia

Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na "Organizację Obozu Aktywnej Integracji dla Uczestników Projektu Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

1. Treść ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące postępowania nr 21/EFS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego

1. Treść ogłoszenia

Informacja z rozstrzygnięcia

1. Treść informacji

Organizacja Obozu Aktywnej Integracji dla Uczestników Projektu "Centrum Aktywności Społecznej Largo"


1. Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO" - część II


1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja

3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (.doc)

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. osób niepełnosprawnych w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych

Treść informacji

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko referenta ds. osób niepełnosprawnych w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych

1. Treść ogłoszenia o naborze

Zarządzenie nr 32/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie z dnia 10 września 2014

1. Treść zarządzenia

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno-finansowych w Dziale Metodycznym i Instytucji Pomocy Społecznej

1. Informacja o wynikach

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej

1. Informacja o wynikach

INFORMACJA: z rozstrzygnięcia postępowania na "Organizację szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO""


1.Informacja z rozstrzygnięcia, wykluczenia oferenta, odrzucenia oferty oraz unieważnienia części postępowania.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Wyjaśnienia do SIWZ_31_07_2014

4. Załącznik nr 4 do SIWZ

5. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (.doc)

6. Wyjaśnienia do SIWZ_04_08_2014

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Wyjaśnienia do SIWZ_05_08_2014    

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej

1. Treść ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno-finansowych w Dziale Metodycznym i Instytucji Pomocy Społecznej

1. Treść ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starszego referenta - Koordynatora projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

1. Informacja o wynikach

Nabór na stanowisko Starszego referenta - Koordynatora projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

1. Treść informacji o naborze.

Ogłoszenie dotyczące postępowania nr 3/EFS/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na "stanowisko Koordynatora projektu w Projekcie "Centrum Aktywności Społecznej Largo"

1. Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na Stanowisko Koordynatora projektu w Projekcie "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

1. Treść zapytania ofertowego

2. Załącznik Nr 1

3. Załącznik Nr 2

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

1. Informacja o wynikach

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

1. Informacja o wynikach

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Gnieźnie

1. Treść ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko księgowego w PCPR w Gnieźnie

1. Treść ogłoszenia o naborze

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

1. Informacja o wynikach

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko psychologa w PCPR w Gnieźnie

 

1. Treść ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Organizacja obozu Aktywnej Integracji dla uczestników projektu: "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

 

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

1. Informacja o wynikach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Organizacja obozu Aktywnej Integracji dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ (zawiera załączniki nr 1 do 6)

3. Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wyjaśnienia do SIWZ:

1. Wyjaśnienie z dnia 28.10.2013

2. Wyjaśnienie z dnia 29.20.2013

3. Wyjaśnienie z dnia 30.10.2013

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na "Organizacja obozu Aktywnej Integracji dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej


1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu: "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"


1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE - nabór na stanowisko referent do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR w Gnieźnie

1. Treść ogłoszenia

INFORMACJA!
Dot. OGŁOSZENIE - nabór na stanowisko referent do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR w Gnieźnie.
W punkcie V zmienia się miejscowość Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: jest Nakło nad Notecią powinno być Gniezno.
Również zmienia się termin składania ofert z 24.X.2013 na 30.X.2013

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

1. Informacja o wynikach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ (zawiera załączniki nr 1 do 6)

3. Załącznik nr 7 do SIWZ

OGŁOSZENIE O WYBORZE - usługi: Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO".

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ (zawiera załączniki nr 1 do 6)

3. Załącznik nr 7 do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zmiana do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Organizacja obozu Aktywnej Integracji dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ (zawiera załączniki nr 1 do 6) 

3. Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Wyjaśnienia do SIWZ

Nabór na stanowisko specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR w Gnieźnie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
ogłasza nabór na stanowisko
specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR w Gnieźnie
zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 

 

I.  Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a w szczególności  obsługa zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych,

2 ) wizje lokalne w miejscu zamieszkania wnioskodawców,

3) przygotowywanie pism, weryfikacja kosztorysów budowlanych, sporządzanie umów oraz ich merytoryczno-finansowe rozliczanie,

4) prowadzenie nadzoru nad realizacją umów,

5) dokonywanie odbiorów techniczno-budowlanych  realizowanych umów z zakresu  łamania barier architektonicznych,

6)  prowadzenie sprawozdawczości w powierzonym zakresie,

7) przeprowadzanie kontroli u beneficjenta  ostatecznego w zakresie zawartej umowy,

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie prowadzonych spraw,

9) wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustaw, rozporządzeń, statutu i regulaminu  PCPR w Gnieźnie. 

