logo
logo bip
Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

 

 

 

Załącznik. do Uchwały Nr .../2021

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

                          z  dnia …….. 2021 roku                                                  

 

 

 

 

Regulamin  Organizacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w  Gnieźnie

                                              

 

 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.      Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Gnieźnie określa zasady funkcjonowania, szczegółową organizację oraz tryb pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

§ 2.1.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gnieźnie realizuje zadania statutowe
w szczególności w oparciu o:

1)      ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

2)      ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3)      ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                

4)      ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5)      ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

6)      ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

7)      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

8)      niniejszy Regulamin Organizacyjny;

     2.    Użyte w Regulaminie Organizacyjnym określenia oznaczają: 

1)      PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,

2)      Powiat – Powiat Gnieźnieński,

3)      Rada Powiatu – Radę Powiatu Gnieźnieńskiego,

4)      Zarząd – Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego,

5)      Starosta – Starostę Gnieźnieńskiego,

6)      Dyrektor – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Gnieźnie,

7)      PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

8)      POW – Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą,

9)      PIK - Punkt Interwencji Kryzysowej,

10)  regulamin – niniejszy regulamin organizacyjny;

 1. PCPR jest jednostką budżetową Powiatu, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi realizującą zadania własne Powiatu, zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz inne nałożone przepisami prawa;
 2. Siedzibą PCPR jest Gniezno;
 3. PCPR pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu.

§ 3.      Realizacja zadań PCPR opiera się na stosowaniu obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji, regulaminów, procedur przyjętych zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora, oraz jego poleceń do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy PCPR.

§ 4.      Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest plan finansowy obejmujący dochody                      i wydatki, zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu.

§ 5.      PCPR prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań, za

którą odpowiada główny księgowy.

 

II.      Zarządzanie i organizacja

 

§ 6.1.   PCPR kieruje Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz we wszystkich formach jego działalności;

 1. Pod nieobecność Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora lub osoba pisemnie upoważniona;
 2. Dyrektor kieruje PCPR i nadzoruje realizację nałożonych zadań;
 3. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizowaniem zadań powierzonych PCPR. Jeżeli oświadczenie woli skutkuje powstaniem zobowiązań finansowych, każdorazowo wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego;
 1. Dyrektor w stosunku do pracowników PCPR reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
 1. Dla realizacji zadań PCPR, Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w szczególności w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji, a także wydawania upoważnień;
 2. Dyrektor wykonuje zadnia określone w statucie PCPR, a ponadto wykonuje inne zadania nałożone stosownymi upoważnieniami właściwych organów Powiatu.

§ 7.1.   Podstawą struktury organizacyjnej PCPR są komórki organizacyjne będące działami, zespołem, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi albo samodzielnymi stanowiskami pracy, realizującymi zadania statutowe PCPR;

 1. Dział, zespół oraz POW są komórkami organizacyjnymi zajmującymi się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie;
 1. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej;
 2. Wszystkie stanowiska pracy wchodzące w skład struktury organizacyjnej PCPR pracują w oparciu o indywidualne zakresy czynności, obowiązków uprawnień
  i odpowiedzialności;
 3. W celu zharmonizowania działalności PCPR i zapewnienia jednolitego działania przy wykorzystaniu zadań, poszczególne stanowiska zobowiązane są do wzajemnej współpracy, informowania się o obowiązujących przepisach i innych rozstrzygnięciach.

§ 8.1.   W strukturze organizacyjnej PCPR funkcjonują następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu pism używają symboli:

1)      Dyrektor – „D”,

2)      Dział Metodyczny i Instytucji Pomocy Społecznej–„DMiIPS”,

3)      Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – „ZPZ”,

4)      Dział ds. Osób Niepełnosprawnych – „DN”,

5)      Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – „POW1”,

6)      Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – „POW2”,

7)      Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – „POW3”,

8)      Punkt interwencji kryzysowej – „PIK”,

9)      Dział Finansowo-Księgowy –  „FK”,

10)  Samodzielne Stanowisko ds. kadrowo – administracyjnych – „KA”,

11)  Samodzielne Stanowisko ds. Sekretariatu – „S”,

12)  Samodzielne Stanowisko ds. utrzymania czystości- „UCZ”;

 1. Komórkami organizacyjnymi o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 kierują kierownicy albo wyznaczeni przez Dyrektora koordynatorzy;
 2. Komórkami organizacyjnymi o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 kieruje Dyrektor;
 3. Komórką organizacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 8 kieruje Dyrektor;
 4. Komórką organizacyjną o której mowa w ust. 1 pkt 9 kieruje główny księgowy;
 5. W czasie nieobecności kierownika, koordynatora, głównego księgowego, wychowawcy koordynującego zastępuje go przez niego wyznaczony pisemnie pracownik, w uzgodnieniu z Dyrektorem lub Zastępcą, bądź osoba bezpośrednio wskazana przez Dyrektora lub Zastępcę.

§ 9.1.   W celu realizacji określonych zadań PCPR Dyrektor może powoływać koordynatorów, ekspertów, zespoły i komisje zadaniowe;

 1. Schemat organizacyjny PCPR przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

 

III.    Podział  kompetencji

 

§10.     Dyrektor kieruje PCPR przy pomocy podległych pracowników.

§11.     Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)      wypełnianie funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników,

2)      planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizowanie pracy PCPR,

3)      wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych dotyczących funkcjonowania PCPR,

4)      nadzór nad sporządzaniem projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez PCPR,

5)      organizowanie działań nadzorczych we wskazanym zakresie i z upoważnienia Starosty,

6)      współpraca przy realizacji zadań z istniejącymi organizacjami społecznymi                            i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi
i prawnymi,

7)      wykonywanie zadań określonych przez Starostę,

8)      planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji PCPR,

9)      pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych,

10)  zatrudnianie, zwalnianie i ocena pracowników PCPR,

11)  nadzór nad majątkiem PCPR,

12)  wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji w indywidualnych sprawach                            z zakresu pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

13)  składanie corocznie sprawozdań i materiałów, o których mowa w ustawie                         o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pieczy zastępczej.

§12.1.  Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)      prowadzenie rachunkowości PCPR,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      dokonywanie wstępnej kontroli,

a)       zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)      kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,

4)      dokonywanie analiz i ocen wykonania budżetu oraz bieżące informowanie Dyrektora o stopniu jego realizacji,

5)      bezpośrednie kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy Działu Finansowo-Księgowego,

6)      opracowywanie rocznych planów finansowych oraz ich zmian dla środków będących w dyspozycji PCPR,

7)      nadzór nad realizacją części finansowej zadań przekazywanych przez PFRON powiatowi na podstawie umów lub porozumień, w którym jako realizatora wskazano PCPR;

 1. Pozostałe obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy, w tym ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 2. W zakresie realizacji zadań merytorycznych główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

§13.1.  Do kompetencji kierowników, koordynatorów działów i zespołu, wychowawców koordynujących należy w szczególności:

1)      zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania komórki organizacyjnej,

2)      nadzór nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw,

3)      nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy,

4)      nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych                       i o ochronie danych osobowych,

5)      dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników działu lub zespołu, zgodnie z obowiązująca procedurą w tym zakresie w PCPR,

6)      wnioskowanie do Dyrektora o nagrody/premie dla podległych pracowników,

7)      podpisywanie lub parafowanie korespondencji wychodzącej, zgodnie                                z udzielonymi pełnomocnictwami lub upoważnieniami,

8)      parafowanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi,

9)      nadzór nad powierzonym mieniem,

10)  dbałość o zgodne z planem finansowym wydatkowanie środków publicznych
w zakresie podległej komórki organizacyjnej,

11)  inicjowanie działań skutkujących usprawnieniem lub konieczną zmianą pracy komórki organizacyjnej,

12)  udzielanie podległym pracownikom pomocy i instruktażu w wykonywanych przez nich zadań, poprzez udzielanie porad, wskazówek, dzielenie się wiedzą                           i doświadczeniem,

13)  prawo żądania od innych komórek organizacyjnych materiałów, informacji
i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,

14)  przygotowywanie i aktualizowanie informacji w zakresie prowadzonych spraw celem wprowadzenia do Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

15)  przestrzeganie stosowania obowiązującej w PCPR instrukcji kancelaryjnej                       i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

16)  przygotowywanie projektów uchwał zarządu, uchwał Rady Powiatu i projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora w zakresie prowadzonych spraw;

      2.   Do wspólnych zadań pracowników działów, zespołu, POW i samodzielnych stanowisk

pracy należy w szczególności:

1)      wykonywanie zadań przypisanych przepisami prawa do PCPR,

2)      realizacja zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Dyrektora,

3)      współdziałanie z Głównym Księgowym przy planowaniu wydatków PCPR,

4)      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji                             w indywidualnych sprawach oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów                   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5)      dbałość o jak najlepszy wizerunek PCPR,

6)      dbałość o rozwój zawodowy,

7)      przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, regulaminu pracy, bhp i p. poż.,

8)      usprawnianie organizacji, metod i form pracy w PCPR,

9)      wykonywanie zadań z ustawy o zamówieniach publicznych,

10)  współpraca między działami, zespołami i stanowiskami pracy, w tym dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,

11)  współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie realizowanych zadań,

12)  współpraca z instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się opieką nad dzieckiem i rodziną,

13)  współpraca z instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą i wsparciem osób niepełnosprawnych.

