logo
logo bip
Pozostałe informacje publiczne

POZOSTAŁE INFORMACJE PUBLICZNE - Przedmiot działania

1.      Udzielanie świadczeń zdrowotnych

2.      Promocja zdrowia

3.      Uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

4.      Prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie:

  • Działalności produkcyjnej
  • Działalności usługowej
  • Działalności handlowej
  • Wydzierżawiania lokali i sprzętu

POZOSTAŁE INFORMACJE PUBLICZNE - statut

Statut Zespołu   Opieki   Zdrowotnej   w  Gnieźnie

 

 

Rozdział  I

Przepisy  ogólne

§ 1

 

1.         Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie , zwany dalej

"Zespołem" , jest samodzielnym , publicznym zakładem

opieki zdrowotnej , posiadajšcym osobowość prawną .

2.                  Organem założycielskim Zespołu jest Powiat Gnieźnieński.

 

§ 2

 

Zespół działa na podstawie :

                       

1.         Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach

opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi

zmianami ) .

2.         Niniejszego Statutu uchwalonego dnia 22 października 1999

roku przez Radę Społeczną Zespołu .

3.         Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej .

 

 

Rozdział II

Siedziba i obszar działania

 

§ 3

 

1.                  Siedzibą Zespołu jest Gniezno .

2.                  Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie :

1/         opieki szpitalnej ,

2/         specjalistycznej opieki ambulatoryjnej ,

3/         diagnostyki

4/         pomocy doraźnej

 

 

Rozdział III

Cele i zadania Zespołu

 

§ 4

 

Przedmiotem działalności Zespołu są :

 

1.                  Udzielanie świadczeń zdrowotnych .

2.                  Profilaktyka i promocja zdrowia .

3.                  Uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz kształceniu osób wykonujących zawody medyczne .

4.                  Prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie :

 

1/         działalności  produkcyjnej

2/         działalności  usługowej:

-         budowlane roboty instalacyjne

-         budowlane roboty wykończeniowe

-         usługi hotelarskie

-         usługi stołówkowe

-         usługi transportowe

-         ogrzewanie pomieszczeń

-         dostarczanie ciepłej wody

-         usługi pralnicze

-         usługi sterylizacji

-         wynajem lokali na imprezy okolicznościowe

-         wynajem zakładowych domków wczasowych

-         usługi rachunkowo księgowe i kontroli księgowej

-         usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzdzania.

 

3/         działalności  handlowej

4/         działalności  w zakresie wydzierżawiania lokali

i sprzętu .

 

§ 5

 

W wykonywaniu zadań określonych w § 4 Zespół współdziała z :

 

1.                  Innymi zakładami opieki zdrowotnej .

2.                  Prywatnymi praktykami lekarskimi i pielęgniarskimi .

3.                  Właściwymi stacjami sanitarno - epidemiologicznymi .

4.                  Stowarzyszeniami , fundacjami , zakładami pracy i innymi podmiotami .

 

 


Rozdział IV

Wewnętrzna struktura organizacyjna Zespołu

 

§ 6

 

W skład Zespołu wchodzš :

 

1.                                          Dział Opieki Szpitalnej :

 

1/         Oddziały Szpitalne :

 

1.         Oddział            Chirurgiczny

a/         Pododdział  Urologiczny

2.         Oddział            Ortopedii i Traumatologii Narzšdów Ruchu

3.         Oddział            Położniczo - Ginekologiczny

a/         Pododdział Patologii Ciąży

4.         Oddział            Intensywnej Terapii

5.         Oddział            Noworodków i Wcześniaków

a/         Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka

6.         Oddział            Otolaryngologiczny

7.         Oddział            Dziecięcy

a/ Pododdział Dla Przewlekle Chorych Dzieci

8.         Oddział            Chorób Wewnętrznych "A"

a/         Pododdział      Intensywnej Opieki Kardiologicznej

9.         Oddział            Chorób Wewnętrznych "B"

10.       Oddział Opiekuńczo - Leczniczy

a/         Pododdział Opieki Paliatywnej

11.              Oddział Ratownictwa Medycznego .

 

2/         Inne jednostki organizacyjne :

 

1.         Stacja  Dializ

2.         Apteka

3.         Blok  Operacyjny

 

2.         Dział Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej i Diagnostyki :

 

                                   1/         Poradnie Specjalistyczne:

 