 

II.  Wymagania niezbędne:

Od kandydata oczekujemy:

1) wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budownictwo,

2) preferowany staż pracy w branży budowlanej,

3)  dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,  

4) prawo jazdy kat.B.

 

III.  Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),

2) dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje zawodowe kandydata potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami,

3 ) umiejętność  komunikacji interpersonalnej,

4) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących,

5) umiejętność pracy w zespole  

 

IV.  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1. Podania o przyjęcie do pracy,

2. Życiorysu (CV),

3. Kopii dyplomu uczelni wyższej,

4. Kserokopie świadectw pracy,

5. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10   lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do 9 września 2013r  (decyduje data wpływu). 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”. 

Uwaga!
Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na  stanowisko urzędnicze w PCPR w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.  Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR ". Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy indywidualnej oraz ustnego testu ze znajomości przepisów z obszaru wskazanego działania na stanowisku pracy.

 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej w PCPR w Gnieźnie

zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

I.         Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu przyznawania i realizacji świadczeń pomocy społecznej,

5) realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, pomocy instytucjonalnej,

6) nadzór nad działalnością, o której mowa w art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej,

7) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty z zakresu kierowanym Działem,

8) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu z zakresu kierowanym Działem,

9) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,

10) sporządzanie sprawozdań z działalności Działu i opracowywanie zasobów pomocy społecznej w powiecie,

11) dokonywanie analizy zjawisk dotyczących zapotrzebowania na świadczenia pomocy instytucjonalnej oraz pomocy dziecku i rodzinie,

12) realizacja projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym ze środków unijnych,

13) planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresie kierowanym  Działem,

14) współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami uprawnionymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi,

15) wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustaw, rozporządzeń, statutu i regulaminu.

 

II.        Wymagania niezbędne:

Od kandydata oczekujemy:

1) wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie: pedagogika pracy socjalnej, resocjalizacji, pedagogika specjalna, administracja,

2) posiadany co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

3) bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz pomocy społecznej i systemie wsparcia rodziny na poziomie gminnym i powiatowym a także innych ustaw i rozporządzeń kompatybilnych z powyższymi,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie – oświadczenie,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku – oświadczenie.

III.      Wymagania dodatkowe:

1) biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),

2) prawo jazdy kategorii B,

3) dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje zawodowe kandydata potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami,

4) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

5) doświadczenie w realizowaniu projektów celowych,

6) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

7) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność zarządzania zespołem.

IV.       Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1.     Podania o przyjęcie do pracy,

2.     Życiorysu (CV),

3.     Kopii dyplomu uczelni wyższej,

4.     Kserokopie świadectw pracy,

5.    Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania

z pełni praw publicznych,

6.    Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10   lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do 30 stycznia  2013 r. (decyduje data wpływu).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Uwaga!

Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Działu PCPR w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR – Kierownik Działu".

Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy indywidualnej oraz ustnego testu ze znajomości przepisów z obszaru wskazanego działania na stanowisku pracy.

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ogłasza nabór na stanowisko
Głównego Księgowego

zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 

 1. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. Prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej,
 6. Przygotowywanie sprawozdań finansowych, w tym bilansów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów publicznych i rachunkowości.
 7. Przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 8. Koordynowanie pracy  i kierowanie zespołem księgowych,
 9. Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych,
 10. Kontrolowanie prawidłowości księgowanych dokumentów.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Od kandydata oczekujemy jednego z poniższych warunków (dotyczy 1-4):

 1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
  i posiada co najmniej  3-letnią praktykę w księgowości.
 2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
  6-letnią praktykę w księgowości.
 3. Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 6. Znajomości obowiązujących aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, podatków i spraw płacowo-kadrowych,
 7. Znajomości zasad rachunkowości,
 8. Wiedzy z obszaru kadrowo-płacowego,
 9. Znajomości obsługi komputera, arkuszy kalkulacyjnych oraz komputerowych programów księgowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1.    Doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego, Księgowego.

2.    Zdolność analitycznego myślenia.

3.    Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie.

4.    Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów.

5.    Szczegółowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

6.    Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących

 

 1. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1.     Podania o przyjęcie do pracy,

2.     Życiorysu (CV),

3.     Kopii dyplomu uczelni wyższej,

4.     Kserokopie świadectw pracy,

5.    Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.    Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

7.    Zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o złożeniu wniosku do KRK.

 

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10   lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie
do 31 stycznia  2013 r. (decyduje data wpływu).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Uwaga!