 1. IV.            Podstawowe zakresy działania działów, zespołu, POW,                                     i samodzielnych stanowisk pracy

§ 14.1. Do zadań Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej należy:

1)      sporządzanie not księgowych, rachunków za pobyt w pieczy zastępczej  dzieci
z terenu innego powiatu,

2)      wspieranie organizowania opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych
w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania  w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym
z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,

3)      wspieranie w zapewnianiu opieki i wychowania dzieciom całkowicie
lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci
i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,
a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

4)      pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,

5)      przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

6)      pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

7)      pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,

8)      umieszczanie osób skierowanych do  domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym,

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek       organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,

12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

13)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

14)  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej pieczy zastępczej,

15)  wydawanie decyzji o umieszczeniu i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie dokumentacji związanej z mieszkaniem chronionym.

 

2. Do zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej      zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu     dziecka,

2)  kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

3)      organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

4)      organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

5)      zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,

6)      zapewnianie pomocy i wsparcia poprzez pracę koordynatorów osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,

7) zapewnianie pomocy i wsparcia w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

8) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka      pomocy wolontariuszy,

9)      współpracę ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
z organizacjami społecznymi,

10)  pomoc w dostępie do poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

11)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

12)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy

zastępczej,

13)  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

14)  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (ustala się ją na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej
i majątkowej), dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

15)  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

16)  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,

17)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,  w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

18)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

19)  prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

 

 1. Do zadań Działu ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1)      opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz programów osłonowych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2)  realizacja programów celowych skierowanych do osób niepełnosprawnych,

3) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej
w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz

przekazywanie Wojewodzie Wielkopolskiemu uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,

5) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków  

    niepełnosprawności,

6) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej

    działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

7)      prowadzenie weryfikacji merytorycznej  wykonywanych zadań z zakresu

rehabilitacji społecznej warsztatów terapii zajęciowej,

8)      współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz

 • osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

9) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

10) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

 

4.       Do zadań POW, będących placówkami typu socjalizacyjnego należy realizowanie zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, przy czym:

1) Terenem działania POW jest Powiat Gnieźnieński, a POW znajdują się pod następującymi adresami:

- POW nr 1: ul. Marii Konopnickiej 18, 62 – 200 Gniezno,

- POW nr 2: ul. Marii Konopnickiej 20, 62 – 200 Gniezno,

- POW nr 3: ul. Paczkowskiego 16, 62 – 200 Gniezno,

2)      Organem prowadzącym POW jest Powiat, który sprawuje nadzór nad jego działalnością rzeczowo – finansową,

3)      Kontrolę nad działalnością POW sprawuje Wojewoda Wielkopolski,

4)      POW pracują w trybie ciągłym – cały rok, przez wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę,

5)      Każdy POW przeznaczony jest dla maksymalnie 14 wychowanków,

6)      POW posiada kompleks pomieszczeń, w skład którego wchodzą: pokoje sypialno – mieszkalne z miejscami do nauki, wspólna przestrzeń mieszkalna, w której można spożywać posiłki, stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku, pomieszczenia sanitarne, aneksy kuchenne, miejsca do prania i suszenia rzeczy osobistych,

7)      Główne zadania POW to:

a)      zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

b)      realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

c)      umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

d)      podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

e)      zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych,

f)       obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,

g)      zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,

8)      Dyrektor jest upoważniony do składania właściwym organom wyjaśnień w zakresie działalności POW.

9)      Dyrektor w szczególności:

a)   stwarza warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju wychowanków,

b)  rozlicza wychowawców z przyznanych godzin na pracę indywidualną
z wychowankiem,

c)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

d)  sprawuje bieżący nadzór nad realizacją przez wszystkich pracowników standardów opieki i wychowania, nad poziomem usług opiekuńczo – wychowawczych świadczonych wychowankom oraz prowadzoną w tym zakresie dokumentacją,

e)   bierze udział w pracach Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w tym: organizuje stałe oraz w razie potrzeby doraźne posiedzenia, nadzoruje bezpośrednio realizację ustaleń i przyjętych wniosków,

10)  Do uprawnień Dyrektora oraz osób przez niego upoważnionych należy podpisywanie pism wychodzących w szczególności do sądów, organów administracji rządowej
i samorządowej, organów kontrolnych, Policji oraz osób fizycznych i prawnych w zakresie zagadnień dotyczących POW,

11)  Do uprawnień i obowiązków Dyrektora, poza określonymi w pkt 10, należy:

a)    współudział w ocenie pracy wychowawców i zatrudnionych pracowników świadczących prace na rzecz POW,

b)   zgłaszanie informacji o przebywających w POW wychowankach
z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

c)    monitorowanie na bieżąco stanu ewidencji dzieci w POW,

d)   nadzór nad wydawaniem skierowania do POW, organizowanie przyjęcia dzieci do POW oraz organizowanie dokumentacji dzieci,

e)    nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji do zawierania porozumień
z innymi powiatami w związku z przyjęciem małoletnich spoza powiatu do POW, a także ustala właściwą gminę i powiat do ponoszenia odpłatności,

f)    nadzór nad przygotowywaniem i realizacją projektów ze środków zewnętrznych w zakresie POW,

g)   nadzór nad sprawozdawczością dotyczącą POW,

12)  Czynności w POW sprawują osoby zatrudnione przez Dyrektora, zgodnie z ustalonym miesięcznym grafikiem dyżurów, zaakceptowanym przez Dyrektora lub osobę upoważnioną:

a)      specjaliści: psycholog, pedagog, pracownik socjalny,

b)      wychowawcy koordynujący oraz wychowawcy,

c)      pracownicy ekonomiczno – administracyjni,

d)      pracownicy obsługi,

13)  Pracownicy zatrudnieni w PCPR wykonują powierzone im czynności zgodnie z indywidualnym imiennym zakresem obowiązków potwierdzonym pisemnie,

14)  Działalność POW może być uzupełniona pracą wolontariuszy,

15)  Wychowawca zatrudniony w PCPR, wykonujący pracę w POW organizuje pracę z grupą wychowanków oraz pracę indywidualną z wychowankiem i rodziną,

16)  Wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, bezpośrednio odpowiada za realizację zadań wynikających z planu pomocy dziecku, kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 wychowanków,

17)  Liczba wychowanków pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć,

18)  W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych, pod opieką jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 wychowanków,

19)  W czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 wychowanków,

20)  W każdym POW w godzinach nocnych opiekę nad wychowankami sprawuje co najmniej 1 osoba pracująca z dzieckiem,

21)  Liczbę osób pracujących z dziećmi sprawujących opiekę w godzinach nocnych, ustala się na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego wychowanka,

22)  Osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych są zobowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód,

23)  Osoby zatrudnione w PCPR na stanowisku psychologa i pedagoga wykonujące pracę w  POW niezwłocznie po przyjęciu dziecka sporządzają jego diagnozę psychofizyczną, w której uwzględnia się analizę:

a)      mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym,

b)      przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka,

c)      relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka,

d)      rozwoju dziecka,

24)  Diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące:

a)      dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem,

b)      programu terapeutycznego,

c)      pracy z rodziną dziecka,

d)      pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

e)      przygotowanie dziecka do usamodzielnienia,

25)  Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku,

26)  Opracowując plan pomocy dziecku, stosownie do okoliczności rozwoju fizycznego
i psychicznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka, uwzględnia się zdanie dziecka,

27)  W planie pomocy dziecku:

a)      określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia,

b)      wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia,

28)  Plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie:

a)    diagnozy psychofizycznej dziecka,

b)   dokumentacji dotyczącej dziecka przekazanej przez powiat kierujący dziecko do instytucjonalnej pieczy zastępczej,

c)    analizy:

- procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w POW,

- potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi
z rodziną, relacji społecznych i funkcjonowania w grupie oraz środowisku rówieśniczym i szkolnym,

- środowiska, z którego dziecko pochodzi,

- rozwoju edukacyjnego dziecka,

- wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w POW a także poza nią,

d)      oceny efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny,

29)  Plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.

30)  W przypadku powzięcia informacji o ciąży małoletniej plan pomocy dziecku modyfikowany jest niezwłocznie po powzięciu tej informacji,

31)  W POW, dla każdego wychowanka prowadzona jest dokumentacja:

a)      plan pomocy dziecku,

b)      karta pobytu dziecka, uzupełniana nie rzadziej niż co miesiąc, która zawiera
w szczególności,

- opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,

-opis funkcjonowania społecznego dziecka w POW i poza nią
z uwzględnieniem samowolnego opuszczania POW,

- informacje o przebiegu kontaktu POW ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej,

- opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego
i samodzielności dziecka,

- informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,

- informacje o lekach podawanych dziecku,

-informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym,

- informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,

- opis współpracy POW z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny,

c)      karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga,

d)      arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,

32)  W POW prowadzi się ewidencję dzieci, która zawiera następujące informacje:

a)      imię i nazwisko dziecka,

b)      datę i miejsce urodzenia dziecka,

c)      adres ostatniego zamieszkania dziecka,

d)      aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych,

33)  Dziecku umieszczonemu w POW zapewnia się:

a)      wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,

b)      dostęp do opieki zdrowotnej,

c)      zaopatrzenie w produkty lecznicze,

d)      zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

e)      dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych
i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,

f)       wyposażenie w:

- odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

- zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

- środki higieny osobistej,

g)      zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

h)      kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala co miesiąc Dyrektor. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości kwoty do własnego dysponowania przez wychowanka określa „Regulamin przyznawania kieszonkowego”, przyjęty przez Dyrektora,

i)       dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

j)       dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się w szkołach poza POW lub w systemie nauczania indywidualnego,

k)      pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

l)       uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno- sportowych,

m)   opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się POW,

n)      pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza POW,

34)  POW zapewniają małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno – położniczą,

35)  Wymagane kwalifikacje osób zatrudnionych w POW na poszczególnych stanowiskach określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

36)  W POW działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „Zespół”,

37)  Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:

a)      ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,

b)      analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

c)      modyfikowania planu pomocy dziecku,

d)      monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, umożliwiającą przysposobienie,

e)      oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,

f)       oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go
w rodzinnej pieczy zastępczej,

g)      informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej,

38)  Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 – miesiące,

39)  Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w POW i przesyła go do sądu,

40)  W skład Zespołu wchodzą:

a)      Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona,

b)      pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny,

c)      wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,

d)      przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

e)      lekarz i pielęgniarka w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,

f)       rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich,

g)      inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego,

41)  Do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele:

a)      sądu właściwego ze względu na miejsce położenia POW,

b)      właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie,

c)      ośrodka pomocy społecznej,

d)      policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka a także osoby bliskie dziecku,

42)   POW przyjmują dzieci o każdym czasie,

43)   Nowoprzybyłych przyjmuje do POW wychowawca sprawujący w chwili przyjęcia dyżur,

44)   Dziecko do POW przyjmuje się na podstawie skierowania wydanego przez Powiat,

45)   Przy kierowaniu dziecka do POW, dokumentacja dziecka, a w szczególności:

a)      odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot – również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,

b)      orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,

c)       dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,

d)      dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,

e)      informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach,

 przechowywana jest w POW.