1.         Poradnia Chirurgii Ogólnej

2.         Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

3.         Poradnia Medycyny Sportowej

4.         Poradnia Okulistyczna

5.         Poradnia Neurologiczna

6.         Poradnia Onkologiczna

7.         Poradnia Internistyczna Konsultacyjna

8.         Poradnia Diabetologiczna Konsultacyjna

9.         Poradnia Otolaryngologiczna

10.       Poradnia Chorób Zakaźnych

11.       Poradnia Pediatryczna Konsultacyjna

12.       Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków

13.       Poradnia Nefrologiczna Konsultacyjna

14.       Poradnia Opieki Paliatywnej

15.       Poradnia Urologiczna

16.       Poradnia Reumatologiczna

17.       Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

18.       Poradnia Endokrynologiczna

19.       Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

20.              Poradnia Gastroenterologiczna

21.              Poradnia Proktologiczna

22.              Poradnia chirurgii Onkologicznej

23.              Poradnia Endokrynologiczna osteoporozy

24.              Szkoła Rodzenia

 

 

2/         Pracownie Diagnostyczne :

 

1.         Laboratorium Analityczne

2.         Laboratorium Bakteriologiczne

3.         Pracownia RTG

4.         Pracownia USG

5.         Pracownia EKG

6.         Pracownia Endoskopii

7.         Pracownia Audiometrii

 

 

 

3.                  Dział Pomocy Doraźnej

4.         Sekcja Finansowo - Księgowa

5.                  Sekcja Materiałowo - Kosztowa

6.         Sekcja Techniczna i Zaopatrzenia

7.   Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

8.   Sekcja Zatrudnienia i Płac

9.   Sekcja Organizacji i Nadzoru

10. Stanowisko Radcy Prawnego

11. Stanowisko d / s   BHP

12. Stanowisko d / s   OC   i  Ochrony P.Poż.

 

§ 7

 

 

1.                  Zmiana organizacji wewnętrznej Zespołu następuje "Zarzšdzeniem"  Dyrektora Zespołu .

2.                  Zadania i organizację wewnętrznš działów , sekcji oraz komórek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu określają regulaminy .

3.                  Integralną częścią Statutu jest Schemat Struktury Organizacyjnej Zespołu .

 

 


Rozdział V

Zarządzanie Zespołem

 

§ 8

 

1.         Organami Zespołu są :

 

1/         Rada Społeczna

2/         Dyrektor Zespołu

 

§ 9

 

Skład , kadencja i  zadania Rady Społecznej .

 

1.                  Skład :

1)                  Przewodniczšcy :

-          Starosta lub jego przedstawiciel

 

2)                  Członkowie :

1.            Przedstawiciele wyłonieni uchwałą Rady

Powiatu Gnieźnieńskiego w liczbie określonej przez Organ Założycielski

2.         Reprezentant Wojewody

 

2.         Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata . Rada Społeczna obowiązana jest działać do czasu powołania nowej Rady Społecznej .

 

3.         Zadania Rady Społecznej :

 

1)                  przedstawianie Organowi Założycielskiemu wniosków i opinii w sprawach :

 

1.         zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne,

2.         zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego ,

3.         związanych z przekształceniem lub likwidacją Zespołu, jego przebudową , rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności ,

4.                  przyznawania kierownikowi Zespołu nagród ,

5.                  rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej o zarządzanie Zespołem z jego kierownikiem ,

 

2)                  uchwalanie Statutu ,

 

3)                  przedstawianie kierownikowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach :

 

1.         planu finansowego i inwestycyjnego

2.         rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego ,

3.         kredytów bankowych lub dotacji ,

4.         podziału zysku ,

 

4)                  uchwalania regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Organowi Założycielskiemu ,

5)                  zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zespołu ,

6)                  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zespołu,  z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

7)                  przedstawianie wniosków podmiotom finansującym określone zakresy działalności Zespołu .

 

 

§ 10

 

1.                  Zadania Dyrektora Zespołu :

 

1/         zarządzanie Zespołem

2/         reprezentacja na zewnątrz

 

2.                  Dyrektor realizuje swoje zadania przy pomocy :

 

1/         zastępców dyrektora :

 

1.      do spraw lecznictwa

2.      do spraw ekonomiczno - eksploatacyjnych

 

2/         naczelnej pielęgniarki

3/         głównego księgowego

 

4.         Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa .

 

 

 

Rozdział VI

Prawa Pacjenta

 

 

§ 11

 

 

1.                  Integralną częścią Statutu jest "Karta Praw Pacjenta".

2.                  Realizacja "Karty Praw Pacjenta" uzależniona jest od możliwości kadrowych , finansowych , organizacyjnych i materiałowych Zespołu .

 

 


Rozdział VII

Zasady gospodarki finansowej Zespołu

 

§ 12

 

 

Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu na zasadach przewidzianych w art. 53 – 62 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej .

 

1.                  Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora .

2.                  Rada Społeczna przedstawia Dyrektorowi swoje wnioski i opinie dotyczące planu finansowego .

3.                  Zespół prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29.09.1994 r "O rachunkowości" ( Dz.U. Nr 21 poz. 591 z późniejszymi zmianami ) .

4.                  Działalność Zespołu finansowana jest ze środków wymienionych

w art. 54 i 55 Ustawy z dnia 30.08.1991 r o zakładach opieki zdrowotnej: ( Dz.U. Nr 91 z późniejszymi zmianami) oraz z wydzielonej działalności gospodarczej , innej niż wymieniona w art. 54 ust. 1 i 2  wyżej wymienionej Ustawy .

5.                  Zespół samodzielnie decyduje o podziale zysku oraz pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy .

 

6.                  Zespół samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym .

7.                  Zbycie , wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zespołu albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody Organu Założycielskiego .

 

8.                  Majątek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zgodnie z art. 56 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej określa:

-         fundusz założycielski zwiększony o otrzymane dotacje i dary od organu założycielskiego i budżetu państwa

-         fundusz zakładu.

 

 

§ 13

 

Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Organ Założycielski.

 

 

 

Pozostałe informacje publiczne - Karta Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

 

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz U. Nr 78, poz 483), określone w ustawach:

-         z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 , z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),

-       z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,

-         z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 138, poz. 682),

-         z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

-         z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

- z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym     (Dz.U.97.28.153 - tekst: ost.zm. 2000-04-04 Dz.U.00.18.230).

 

Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji:

 

1.      Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.

2.      Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

 

II.                Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku:

 

1.      Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności - art. 7.

2.      Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:

-        świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,

 -       udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym - ­art. 9 ust. 1 i art. 10,

-        informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2,

-        wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3,

-        intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych - art. 19 ust. 1 pkt 4,

-        udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana - art. 18 ust. 3 pkt 1,

 -       zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby - art. 18 ust. 2,

-        dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6. a ponadto, w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do:

a)      zapewnienia mu:

-         środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - art. 20 ust. 1, pkt 2 i art. 26,  

-         pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26,

-         opieki duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3,

b)      dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt I,

c)      kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz - art. 19 ust. 3 pkt 2,

d)      wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci - art. 20 ust. 2 i art. 26,

e)      wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej - art. 21 ust. 1 i art. 26,

f)        wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,

g)      udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty - art. 21.

3.      Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - art. 28.

 

III.             Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 roku:

 

Pacjent ma prawo do:

1.      udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością - art. 4,

2.      uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki -art. 30,

3.      uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu - art. 31 ust. 1,

4.      zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4,

5.      decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 2,

6.      wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt. 3 - art. 31 ust. 3,

7.      nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego - art. 32 ust. 1,

8.      wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt. 3 - art. 34 ust. 1 i 2,

9.      uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie - art. 35 ust. 2,

10.  poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art. 36 ust. 1,

11.  wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń - art. 36 ust. 1 i 2,

12.  wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego - art. 37,

13.  dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust. 2,

14.  zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust. 1,

15.  uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4,

16.  wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta- art. 40 ust. 4,

 

a ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

 

1.      wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium ­art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,

2.      poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2,

3.      cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu - art. 27 ust. l.

 

IV.              Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z  dnia 5 lipca 1996 roku:

 

 

Pacjent ma prawo do:

1.      udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością- art. 18,

2.      udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu - art. 19,

3.      uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach - art. 20 ust. l,

4.      uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 ust. 2,

5.      zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1

6.      wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 21 ust. 4.

 

V.                 Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku:

 

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

1.      bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1,

2.      bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 2,

3.      zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy - art. 12,

4.      porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej - art. 13,

5.      wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu - art. 14,

6.      uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18,

7.      uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2,

8.      wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,

9.      poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach - art. 23 ust. 3,

10.  cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28,

11.  niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2,

12.  wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1,

13.  pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt. 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2,

14.  złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego - art. 36 ust. 1,

15.  wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 - art. 36 ust. 3,

16.  informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 20 - art. 36 ust. 3,

17.  złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1, oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy -art. 50.

 

VI.              Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 26 października 1995 roku:

 

Pacjent ma prawo do:

1.      wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów - art. 4 i art. 5 ust. 1-4, dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych - art. 9 ust. 1 pkt 7, ochrony danych osobowych dotyczących dawcy / biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą- art. 12 ust. 1

2.      Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne - art. 13.