 

Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego PCPR
w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

 

Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR – Główny Księgowy".

 

Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy indywidualnej oraz ustnego testu ze znajomości przepisów z obszaru wskazanego działania na stanowisku pracy.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Informacja o wynikach naboru

Uchwała nr 662/2012

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w związku z prowadzonym naborem na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Lista

Ogłoszenie procedury przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 632/2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe.doc

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Organizacja obozu Aktywnej Integracji dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

Załącznik

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu: "Centrum Aktywności Społecznej Largo"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu: "Centrum Aktywności Społecznej Largo"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 5

zal. nr 6

Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na usługę: "Organizacja obozu Aktywnej Integracji dla uczestników projektu: "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"

 
Ogłoszenie

SIWZ

zal. nr 1 do siwz.pdf

zal. nr 2 do siwz.pdf

zal. nr 3 do siwz.pdf

zal. nr 4 do siwz.pdf

zal. nr 5 do siwz.pdf

zal. nr 6 do siwz.pdf

modyfikacja.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu: "Centrum Aktywności Społecznej Largo"

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz - umowa

Program pilotażowy PFRON - Aktywny Samorząd

Program pilotażowy PFRON - Aktywny Samorząd - format pdf

Załączniki

 


A:
 

wkladkadowniosku-obszara.doc

wniosekonpelnoletnia-obszara.doc

wniosekonpodopieczny-obszara.doc

zal.1-oswiadczenieodochodacha.doc

zal.2-zaswiadczenielekarskiea.doc

zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych.doc

zal.4-oswiadczenieoudzialewlasnyma.doc

 

 


B1:
wkladkadowniosku-obszarb1.doc

wniosekonpelnoletnia-obszarb1.doc

wniosekonpodopieczny-obszarb1.doc

zal.1-oswiadczenieodochodach.doc

zal.2a-zaswiadczenielekarskieb1.doc


zal.2b-zaswiadczenielekarskieb1.doc

zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych1.doc

zal.4-oswiadczenieoudzialewlasnymb1.doc

 

 


B2:

wkladkadowniosku-obszarb2.doc

wniosekonpelnoletnia-obszarb2.doc

wniosekonpodopieczny-obszarb2.doc

zal.1-oswiadczenieodochodach1.doc

zal.2-zaswiadczenielakarskieb2.doc

zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych2.doc

zal.4-oswiadczenieoudzialewlasnymb2.doc

 


B3: 
wkladkadowniosku-obszarb3.doc

wniosekonpelnoletnia-obszarb3.doc


wniosekonpodopieczny-obszarb3.doc

zal.1-oswiadczenieodochodach2.doc

zal.2-zaswiadczenielakarskieb3.doc

zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych3.doc

zal.4-oswiadczenieoudzialewlasnymb3.doc


B4: 
wkladkadowniosku-obszarb4.doc

wniosekonpelnoletnia-obszarb4.doc


wniosekonpodopieczny-obszarb4.doc

zal.1-oswiadczenieodochodach3.doc

zal.2a-zaswiadczenielekarskieb4.doc


zal.2b-zaswiadczenielekarskieb4.doc


zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych4.doc

 

 


C:
wkladkadowniosku-obszarc.doc

wniosekonpelnoletnia-obszarc.doc


wniosekonpodopieczny-obszarc.doc


zal.1-oswiadczenieodochodach4.doc

zal.2a-zaswiadczenielakarskiec.doc

zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych5.doc


zal.4-oswiadczenieoudzialewlasnymc.doc


D:
wkladkadowniosku-obszard.doc

wniosekonpelnoletnia-obszard.doc


wniosekonpodopieczny-obszard.doc


zal.1-oswiadczenieodochodach5.doc

zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych6.doc


E:

 


wniosekonpelnoletnia-obszare.doc

zal.1-oswiadczenieodochodach5.doc

zal.2-zaswiadczenielekarskiee.doc

zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych7.doc

zal.4-oswiadczenieoudzialewlasnyme.doc


F:

 


wkladkadowniosku-obszarf.doc

wniosekonpelnoletnia-obszarf.doc


zal.1-oswiadczenieodochodach7.doc

zal.3-oswiadczenieoprzetw.danych8.doc


zal.4-oswiadczenieoudzialewlasnymf.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY

Liczba etatów: 1/2

Data ogłoszenia naboru: 04.09.2012r.

 I. Zakres wykonywanych na stanowisku radcy prawnego zadań:

1. Redagowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych.

2. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, umów, porozumień, oświadczeń woli
w tym z zakresu prawa pracy.