46)  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w POW Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policję, sąd który orzekł
o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, asystenta rodziny prowadzącego pracę
z rodziną dziecka,

47)  W przypadku przeniesienia wychowanka:

a)    z POW do innej placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej lub do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, za przewiezienie wychowanka odpowiada Dyrektor,

b)   z POW do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka odpowiada Dyrektor,

c)    pomiędzy poszczególnymi POW funkcjonującymi w strukturze PCPR –
o przeniesieniu wychowanka decydują członkowie Zespołu. Przeniesienie takie może nastąpić z przyczyn:

- wychowawczych,

- zdrowotnych,

- społecznych, lub

- innych, będących indywidualnymi sprawami wychowanka, uwzględniając jego dobro,

48)  W przypadku powrotu dziecka z POW do domu, Dyrektor zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo inne osoby upoważnione przez sąd w celu osobistego odebrania przez nich dziecka, oraz asystenta rodziny prowadzącego pracę
z rodziną dziecka,

49)  Zarządzenia wewnętrzne wydawane są pracownikom POW w formie pisemnej,

50)  Przekazywanie pracownikom POW bieżących informacji i poleceń służbowych następuje w drodze:

a)      ustnych lub pisemnych poleceń wydawanych przez Dyrektora,

b)      komunikacji elektronicznej w ramach imiennych skrzynek mailowych, przydzielonych pracownikom mającym na stanowisku pracy dostęp do internetu,

51)  Do zadań wychowawcy koordynującego należy:

a)      koordynacja prawidłowej organizacji i funkcjonowania POW w zakresie opiekuńczo – wychowawczym,

b)      zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wychowanków,

c)      koordynacja pracy zespołowej w oparciu o stworzone wspólnie zasady
i procedury oraz organizowanie zebrań wychowawców, według potrzeb oraz ich protokołowanie,

d)      przesyłanie od poniedziałku do piątku do siedziby PCPR drogą elektroniczną raportu z przebiegu minionej doby w POW. W poniedziałek raport obejmuje piątek, sobotę i niedzielę,

e)      koordynowanie pracy wychowawców, zgodnie z opracowanym grafikiem
i nanoszenie niezbędnych zmian i korekt,

f)       planowanie poszczególnych wydatków POW w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych w porozumieniu z zatrudnionymi wychowawcami
i wychowankami,

g)      monitorowanie terminowości i zasadności zakupów dokonywanych przez wychowawców,

h)      sporządzanie na pięć dni wcześniej tygodniowych jadłospisów,

i)       koordynacja stanu sanitarno – higienicznego wszystkich pomieszczeń POW,

j)       w czasie pracy z wychowankami POW wykonywanie zadań wynikających
z obowiązków wychowawcy,

k)      przygotowywanie danych do sprawozdań,

l)       zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy POW,

52) Do zadań wychowawcy należy:

a)      wychowawca służbowo odpowiada za powierzone jego opiece dzieci,

b)      wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci,

c)      wychowawca odpowiada za realizację zadań wynikających z planu pomocy dziecku,

d)      pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka, wspiera ją w sprawowaniu podstawowych funkcji, działa na rzecz powrotu dziecka do rodziny,

e)      bierze czynny udział w imprezach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych na terenie POW, jest twórczy i zaangażowany,

f)       w uzasadnionych sytuacjach, wychowawca kierujący pobiera zaliczki pieniężne na potrzeby swojego wychowanka i rozlicza je według ustaleń
z księgowością PCPR,

g)      efektywnie działa na rzecz przygotowania wychowanka do samodzielnego życia, wspiera osobowościowy rozwój wychowanka, minimalizuje stres, wychowuje, wspólnie z wychowankami dokonuje zakupu artykułów żywnościowych i przygotowuje posiłki, organizuje atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego wychowanków, pełniąc swój dyżur bierze odpowiedzialność za wszystkie dzieci i podejmuje bieżące decyzje,                  

h)      w sprawach wszystkich dzieci, jeżeli wymaga tego sytuacja, wychowawca konsultuje je z wychowawcą kierującym procesem wychowawczym dziecka,

i)       w porozumieniu z asystentem rodziny, opracowuje przy udziale dziecka plan pomocy dziecku i przy każdej modyfikacji planu, składa Dyrektorowi  pisemne sprawozdania z jego realizacji,

j)       aktywnie działa we współpracy z sądem na rzecz powrotu dziecka do rodziny, usamodzielnienia, umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub
w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

k)      uczestniczy w sprawach „swoich” dzieci w posiedzeniach Zespołu,

l)       współpracuje z organizacjami, instytucjami, osobami odpowiedzialnymi
i wspomagającymi proces wychowania i opieki,

m)   organizuje zajęcia grupowe uwzględniając potrzeby rozwojowe
i zainteresowania dzieci, stosując atrakcyjne formy aktywności,

n)      modyfikuje plan pomocy dziecku w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak, niż co pół roku,

 • o)      prowadzi kartę pobytu dziecka, uzupełnianą co miesiąc zgodnie
  z obowiązującym rozporządzeniem,

p)      odpowiada za powierzony sprzęt i wyposażenie POW,

53)  Do obowiązków pracownika pełniącego dyżur nocny w POW należy
w szczególności:

a)        sprawdzenie stanu zabezpieczenia budynku POW, zabezpieczenie wszystkich drzwi zewnętrznych i wszystkich okien,

b)        traktowanie opieki nocnej jako ważnego elementu obserwacji postaw
i zachowań wychowanków,

c)        stosowanie się do wszelkich instrukcji wewnętrznych obowiązujących
w POW a w szczególności do instrukcji p.poż, bhp, planu ewakuacyjnego POW,

d)        odpowiedzialność za spokój i bezpieczeństwo śpiących wychowanków;

e)        co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzenie obchodu
i sporządzenie na tę okoliczność notatki z obchodu,

54)  Podczas pełnienia dyżuru nocnego pracownikom zabrania się:

1)   prowadzenia jakichkolwiek działań uniemożliwiających wychowankom spokojny sen,

2)   wpuszczania na teren POW osób obcych,

3)   wykorzystywania czasu pracy na czynności nie związane z dyżurem,

55)  Na zakończenie opieki nocnej, pracownicy pełniący dyżur nocny wypełniają
i podpisują raport zawierający informację o przebiegu dyżuru, ważnych zdarzeniach, usterkach, chorobach wychowanków,

56)  Odwiedziny u wychowanków POW mogą odbywać się z zachowaniem poniższych zasad:

a)      odwiedziny mogą odbywać się na terenie POW, codziennie w godzinach 9.00 – 19.00, z wyłączeniem czasu na zajęcia szkolne, praktyki zawodowe, naukę własną, zajęcia indywidualne oraz grupowe,

b)      odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w miejscu wskazanym przez wychowawcę POW pełniącego dyżur,

c)      do obowiązków osób odwiedzających wychowanków należy:

- każdorazowo przy odwiedzinach okazać się przed pracownikiem POW dowodem tożsamości i określić ewentualny stopień pokrewieństwa
z dzieckiem,

- każdorazowo po wejściu na teren POW wpisać się w zeszyt odwiedzin, gdzie należy podać datę odwiedzin, nazwisko odwiedzanego dziecka, ewentualny stopień pokrewieństwa, godzinę przyjścia i wyjścia,

- stosować się do poleceń personelu POW,

- przestrzegać zasad higieny osobistej,

- po zakończeniu odwiedzin pozostawić pomieszczenie w stanie ładu, porządku i czystości,

d)      w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: sądowy zakaz styczności, choroba zakaźna dziecka lub osoby odwiedzającej, Dyrektor lub wychowawca POW pełniący dyżur ma prawo odmówić kontaktu z dzieckiem,

e)      osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innej używki nie mają prawa do odwiedzin,

f)       na terenie POW (w budynku i na zewnątrz) obowiązuje zakaz palenia papierosów,

g)      w związku z obowiązującymi zasadami zbiorowego żywienia, zabrania się wnoszenia na teren POW napojów oraz potraw samodzielnie przygotowanych, niezdrowych. W przypadkach spornych ostateczną decyzję podejmuje pracownik POW, pełniący aktualnie dyżur,

57)  w POW:

a)      Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona prowadzi  następującą dokumentację:

- księgę ewidencji dzieci,

- książkę meldunkową,

- księgę protokołów z posiedzeń zespołu wychowawczego, posiedzeń Zespołu oraz innych spotkań wychowawców i specjalistów dotyczących bieżących spraw wychowanków nie będących w kompetencji zespołów, 

b)      Wychowawcy POW prowadzą codzienne raporty z przebiegu wszystkich dyżurów, w których odnotowywane są na bieżąco wszelkie zdarzenia mające miejsce na terenie POW, dotyczące wychowanków oraz funkcjonowania POW,

5.  Do zadań Punktu Interwencji Kryzysowej należą interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu;

6. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

1)      planowanie środków finansowych na realizację zadań PCPR, w tym przygotowywanie projektu planu finansowego na dany rok budżetowy w wymaganych terminach,

2)      opracowanie projektów zmian do budżetu,

3)      zapewnianie prawidłowej realizacji budżetu,

4)      sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie oraz kontrola obiegu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych
i finansowych,

5)      bieżące i rzetelne prowadzenie  ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie okresowych analiz w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji,

6)       prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont oraz obowiązujące przepisy prawa w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym upowszechnianiem,

7)      prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dla budżetu PCPR dochodów, wydatków rozrachunków i kosztów oraz terminowe sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

8)      prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dla zadań finansowanych z dotacji celowych,

9)      prowadzenie obsługi finansowo – księgowej programów realizowanych przez PCPR, w tym z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

10)  obsługa finansowo - księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych krajowych i Unii Europejskiej,

11)  naliczanie wynagrodzeń pracownikom, rozliczanie umów cywilno - prawnych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej,

12)  prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowym oraz sporządzanie informacji PIT,

13)  opracowywanie sprawozdań statystycznych do GUS,

14)  prowadzenie ewidencji majątku trwałego, naliczanie amortyzacji i rozliczanie umorzenia środków trwałych,

15)  przygotowywanie inwentaryzacji majątku i kompletowanie wszelkiej dokumentacji w tym zakresie oraz odpowiedzialność za prawidłową ich realizację,

16)  prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych PCPR, ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i przedkładanie do zaakceptowania Dyrektorowi,

17)  prowadzenie obsługi finansowo – księgowej oraz kasowej PCPR, w tym   ZFŚŚ, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

18)  prowadzenie bieżącej kontroli stanu środków płatniczych na rachunkach bankowych,

19)  dokonywanie pod względem formalno – rachunkowym kontroli faktur oraz rozliczeń z pobranych zaliczek, kontroli raportów kasowych,

20)  prowadzenie kontroli stanu gotówki w kasie,

21)  terminowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu PCPR,

22)  podejmowanie czynności związanych z windykacją należności, w tym przygotowywanie informacji finansowej do egzekucji,

23)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległości                      z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

24)  kontrola prawidłowości umów zawieranych przez PCPR pod względem finansowym,

25)  parafowanie dokumentów przed skierowaniem do podpisu Dyrektora,

26)  opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

27)  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dotyczących realizacji budżetu PCPR,

28)  systematyczne informowanie Dyrektora o sytuacji finansowej PCPR oraz
o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidłowości w dokumentacji lub jej obiegu,

29)  bieżące współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu, Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Dyrektorem  w zakresie opracowywania
i realizacji budżetu PCPR;

 

7. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadrowo-administracyjnych należy:

1)      prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych,

2)      prowadzenie spraw kadrowych w tym akt i spraw osobowych pracowników PCPR,

3)      prowadzenie ewidencji pracowników,

4)      prowadzenie ewidencji realizacji czasu pracy, godzin ponadwymiarowych, urlopów, dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, sporządzanie planu urlopów pracowników,

5)      prowadzenie spraw dotyczących badań wstępnych i okresowych pracowników,

6)      prowadzenie spraw okresowej oceny pracowników, zgodnie z przyjętymi                         w PCPR procedurami,

7)      prowadzenie służby przygotowawczej, zgodnie z przyjętymi w PCPR procedurami,

8)      prowadzenie naboru pracowników zgodnie z przyjętymi w PCPR procedurami,

9)      organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników PCPR,

10)  organizowanie praktyk studenckich i uczniowskich,

11)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie organizowania staży, prac interwencyjnych, itp.;

 

8. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. sekretariatu należy:

1)      prowadzenie sekretariatu PCPR,

2)      kierowanie dekretowanej przez Dyrektora korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych,

3)      rejestrowanie poczty przychodzącej oraz wychodzącej,

4)      prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

5)      przyjmowanie skarg i wniosków,

6)      prowadzenie archiwum zakładowego;

 

9. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. utrzymania czystości należy utrzymanie czystości w budynkach PCPR.

 

§15.1.  Szczegółowy zakres zadań, czynności i odpowiedzialności poszczególnych pracowników PCPR zawierają indywidualne zakresy czynności pracowników;

 1. Zakresy czynności dla poszczególnych pracowników przygotowują kierownicy działów/zespołów, w uzgodnieniu z Dyrektorem;
 2. Zakresy czynności i odpowiedzialności podpisuje Dyrektor i pracownik;
 3. Dla osób wykonujących swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych, zakres ich zadań określają zawarte umowy cywilno-prawne.

§16.     W razie konieczności załatwienia sprawy nie przypisanej w Regulaminie do kompetencji żadnej komórki organizacyjnej, Dyrektor decyduje, która komórka organizacyjna będzie załatwiać dany rodzaj sprawy.

 

V.      Organizacja i zasady działalności kontrolnej

 

§17.1.  Zadania kontrolne wykonują w ramach powierzonych zadań :

1)      Starosta,

2)      Dyrektor,

3)      Osoby kierujące lub koordynujące w stosunku do pracowników odpowiednich komórek organizacyjnych (z wyłączeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej),

4)      Inni upoważnieni pracownicy PCPR zgodnie z ustalonymi dla nich zakresami czynności;

 1. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i prowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie jej  wyników oraz egzekwowania wykonania wniosków i zaleceń.

§18.1.  Zadaniem kontroli jest sprawdzanie prawidłowości działania i doboru środków                       wykonywanych zadań;

 1. Kontrola ma na celu w szczególności:

1)      zbieranie informacji służących Dyrektorowi do sprawnego zarządzania                                i wydawania decyzji,

2)      badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami,

3)      badanie i ocena procesów służących zaspokojeniu potrzeb społecznych,

4)      wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, jak również wskazywanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania,

5)      ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,

6)      wskazywanie sposobów umożliwiających usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

§19.     Kontrolę wewnętrzną wykonują pracownicy PCPR (z wyłączeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) z upoważnienia Dyrektora.

§20.1.  Kontrolę zewnętrzną problemową, sprawdzającą i doraźną - wykonują pracownicy PCPR (z wyłączeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) na podstawie wydanych upoważnień przez Starostę lub Zarządu Powiatu.

 1. W toku kontroli przeprowadzający kontrolę uprawniony jest do:

1)      wejścia do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki,

2)      wglądu do akt i dokumentów,

3)      żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz sporządzania zestawień i wykazów;

 1. Bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli kontrolujący sporządza protokół lub sprawozdanie;
 2. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, sporządza wystąpienie pokontrolne uwzględniające:

1)      opis występujących nieprawidłowości i przyczyny ich powstawania oraz ewentualne wskazania osób winnych zaniedbaniu,

2)      zalecenia i wnioski dotyczące wykonania określonych zadań mających na celu usunięcie nieprawidłowości,

3)      termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń;

 1. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Dyrektor;
 2. Wystąpienia pokontrolne dotyczące kontroli z upoważnienia Starosty lub Zarządu Powiatu podpisuje Starosta.

 

 

VI.    Organizacja pracy PCPR i obieg dokumentacji

 

§21      Pisma przedstawiane Dyrektorowi do podpisu powinny zawierać w lewym dolnym rogu parafę osoby sporządzającej.

§22.1.  W sprawie obiegu korespondencji stosuje się instrukcję kancelaryjną, a ponadto korespondencja wpływająca do PCPR jest niezwłocznie rejestrowana poprzez:

1)      ostemplowanie korespondencji pieczęcią wpływu z oznaczeniem daty,

2)      wpisanie do rejestru korespondencji pod kolejnym numerem,

 1. Korespondencja zawierająca imię i nazwisko adresata kierowana jest do adresata;
 2. Przesyłki wartościowe przekazuje się właściwemu adresatowi za pokwitowaniem;
 3. Ostemplowana korespondencja przekazywana jest Dyrektorowi do zadekretowania;  W razie nieobecności Dyrektora przekazywana jest osobie upoważnionej przez Dyrektora;
 4. Po zadekretowaniu korespondencja kierowana jest na określone stanowiska pracy;
 5. Przynoszenie i zanoszenie pism urzędowych na pocztę wykonują upoważnione przez Dyrektora osoby;
 6. Korespondencja wysyłana w danym dniu winna być złożona w sekretariacie PCPR do godziny 14:00.

 

VII. Organizacja przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

§23.     Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez interesantów określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna PCPR oraz przepisy        szczególne dotyczące skarg i wniosków.

§24.1.  Pracownicy PCPR są obowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania     indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego;

 1. Zasady postępowania w sprawach dotyczących organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków wniesionych przez obywateli określa ustawa Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

§25.1.  Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków  w poniedziałki

w godz. 10.00-12.00;

 1. Pracownicy PCPR przyjmują interesantów każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych;
 2. Sprawy wniesione przez interesanta są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw, oznaczone symbolem S- skarga, W- wniosek;
 3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi  stanowisko do obsługi sekretariatu;
 4. Kierownicy komórek oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy odpowiadają za wszechstronne wyjaśnienie sprawy i terminowe załatwienie skarg   
  i wniosków;
 5. Dyrektor zapewnia właściwą  informację dla interesantów przez  umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR  informacji o dniach i godzinach  przyjmowania  interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków.