3. Rozwiązywanie spraw problematycznych z zakresu wykonywanych przez PCPR zadań własnych
i zleconych.

4.Zawiadamianie właściwych organów o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.

5.Udzielanie pracownikom PCPR porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa.

6.Występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora PCPR w postępowaniu sadowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

7.Informowanie pracowników PCPR o zmianie przepisów prawnych.

8.Prowadzenie szkoleń-warsztatów dla pracowników PCPR w zakresie stosowania przepisów prawnych.

 

 II. Niezbędne wymagania i dokumenty:

 1.Obywatelstwo polskie – oświadczenie.

2.Wykształcenie wyższe prawnicze – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

3.Wpis na listę radców prawnych – zaświadczenie.

4.Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze radcy prawnego w instytucjach administracji państwowej lub samorządowej.

5.Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych –oświadczenia.

6.Niekaralność sadowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie.

7.Zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

8.Życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

9.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

10. List motywacyjny.

11.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym, osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia aktualnego
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 III. Wymagania dodatkowe:

1. Biegła znajomość obsługi komputera oraz prawnych programów komputerowych.

2.Biegła znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.
3.Zdolności organizacyjne, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, odporność na stres.

4. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (znajomość drugiego języka będzie atutem).

5. Pełna dyspozycyjność do współpracy we wszystkie dni tygodnia poza godzinami pracy
w urzędzie.

6. Dodatkowym atutem będzie zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sądowego.

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu), z zaznaczeniem na kopercie „NABÓR do PCPR – radca prawny” w terminie do dnia 18.09.2011r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
ul. Jana Pawła II 9/10, w godzinach urzędowania tj. pn. – pt. 7.30 – 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 V. Inne informacje:

1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 425 52 98.

5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie oraz na tablicy informacyjnej PCPR w Gnieźnie.


18.10.2012
Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie na stanowisko Radca Prawny.
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Bujanowski.
Uzasadnienie: Zainteresowany w najwyższym stopniu spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat ten w zgodnej ocenie Komisji Rekrutacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą oraz kwalifikacjami niezbędnymi do pracy na w/w stanowisku. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY
Liczba etatów: 1/2 
Data ogłoszenia naboru: 08.12.2011r.


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Redagowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, 
2.Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, umów, porozumień, oświadczeń woli – w tym z zakresu prawa pracy, 
3.Rozwiązywanie spraw problematycznych z zakresu wykonywanych przez PCPR zadań własnych i zleconych, 
4.Zawiadamianie właściwych organów o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu, 
5.Udzielanie pracownikom PCPR porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa, 
6.Występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora PCPR w postępowaniu sadowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 
7.Informowanie pracowników PCPR o zmianie przepisów prawnych, 
8.Prowadzenie szkoleń-warsztatów dla pracowników PCPR w zakresie stosowania przepisów prawnych,

II. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty: 
1.Obywatelstwo polskie – oświadczenie, 
2.Wykształcenie wyższe prawnicze – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, 
3.Wpis na listę radców prawnych - zaświadczenie, 
4.Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze radcy prawnego w instytucjach pomocy społecznej, lub na zlecenie instytucji Pomocy społecznej 
5.Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych –oświadczenia, 
6.Niekaralność sadowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie, 
7.Zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),
8.Życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 
9.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
10.List motywacyjny, 
11.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym, osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

III. Wymagania dodatkowe: 
1.Znajomość obsługi komputera oraz prawnych programów komputerowych, 
2.Znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, 
3.Zdolności organizacyjne, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,

IV. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu), z zaznaczeniem na kopercie „NABÓR do PCPR – radca prawny” w terminie do dnia 23.12.2011r. w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, w godzinach urzędowania tj. pn. – pt. 7.30 – 15.30. 
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Inne informacje: 
Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. 
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 425 52 98 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz na tablicy informacyjnej PCPR w Gnieźnie.


16.01.2012
Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie na stanowisko Radca Prawny.
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko zostali wybrani Pani Wiesława Szczepańska i Pan Tomasz Bujanowski.
Uzasadnienie: Zainteresowana w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka ta w zgodnej ocenie Komisji Rekrutacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą oraz kwalifikacjami niezbędnymi do pracy na w/w stanowisku.  