 

Załącznik. do Uchwały Nr .../2021

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

z  dnia …….. 2021 roku                                                  

 

 

 

 

Regulamin  Organizacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w  Gnieźnie

                                              

 

 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.      Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Gnieźnie określa zasady funkcjonowania, szczegółową organizację oraz tryb pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

§ 2.1.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gnieźnie realizuje zadania statutowe
w szczególności w oparciu o:

1)      ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

2)      ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3)      ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                

4)      ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5)      ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

6)      ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

7)      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

8)      niniejszy Regulamin Organizacyjny;

     2.    Użyte w Regulaminie Organizacyjnym określenia oznaczają: 

1)      PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,

2)      Powiat – Powiat Gnieźnieński,

3)      Rada Powiatu – Radę Powiatu Gnieźnieńskiego,

4)      Zarząd – Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego,

5)      Starosta – Starostę Gnieźnieńskiego,

6)      Dyrektor – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Gnieźnie,

7)      PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

8)      POW – Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą,

9)      PIK - Punkt Interwencji Kryzysowej,

10)  regulamin – niniejszy regulamin organizacyjny;

 1. PCPR jest jednostką budżetową Powiatu, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi realizującą zadania własne Powiatu, zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz inne nałożone przepisami prawa;
 2. Siedzibą PCPR jest Gniezno;
 3. PCPR pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu.

§ 3.      Realizacja zadań PCPR opiera się na stosowaniu obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji, regulaminów, procedur przyjętych zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora, oraz jego poleceń do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy PCPR.

§ 4.      Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest plan finansowy obejmujący dochody                      i wydatki, zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu.

§ 5.      PCPR prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań, za

którą odpowiada główny księgowy.

 

II.      Zarządzanie i organizacja

 

§ 6.1.   PCPR kieruje Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz we wszystkich formach jego działalności;

 1. Pod nieobecność Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora lub osoba pisemnie upoważniona;
 2. Dyrektor kieruje PCPR i nadzoruje realizację nałożonych zadań;
 3. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizowaniem zadań powierzonych PCPR. Jeżeli oświadczenie woli skutkuje powstaniem zobowiązań finansowych, każdorazowo wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego;
 1. Dyrektor w stosunku do pracowników PCPR reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
 1. Dla realizacji zadań PCPR, Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w szczególności w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji, a także wydawania upoważnień;
 2. Dyrektor wykonuje zadnia określone w statucie PCPR, a ponadto wykonuje inne zadania nałożone stosownymi upoważnieniami właściwych organów Powiatu.

§ 7.1.   Podstawą struktury organizacyjnej PCPR są komórki organizacyjne będące działami, zespołem, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi albo samodzielnymi stanowiskami pracy, realizującymi zadania statutowe PCPR;

 1. Dział, zespół oraz POW są komórkami organizacyjnymi zajmującymi się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie;
 1. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej;
 2. Wszystkie stanowiska pracy wchodzące w skład struktury organizacyjnej PCPR pracują w oparciu o indywidualne zakresy czynności, obowiązków uprawnień
  i odpowiedzialności;
 3. W celu zharmonizowania działalności PCPR i zapewnienia jednolitego działania przy wykorzystaniu zadań, poszczególne stanowiska zobowiązane są do wzajemnej współpracy, informowania się o obowiązujących przepisach i innych rozstrzygnięciach.

§ 8.1.   W strukturze organizacyjnej PCPR funkcjonują następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu pism używają symboli:

1)      Dyrektor – „D”,

2)      Dział Metodyczny i Instytucji Pomocy Społecznej–„DMiIPS”,

3)      Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – „ZPZ”,

4)      Dział ds. Osób Niepełnosprawnych – „DN”,

5)      Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – „POW1”,

6)      Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – „POW2”,

7)      Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – „POW3”,

8)      Punkt interwencji kryzysowej – „PIK”,

9)      Dział Finansowo-Księgowy –  „FK”,

10)  Samodzielne Stanowisko ds. kadrowo – administracyjnych – „KA”,

11)  Samodzielne Stanowisko ds. Sekretariatu – „S”,

12)  Samodzielne Stanowisko ds. utrzymania czystości- „UCZ”;

 1. Komórkami organizacyjnymi o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 kierują kierownicy albo wyznaczeni przez Dyrektora koordynatorzy;
 2. Komórkami organizacyjnymi o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 kieruje Dyrektor;
 3. Komórką organizacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 8 kieruje Dyrektor;
 4. Komórką organizacyjną o której mowa w ust. 1 pkt 9 kieruje główny księgowy;
 5. W czasie nieobecności kierownika, koordynatora, głównego księgowego, wychowawcy koordynującego zastępuje go przez niego wyznaczony pisemnie pracownik, w uzgodnieniu z Dyrektorem lub Zastępcą, bądź osoba bezpośrednio wskazana przez Dyrektora lub Zastępcę.

§ 9.1.   W celu realizacji określonych zadań PCPR Dyrektor może powoływać koordynatorów, ekspertów, zespoły i komisje zadaniowe;

 1. Schemat organizacyjny PCPR przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

 

III.    Podział  kompetencji

 

§10.     Dyrektor kieruje PCPR przy pomocy podległych pracowników.

§11.     Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)      wypełnianie funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników,

2)      planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizowanie pracy PCPR,

3)      wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych dotyczących funkcjonowania PCPR,

4)      nadzór nad sporządzaniem projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez PCPR,

5)      organizowanie działań nadzorczych we wskazanym zakresie i z upoważnienia Starosty,

6)      współpraca przy realizacji zadań z istniejącymi organizacjami społecznymi                            i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi
i prawnymi,

7)      wykonywanie zadań określonych przez Starostę,

8)      planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji PCPR,

9)      pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych,

10)  zatrudnianie, zwalnianie i ocena pracowników PCPR,

11)  nadzór nad majątkiem PCPR,

12)  wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji w indywidualnych sprawach                            z zakresu pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

13)  składanie corocznie sprawozdań i materiałów, o których mowa w ustawie                         o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pieczy zastępczej.

§12.1.  Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)      prowadzenie rachunkowości PCPR,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      dokonywanie wstępnej kontroli,

a)       zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)      kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,

4)      dokonywanie analiz i ocen wykonania budżetu oraz bieżące informowanie Dyrektora o stopniu jego realizacji,

5)      bezpośrednie kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy Działu Finansowo-Księgowego,

6)      opracowywanie rocznych planów finansowych oraz ich zmian dla środków będących w dyspozycji PCPR,

7)      nadzór nad realizacją części finansowej zadań przekazywanych przez PFRON powiatowi na podstawie umów lub porozumień, w którym jako realizatora wskazano PCPR;

 1. Pozostałe obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy, w tym ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 2. W zakresie realizacji zadań merytorycznych główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

§13.1.  Do kompetencji kierowników, koordynatorów działów i zespołu, wychowawców koordynujących należy w szczególności:

1)      zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania komórki organizacyjnej,

2)      nadzór nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw,

3)      nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy,

4)      nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych                       i o ochronie danych osobowych,

5)      dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników działu lub zespołu, zgodnie z obowiązująca procedurą w tym zakresie w PCPR,

6)      wnioskowanie do Dyrektora o nagrody/premie dla podległych pracowników,

7)      podpisywanie lub parafowanie korespondencji wychodzącej, zgodnie                                z udzielonymi pełnomocnictwami lub upoważnieniami,

8)      parafowanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi,

9)      nadzór nad powierzonym mieniem,

10)  dbałość o zgodne z planem finansowym wydatkowanie środków publicznych
w zakresie podległej komórki organizacyjnej,

11)  inicjowanie działań skutkujących usprawnieniem lub konieczną zmianą pracy komórki organizacyjnej,

12)  udzielanie podległym pracownikom pomocy i instruktażu w wykonywanych przez nich zadań, poprzez udzielanie porad, wskazówek, dzielenie się wiedzą                           i doświadczeniem,

13)  prawo żądania od innych komórek organizacyjnych materiałów, informacji
i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,

14)  przygotowywanie i aktualizowanie informacji w zakresie prowadzonych spraw celem wprowadzenia do Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

15)  przestrzeganie stosowania obowiązującej w PCPR instrukcji kancelaryjnej                       i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

16)  przygotowywanie projektów uchwał zarządu, uchwał Rady Powiatu i projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora w zakresie prowadzonych spraw;

      2.   Do wspólnych zadań pracowników działów, zespołu, POW i samodzielnych stanowisk

pracy należy w szczególności:

1)      wykonywanie zadań przypisanych przepisami prawa do PCPR,

2)      realizacja zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Dyrektora,

3)      współdziałanie z Głównym Księgowym przy planowaniu wydatków PCPR,

4)      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji                             w indywidualnych sprawach oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów                   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5)      dbałość o jak najlepszy wizerunek PCPR,

6)      dbałość o rozwój zawodowy,

7)      przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, regulaminu pracy, bhp i p. poż.,

8)      usprawnianie organizacji, metod i form pracy w PCPR,

9)      wykonywanie zadań z ustawy o zamówieniach publicznych,

10)  współpraca między działami, zespołami i stanowiskami pracy, w tym dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,

11)  współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie realizowanych zadań,

12)  współpraca z instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się opieką nad dzieckiem i rodziną,

13)  współpraca z instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą i wsparciem osób niepełnosprawnych.

 1. IV.            Podstawowe zakresy działania działów, zespołu, POW,                                     i samodzielnych stanowisk pracy

§ 14.1. Do zadań Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej należy:

1)      sporządzanie not księgowych, rachunków za pobyt w pieczy zastępczej  dzieci
z terenu innego powiatu,

2)      wspieranie organizowania opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych
w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania  w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym
z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,

3)      wspieranie w zapewnianiu opieki i wychowania dzieciom całkowicie
lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci
i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,
a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

4)      pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,

5)      przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

6)      pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

7)      pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,

8)      umieszczanie osób skierowanych do  domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym,

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek       organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,

12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

13)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

14)  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej pieczy zastępczej,

15)  wydawanie decyzji o umieszczeniu i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie dokumentacji związanej z mieszkaniem chronionym.

 

2. Do zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej      zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu     dziecka,

2)  kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

3)      organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

4)      organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

5)      zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,

6)      zapewnianie pomocy i wsparcia poprzez pracę koordynatorów osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,

7) zapewnianie pomocy i wsparcia w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

8) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka      pomocy wolontariuszy,

9)      współpracę ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
z organizacjami społecznymi,

10)  pomoc w dostępie do poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

11)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

12)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy

zastępczej,

13)  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

14)  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (ustala się ją na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej
i majątkowej), dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

15)  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

16)  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,

17)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,  w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

18)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

19)  prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

 

 1. Do zadań Działu ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1)      opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz programów osłonowych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2)  realizacja programów celowych skierowanych do osób niepełnosprawnych,

3) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej
w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz

przekazywanie Wojewodzie Wielkopolskiemu uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,

5) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków  

    niepełnosprawności,

6) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej

    działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

7)      prowadzenie weryfikacji merytorycznej  wykonywanych zadań z zakresu

rehabilitacji społecznej warsztatów terapii zajęciowej,

8)      współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz

 • osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

9) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

10) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

 

4.       Do zadań POW, będących placówkami typu socjalizacyjnego należy realizowanie zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, przy czym:

1) Terenem działania POW jest Powiat Gnieźnieński, a POW znajdują się pod następującymi adresami:

- POW nr 1: ul. Marii Konopnickiej 18, 62 – 200 Gniezno,

- POW nr 2: ul. Marii Konopnickiej 20, 62 – 200 Gniezno,

- POW nr 3: ul. Paczkowskiego 16, 62 – 200 Gniezno,

2)      Organem prowadzącym POW jest Powiat, który sprawuje nadzór nad jego działalnością rzeczowo – finansową,

3)      Kontrolę nad działalnością POW sprawuje Wojewoda Wielkopolski,

4)      POW pracują w trybie ciągłym – cały rok, przez wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę,

5)      Każdy POW przeznaczony jest dla maksymalnie 14 wychowanków,

6)      POW posiada kompleks pomieszczeń, w skład którego wchodzą: pokoje sypialno – mieszkalne z miejscami do nauki, wspólna przestrzeń mieszkalna, w której można spożywać posiłki, stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku, pomieszczenia sanitarne, aneksy kuchenne, miejsca do prania i suszenia rzeczy osobistych,

7)      Główne zadania POW to:

a)      zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

b)      realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

c)      umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

d)      podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

e)      zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych,

f)       obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,

g)      zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,

8)      Dyrektor jest upoważniony do składania właściwym organom wyjaśnień w zakresie działalności POW.

9)      Dyrektor w szczególności:

a)   stwarza warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju wychowanków,

b)  rozlicza wychowawców z przyznanych godzin na pracę indywidualną
z wychowankiem,

c)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

d)  sprawuje bieżący nadzór nad realizacją przez wszystkich pracowników standardów opieki i wychowania, nad poziomem usług opiekuńczo – wychowawczych świadczonych wychowankom oraz prowadzoną w tym zakresie dokumentacją,

e)   bierze udział w pracach Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w tym: organizuje stałe oraz w razie potrzeby doraźne posiedzenia, nadzoruje bezpośrednio realizację ustaleń i przyjętych wniosków,

10)  Do uprawnień Dyrektora oraz osób przez niego upoważnionych należy podpisywanie pism wychodzących w szczególności do sądów, organów administracji rządowej
i samorządowej, organów kontrolnych, Policji oraz osób fizycznych i prawnych w zakresie zagadnień dotyczących POW,

11)  Do uprawnień i obowiązków Dyrektora, poza określonymi w pkt 10, należy:

a)    współudział w ocenie pracy wychowawców i zatrudnionych pracowników świadczących prace na rzecz POW,

b)   zgłaszanie informacji o przebywających w POW wychowankach
z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

c)    monitorowanie na bieżąco stanu ewidencji dzieci w POW,

d)   nadzór nad wydawaniem skierowania do POW, organizowanie przyjęcia dzieci do POW oraz organizowanie dokumentacji dzieci,

e)    nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji do zawierania porozumień
z innymi powiatami w związku z przyjęciem małoletnich spoza powiatu do POW, a także ustala właściwą gminę i powiat do ponoszenia odpłatności,

f)    nadzór nad przygotowywaniem i realizacją projektów ze środków zewnętrznych w zakresie POW,

g)   nadzór nad sprawozdawczością dotyczącą POW,

12)  Czynności w POW sprawują osoby zatrudnione przez Dyrektora, zgodnie z ustalonym miesięcznym grafikiem dyżurów, zaakceptowanym przez Dyrektora lub osobę upoważnioną:

a)      specjaliści: psycholog, pedagog, pracownik socjalny,

b)      wychowawcy koordynujący oraz wychowawcy,

c)      pracownicy ekonomiczno – administracyjni,

d)      pracownicy obsługi,

13)  Pracownicy zatrudnieni w PCPR wykonują powierzone im czynności zgodnie z indywidualnym imiennym zakresem obowiązków potwierdzonym pisemnie,

14)  Działalność POW może być uzupełniona pracą wolontariuszy,

15)  Wychowawca zatrudniony w PCPR, wykonujący pracę w POW organizuje pracę z grupą wychowanków oraz pracę indywidualną z wychowankiem i rodziną,

16)  Wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, bezpośrednio odpowiada za realizację zadań wynikających z planu pomocy dziecku, kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 wychowanków,

17)  Liczba wychowanków pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć,

18)  W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych, pod opieką jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 wychowanków,

19)  W czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 wychowanków,

20)  W każdym POW w godzinach nocnych opiekę nad wychowankami sprawuje co najmniej 1 osoba pracująca z dzieckiem,

21)  Liczbę osób pracujących z dziećmi sprawujących opiekę w godzinach nocnych, ustala się na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego wychowanka,

22)  Osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych są zobowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód,

23)  Osoby zatrudnione w PCPR na stanowisku psychologa i pedagoga wykonujące pracę w  POW niezwłocznie po przyjęciu dziecka sporządzają jego diagnozę psychofizyczną, w której uwzględnia się analizę:

a)      mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym,

b)      przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka,

c)      relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka,

d)      rozwoju dziecka,

24)  Diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące:

a)      dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem,

b)      programu terapeutycznego,

c)      pracy z rodziną dziecka,

d)      pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

e)      przygotowanie dziecka do usamodzielnienia,

25)  Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku,

26)  Opracowując plan pomocy dziecku, stosownie do okoliczności rozwoju fizycznego
i psychicznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka, uwzględnia się zdanie dziecka,

27)  W planie pomocy dziecku:

a)      określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia,

b)      wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia,

28)  Plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie:

a)    diagnozy psychofizycznej dziecka,

b)   dokumentacji dotyczącej dziecka przekazanej przez powiat kierujący dziecko do instytucjonalnej pieczy zastępczej,

c)    analizy:

- procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w POW,

- potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi
z rodziną, relacji społecznych i funkcjonowania w grupie oraz środowisku rówieśniczym i szkolnym,

- środowiska, z którego dziecko pochodzi,

- rozwoju edukacyjnego dziecka,

- wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w POW a także poza nią,

d)      oceny efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny,

29)  Plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.

30)  W przypadku powzięcia informacji o ciąży małoletniej plan pomocy dziecku modyfikowany jest niezwłocznie po powzięciu tej informacji,

31)  W POW, dla każdego wychowanka prowadzona jest dokumentacja:

a)      plan pomocy dziecku,

b)      karta pobytu dziecka, uzupełniana nie rzadziej niż co miesiąc, która zawiera
w szczególności,

- opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,

-opis funkcjonowania społecznego dziecka w POW i poza nią
z uwzględnieniem samowolnego opuszczania POW,

- informacje o przebiegu kontaktu POW ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej,

- opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego
i samodzielności dziecka,

- informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,

- informacje o lekach podawanych dziecku,

-informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym,

- informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,

- opis współpracy POW z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny,

c)      karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga,

d)      arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,

32)  W POW prowadzi się ewidencję dzieci, która zawiera następujące informacje:

a)      imię i nazwisko dziecka,

b)      datę i miejsce urodzenia dziecka,

c)      adres ostatniego zamieszkania dziecka,

d)      aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych,

33)  Dziecku umieszczonemu w POW zapewnia się:

a)      wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,

b)      dostęp do opieki zdrowotnej,

c)      zaopatrzenie w produkty lecznicze,

d)      zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

e)      dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych
i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,

f)       wyposażenie w:

- odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

- zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

- środki higieny osobistej,

g)      zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

h)      kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala co miesiąc Dyrektor. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości kwoty do własnego dysponowania przez wychowanka określa „Regulamin przyznawania kieszonkowego”, przyjęty przez Dyrektora,

i)       dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

j)       dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się w szkołach poza POW lub w systemie nauczania indywidualnego,

k)      pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

l)       uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno- sportowych,

m)   opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się POW,

n)      pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza POW,

34)  POW zapewniają małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno – położniczą,

35)  Wymagane kwalifikacje osób zatrudnionych w POW na poszczególnych stanowiskach określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

36)  W POW działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „Zespół”,

37)  Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:

a)      ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,

b)      analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

c)      modyfikowania planu pomocy dziecku,

d)      monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, umożliwiającą przysposobienie,

e)      oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,

f)       oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go
w rodzinnej pieczy zastępczej,

g)      informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej,

38)  Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 – miesiące,

39)  Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w POW i przesyła go do sądu,

40)  W skład Zespołu wchodzą:

a)      Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona,

b)      pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny,

c)      wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,

d)      przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

e)      lekarz i pielęgniarka w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,

f)       rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich,

g)      inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego,

41)  Do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele:

a)      sądu właściwego ze względu na miejsce położenia POW,

b)      właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie,

c)      ośrodka pomocy społecznej,

d)      policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka a także osoby bliskie dziecku,

42)   POW przyjmują dzieci o każdym czasie,

43)   Nowoprzybyłych przyjmuje do POW wychowawca sprawujący w chwili przyjęcia dyżur,

44)   Dziecko do POW przyjmuje się na podstawie skierowania wydanego przez Powiat,

45)   Przy kierowaniu dziecka do POW, dokumentacja dziecka, a w szczególności:

a)      odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot – również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,

b)      orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,

c)       dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,

d)      dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,

e)      informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach,

 przechowywana jest w POW.