 

Przetarg nieograniczony na Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Centrum Aktywności Społecznej LARGO współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

PCRP Gniezno SIWZ 2011 - szkolenia i kursy zawodowe II
załączniki do SIWZ 1-4
zał 5 do SIWZ - umowa

Przetarg nieograniczony na Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” i ich opiekunów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Centrum Aktywności Społecznej LARGO współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Poniżej zamieszczamy dokumentację przetargową wraz z załącznikami.

zał 5 do SIWZ - umowa.doc

PCRP Gniezno SIWZ 2011 - szkolenia i kursy zawodowe.pdf

Załącznik_do_siwz_1-4.doc

PCRP Gniezno SIWZ 2011 - wyjaśnienia dot. SIWZ cz. 1

PCRP Gniezno SIWZ 2011 - wyjaśnienia dot. SIWZ cz. 2

PCRP Gniezno SIWZ 2011 - wyjaśnienia dot. SIWZ cz. 3

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie informuje, że został uruchomiony przez PFRON Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II. Beneficjentami programu dla obszaru D (likwidacja barier transportowych) mogą być: organizacje pozarządowe, gminy i powiaty. Zainteresowanych prosimy o kontakt: PCPR Gniezno ul. Jana Pawła II 9/10 w terminie do dnia 12.08.br Tel. 61 4255298
Kliknij poniżej, aby powiększyć pismo O-15/OPP-503/WR/7741/11/JSi. 
  

Organizacja 5 dniowego obozu aktywizacyjno – integracyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” i ich opiekunów.

SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób które wykonywać będą świadczenia w ramach zamówienia
Załącznij Nr 4 - Wykaz doświadczenia Wykonawcy
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Załącznik Nr 6 - Informacja dodatkowa
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Gniezno: Organizacja obozu aktywizacyjno - integracyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu: Centrum Aktywności Społecznej LARGO i ich opiekunów
Numer ogłoszenia: 240260 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209340 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Cymsa 16, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 61 425 52 98, faks 61 425 52 98.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja obozu aktywizacyjno - integracyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu: Centrum Aktywności Społecznej LARGO i ich opiekunów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja 5 dniowego obozu aktywizacyjno - integracyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu: Centrum Aktywności Społecznej LARGO i ich opiekunów. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.11.00.00-4, 53.30.00.00-3, 60.14.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Centrum Aktywności Społecznej LARGO współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejki Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ASW Aktywizacja Szkolenia Wypoczynek Olga Czarnecka, ul. Moniuszki 1, 62-040 Puszczykowo, 62-040 Puszczykowo, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 114000,00
Oferta z najniższą ceną: 114000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114000,00
Waluta: PLN.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi: Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO".

 


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 7 do SIWZ 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY
Liczba etatów: 1/2
Data ogłoszenia naboru: 27.01.2011r.


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Redagowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
2.Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, umów, porozumień, oświadczeń woli – w tym z zakresu prawa pracy,
3.Rozwiązywanie spraw problematycznych z zakresu wykonywanych przez PCPR zadań własnych i zleconych,
4.Zawiadamianie właściwych organów o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,
5.Udzielanie pracownikom PCPR porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,
6.Występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora PCPR w postępowaniu sadowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
7.Informowanie pracowników PCPR o zmianie przepisów prawnych,
8.Prowadzenie szkoleń-warsztatów dla pracowników PCPR w zakresie stosowania przepisów prawnych,

II.Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:
1.Obywatelstwo polskie – oświadczenie,
2.Wykształcenie wyższe prawnicze – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3.Wpis na listę radców prawnych - zaświadczenie,
4.Co najmniej 4-letni staż na stanowisku radcy prawnego w instytucji pomocy społecznej
5.Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych –oświadczenia,
6.Niekaralność sadowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,
7.Zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),
8.Życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
9.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie,
10.List motywacyjny,
11.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym, osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

III.Wymagania dodatkowe:
1.Znajomość obsługi komputera oraz prawnych programów komputerowych,
2.Znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,
3.Zdolności organizacyjne, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,

IV.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu), z zaznaczeniem na kopercie „NABÓR do PCPR – radca prawny” w terminie do dnia 17 lutego 2011r. w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Cymsa 16,
w godzinach urzędowania tj. pn. – pt. 7.30 – 15.30.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V.Inne informacje:
Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 425 52 98 wew. 36.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz na tablicy informacyjnej PCPR w Gnieźnie.


28.02.2011
Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie na stanowisko Radca Prawny.
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Maria Reginiewicz-Sawicka.
Uzasadnienie: Zainteresowana w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka ta w zgodnej ocenie Komisji Rekrutacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą oraz kwalifikacjami niezbędnymi do pracy na w/w stanowisku.