46)  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w POW Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policję, sąd który orzekł
o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, asystenta rodziny prowadzącego pracę
z rodziną dziecka,

47)  W przypadku przeniesienia wychowanka:

a)    z POW do innej placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej lub do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, za przewiezienie wychowanka odpowiada Dyrektor,

b)   z POW do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka odpowiada Dyrektor,

c)    pomiędzy poszczególnymi POW funkcjonującymi w strukturze PCPR –
o przeniesieniu wychowanka decydują członkowie Zespołu. Przeniesienie takie może nastąpić z przyczyn:

- wychowawczych,

- zdrowotnych,

- społecznych, lub

- innych, będących indywidualnymi sprawami wychowanka, uwzględniając jego dobro,

48)  W przypadku powrotu dziecka z POW do domu, Dyrektor zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo inne osoby upoważnione przez sąd w celu osobistego odebrania przez nich dziecka, oraz asystenta rodziny prowadzącego pracę
z rodziną dziecka,

49)  Zarządzenia wewnętrzne wydawane są pracownikom POW w formie pisemnej,

50)  Przekazywanie pracownikom POW bieżących informacji i poleceń służbowych następuje w drodze:

a)      ustnych lub pisemnych poleceń wydawanych przez Dyrektora,

b)      komunikacji elektronicznej w ramach imiennych skrzynek mailowych, przydzielonych pracownikom mającym na stanowisku pracy dostęp do internetu,

51)  Do zadań wychowawcy koordynującego należy:

a)      koordynacja prawidłowej organizacji i funkcjonowania POW w zakresie opiekuńczo – wychowawczym,

b)      zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wychowanków,

c)      koordynacja pracy zespołowej w oparciu o stworzone wspólnie zasady
i procedury oraz organizowanie zebrań wychowawców, według potrzeb oraz ich protokołowanie,

d)      przesyłanie od poniedziałku do piątku do siedziby PCPR drogą elektroniczną raportu z przebiegu minionej doby w POW. W poniedziałek raport obejmuje piątek, sobotę i niedzielę,

e)      koordynowanie pracy wychowawców, zgodnie z opracowanym grafikiem
i nanoszenie niezbędnych zmian i korekt,

f)       planowanie poszczególnych wydatków POW w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych w porozumieniu z zatrudnionymi wychowawcami
i wychowankami,

g)      monitorowanie terminowości i zasadności zakupów dokonywanych przez wychowawców,

h)      sporządzanie na pięć dni wcześniej tygodniowych jadłospisów,

i)       koordynacja stanu sanitarno – higienicznego wszystkich pomieszczeń POW,

j)       w czasie pracy z wychowankami POW wykonywanie zadań wynikających
z obowiązków wychowawcy,

k)      przygotowywanie danych do sprawozdań,

l)       zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy POW,

52) Do zadań wychowawcy należy:

a)      wychowawca służbowo odpowiada za powierzone jego opiece dzieci,

b)      wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci,

c)      wychowawca odpowiada za realizację zadań wynikających z planu pomocy dziecku,

d)      pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka, wspiera ją w sprawowaniu podstawowych funkcji, działa na rzecz powrotu dziecka do rodziny,

e)      bierze czynny udział w imprezach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych na terenie POW, jest twórczy i zaangażowany,

f)       w uzasadnionych sytuacjach, wychowawca kierujący pobiera zaliczki pieniężne na potrzeby swojego wychowanka i rozlicza je według ustaleń
z księgowością PCPR,

g)      efektywnie działa na rzecz przygotowania wychowanka do samodzielnego życia, wspiera osobowościowy rozwój wychowanka, minimalizuje stres, wychowuje, wspólnie z wychowankami dokonuje zakupu artykułów żywnościowych i przygotowuje posiłki, organizuje atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego wychowanków, pełniąc swój dyżur bierze odpowiedzialność za wszystkie dzieci i podejmuje bieżące decyzje,                  

h)      w sprawach wszystkich dzieci, jeżeli wymaga tego sytuacja, wychowawca konsultuje je z wychowawcą kierującym procesem wychowawczym dziecka,

i)       w porozumieniu z asystentem rodziny, opracowuje przy udziale dziecka plan pomocy dziecku i przy każdej modyfikacji planu, składa Dyrektorowi  pisemne sprawozdania z jego realizacji,

j)       aktywnie działa we współpracy z sądem na rzecz powrotu dziecka do rodziny, usamodzielnienia, umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub
w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

k)      uczestniczy w sprawach „swoich” dzieci w posiedzeniach Zespołu,

l)       współpracuje z organizacjami, instytucjami, osobami odpowiedzialnymi
i wspomagającymi proces wychowania i opieki,

m)   organizuje zajęcia grupowe uwzględniając potrzeby rozwojowe
i zainteresowania dzieci, stosując atrakcyjne formy aktywności,

n)      modyfikuje plan pomocy dziecku w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak, niż co pół roku,

 • o)      prowadzi kartę pobytu dziecka, uzupełnianą co miesiąc zgodnie
  z obowiązującym rozporządzeniem,

p)      odpowiada za powierzony sprzęt i wyposażenie POW,

53)  Do obowiązków pracownika pełniącego dyżur nocny w POW należy
w szczególności:

a)        sprawdzenie stanu zabezpieczenia budynku POW, zabezpieczenie wszystkich drzwi zewnętrznych i wszystkich okien,

b)        traktowanie opieki nocnej jako ważnego elementu obserwacji postaw
i zachowań wychowanków,

c)        stosowanie się do wszelkich instrukcji wewnętrznych obowiązujących
w POW a w szczególności do instrukcji p.poż, bhp, planu ewakuacyjnego POW,

d)        odpowiedzialność za spokój i bezpieczeństwo śpiących wychowanków;

e)        co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzenie obchodu
i sporządzenie na tę okoliczność notatki z obchodu,

54)  Podczas pełnienia dyżuru nocnego pracownikom zabrania się:

1)   prowadzenia jakichkolwiek działań uniemożliwiających wychowankom spokojny sen,

2)   wpuszczania na teren POW osób obcych,

3)   wykorzystywania czasu pracy na czynności nie związane z dyżurem,

55)  Na zakończenie opieki nocnej, pracownicy pełniący dyżur nocny wypełniają
i podpisują raport zawierający informację o przebiegu dyżuru, ważnych zdarzeniach, usterkach, chorobach wychowanków,

56)  Odwiedziny u wychowanków POW mogą odbywać się z zachowaniem poniższych zasad:

a)      odwiedziny mogą odbywać się na terenie POW, codziennie w godzinach 9.00 – 19.00, z wyłączeniem czasu na zajęcia szkolne, praktyki zawodowe, naukę własną, zajęcia indywidualne oraz grupowe,

b)      odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w miejscu wskazanym przez wychowawcę POW pełniącego dyżur,

c)      do obowiązków osób odwiedzających wychowanków należy:

- każdorazowo przy odwiedzinach okazać się przed pracownikiem POW dowodem tożsamości i określić ewentualny stopień pokrewieństwa
z dzieckiem,

- każdorazowo po wejściu na teren POW wpisać się w zeszyt odwiedzin, gdzie należy podać datę odwiedzin, nazwisko odwiedzanego dziecka, ewentualny stopień pokrewieństwa, godzinę przyjścia i wyjścia,

- stosować się do poleceń personelu POW,

- przestrzegać zasad higieny osobistej,

- po zakończeniu odwiedzin pozostawić pomieszczenie w stanie ładu, porządku i czystości,

d)      w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: sądowy zakaz styczności, choroba zakaźna dziecka lub osoby odwiedzającej, Dyrektor lub wychowawca POW pełniący dyżur ma prawo odmówić kontaktu z dzieckiem,

e)      osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innej używki nie mają prawa do odwiedzin,

f)       na terenie POW (w budynku i na zewnątrz) obowiązuje zakaz palenia papierosów,

g)      w związku z obowiązującymi zasadami zbiorowego żywienia, zabrania się wnoszenia na teren POW napojów oraz potraw samodzielnie przygotowanych, niezdrowych. W przypadkach spornych ostateczną decyzję podejmuje pracownik POW, pełniący aktualnie dyżur,

57)  w POW:

a)      Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona prowadzi  następującą dokumentację:

- księgę ewidencji dzieci,

- książkę meldunkową,

- księgę protokołów z posiedzeń zespołu wychowawczego, posiedzeń Zespołu oraz innych spotkań wychowawców i specjalistów dotyczących bieżących spraw wychowanków nie będących w kompetencji zespołów, 

b)      Wychowawcy POW prowadzą codzienne raporty z przebiegu wszystkich dyżurów, w których odnotowywane są na bieżąco wszelkie zdarzenia mające miejsce na terenie POW, dotyczące wychowanków oraz funkcjonowania POW,

5.  Do zadań Punktu Interwencji Kryzysowej należą interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu;

6. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

1)      planowanie środków finansowych na realizację zadań PCPR, w tym przygotowywanie projektu planu finansowego na dany rok budżetowy w wymaganych terminach,

2)      opracowanie projektów zmian do budżetu,

3)      zapewnianie prawidłowej realizacji budżetu,

4)      sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie oraz kontrola obiegu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych
i finansowych,

5)      bieżące i rzetelne prowadzenie  ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie okresowych analiz w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji,

6)       prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont oraz obowiązujące przepisy prawa w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym upowszechnianiem,

7)      prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dla budżetu PCPR dochodów, wydatków rozrachunków i kosztów oraz terminowe sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

8)      prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dla zadań finansowanych z dotacji celowych,

9)      prowadzenie obsługi finansowo – księgowej programów realizowanych przez PCPR, w tym z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

10)  obsługa finansowo - księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych krajowych i Unii Europejskiej,

11)  naliczanie wynagrodzeń pracownikom, rozliczanie umów cywilno - prawnych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej,

12)  prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowym oraz sporządzanie informacji PIT,

13)  opracowywanie sprawozdań statystycznych do GUS,

14)  prowadzenie ewidencji majątku trwałego, naliczanie amortyzacji i rozliczanie umorzenia środków trwałych,

15)  przygotowywanie inwentaryzacji majątku i kompletowanie wszelkiej dokumentacji w tym zakresie oraz odpowiedzialność za prawidłową ich realizację,

16)  prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych PCPR, ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i przedkładanie do zaakceptowania Dyrektorowi,

17)  prowadzenie obsługi finansowo – księgowej oraz kasowej PCPR, w tym   ZFŚŚ, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

18)  prowadzenie bieżącej kontroli stanu środków płatniczych na rachunkach bankowych,

19)  dokonywanie pod względem formalno – rachunkowym kontroli faktur oraz rozliczeń z pobranych zaliczek, kontroli raportów kasowych,

20)  prowadzenie kontroli stanu gotówki w kasie,

21)  terminowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu PCPR,

22)  podejmowanie czynności związanych z windykacją należności, w tym przygotowywanie informacji finansowej do egzekucji,

23)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległości                      z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

24)  kontrola prawidłowości umów zawieranych przez PCPR pod względem finansowym,

25)  parafowanie dokumentów przed skierowaniem do podpisu Dyrektora,

26)  opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

27)  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dotyczących realizacji budżetu PCPR,

28)  systematyczne informowanie Dyrektora o sytuacji finansowej PCPR oraz
o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidłowości w dokumentacji lub jej obiegu,

29)  bieżące współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu, Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Dyrektorem  w zakresie opracowywania
i realizacji budżetu PCPR;

 

7. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadrowo-administracyjnych należy:

1)      prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych,

2)      prowadzenie spraw kadrowych w tym akt i spraw osobowych pracowników PCPR,

3)      prowadzenie ewidencji pracowników,

4)      prowadzenie ewidencji realizacji czasu pracy, godzin ponadwymiarowych, urlopów, dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, sporządzanie planu urlopów pracowników,

5)      prowadzenie spraw dotyczących badań wstępnych i okresowych pracowników,

6)      prowadzenie spraw okresowej oceny pracowników, zgodnie z przyjętymi                         w PCPR procedurami,

7)      prowadzenie służby przygotowawczej, zgodnie z przyjętymi w PCPR procedurami,

8)      prowadzenie naboru pracowników zgodnie z przyjętymi w PCPR procedurami,

9)      organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników PCPR,

10)  organizowanie praktyk studenckich i uczniowskich,

11)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie organizowania staży, prac interwencyjnych, itp.;

 

8. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. sekretariatu należy:

1)      prowadzenie sekretariatu PCPR,

2)      kierowanie dekretowanej przez Dyrektora korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych,

3)      rejestrowanie poczty przychodzącej oraz wychodzącej,

4)      prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

5)      przyjmowanie skarg i wniosków,

6)      prowadzenie archiwum zakładowego;

 

9. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. utrzymania czystości należy utrzymanie czystości w budynkach PCPR.

 

§15.1.  Szczegółowy zakres zadań, czynności i odpowiedzialności poszczególnych pracowników PCPR zawierają indywidualne zakresy czynności pracowników;

 1. Zakresy czynności dla poszczególnych pracowników przygotowują kierownicy działów/zespołów, w uzgodnieniu z Dyrektorem;
 2. Zakresy czynności i odpowiedzialności podpisuje Dyrektor i pracownik;
 3. Dla osób wykonujących swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych, zakres ich zadań określają zawarte umowy cywilno-prawne.

§16.     W razie konieczności załatwienia sprawy nie przypisanej w Regulaminie do kompetencji żadnej komórki organizacyjnej, Dyrektor decyduje, która komórka organizacyjna będzie załatwiać dany rodzaj sprawy.

 

V.      Organizacja i zasady działalności kontrolnej

 

§17.1.  Zadania kontrolne wykonują w ramach powierzonych zadań :

1)      Starosta,

2)      Dyrektor,

3)      Osoby kierujące lub koordynujące w stosunku do pracowników odpowiednich komórek organizacyjnych (z wyłączeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej),

4)      Inni upoważnieni pracownicy PCPR zgodnie z ustalonymi dla nich zakresami czynności;

 1. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i prowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie jej  wyników oraz egzekwowania wykonania wniosków i zaleceń.

§18.1.  Zadaniem kontroli jest sprawdzanie prawidłowości działania i doboru środków                       wykonywanych zadań;

 1. Kontrola ma na celu w szczególności:

1)      zbieranie informacji służących Dyrektorowi do sprawnego zarządzania                                i wydawania decyzji,

2)      badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami,

3)      badanie i ocena procesów służących zaspokojeniu potrzeb społecznych,

4)      wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, jak również wskazywanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania,

5)      ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,

6)      wskazywanie sposobów umożliwiających usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

§19.     Kontrolę wewnętrzną wykonują pracownicy PCPR (z wyłączeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) z upoważnienia Dyrektora.

§20.1.  Kontrolę zewnętrzną problemową, sprawdzającą i doraźną - wykonują pracownicy PCPR (z wyłączeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) na podstawie wydanych upoważnień przez Starostę lub Zarządu Powiatu.

 1. W toku kontroli przeprowadzający kontrolę uprawniony jest do:

1)      wejścia do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki,

2)      wglądu do akt i dokumentów,

3)      żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz sporządzania zestawień i wykazów;

 1. Bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli kontrolujący sporządza protokół lub sprawozdanie;
 2. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, sporządza wystąpienie pokontrolne uwzględniające:

1)      opis występujących nieprawidłowości i przyczyny ich powstawania oraz ewentualne wskazania osób winnych zaniedbaniu,

2)      zalecenia i wnioski dotyczące wykonania określonych zadań mających na celu usunięcie nieprawidłowości,

3)      termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń;

 1. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Dyrektor;
 2. Wystąpienia pokontrolne dotyczące kontroli z upoważnienia Starosty lub Zarządu Powiatu podpisuje Starosta.

 

 

VI.    Organizacja pracy PCPR i obieg dokumentacji

 

§21      Pisma przedstawiane Dyrektorowi do podpisu powinny zawierać w lewym dolnym rogu parafę osoby sporządzającej.

§22.1.  W sprawie obiegu korespondencji stosuje się instrukcję kancelaryjną, a ponadto korespondencja wpływająca do PCPR jest niezwłocznie rejestrowana poprzez:

1)      ostemplowanie korespondencji pieczęcią wpływu z oznaczeniem daty,

2)      wpisanie do rejestru korespondencji pod kolejnym numerem,

 1. Korespondencja zawierająca imię i nazwisko adresata kierowana jest do adresata;
 2. Przesyłki wartościowe przekazuje się właściwemu adresatowi za pokwitowaniem;
 3. Ostemplowana korespondencja przekazywana jest Dyrektorowi do zadekretowania;  W razie nieobecności Dyrektora przekazywana jest osobie upoważnionej przez Dyrektora;
 4. Po zadekretowaniu korespondencja kierowana jest na określone stanowiska pracy;
 5. Przynoszenie i zanoszenie pism urzędowych na pocztę wykonują upoważnione przez Dyrektora osoby;
 6. Korespondencja wysyłana w danym dniu winna być złożona w sekretariacie PCPR do godziny 14:00.

 

VII. Organizacja przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

§23.     Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez interesantów określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna PCPR oraz przepisy        szczególne dotyczące skarg i wniosków.

§24.1.  Pracownicy PCPR są obowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania     indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego;

 1. Zasady postępowania w sprawach dotyczących organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków wniesionych przez obywateli określa ustawa Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

§25.1.  Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków  w poniedziałki

w godz. 10.00-12.00;

 1. Pracownicy PCPR przyjmują interesantów każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych;
 2. Sprawy wniesione przez interesanta są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw, oznaczone symbolem S- skarga, W- wniosek;
 3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi  stanowisko do obsługi sekretariatu;
 4. Kierownicy komórek oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy odpowiadają za wszechstronne wyjaśnienie sprawy i terminowe załatwienie skarg   
  i wniosków;
 5. Dyrektor zapewnia właściwą  informację dla interesantów przez  umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR  informacji o dniach i godzinach  przyjmowania  interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków.