logo
logo bip
Konkursy

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Z osobą wyłonioną w postępowaniu konkursowym na stanowisko jw. zostanie nawiązany stosunek pracy lub zawarta umowa cywilnoprawna.

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 3. posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
 4. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
 2. komunikatywność oraz kreatywność,
 3. doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 4. przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w perspektywie 6 lat w zakresie spraw m.in: organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia i jakości świadczonych usług.

III. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (w tym prawo wykonywania zawodu), wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz dokumenty potwierdzające staż pracy,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem". Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
 2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i spięte.

VI. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu oferty do Szpitala) w zamkniętych kopertach na adres: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9; 62-200 Gniezno.
 2. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”.
 3. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia: 6 września 2021 r.

VII. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, udostępnione są do wglądu w siedzibie: ul. Św. Jana 9; 62-200 Gniezno

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
 2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9; 62-200 Gniezno;
 3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie;
 4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;
 5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego;
 6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani drogą pisemną oraz telefonicznie;
 7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.szpitalpomnik.pl;
 8. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zaproszeni na posiedzenie Komisji zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na wniosek członków Komisji.

Kandydatom udostępnia się jednakowe materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego na stronie internetowej: bip.szpitalpomnik.pl

Załączniki:

 1. Statut
 2. Regulamin organizacyjny
 3. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdanie Finansowe 2019

Statut

Informacja o zmianie terminu składania dokumentów w przedmiotowym postępowaniu - termin wydłużono do 19.04.2021 r.

Aktualizacja ogłoszenia wyników konkursu

 

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w roku 2021.

RODO

Formularz oferty realizacji zadania

Formularz sprawozdania

Uchwała ws. wyboru oferty

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2021 roku”

Uchwała

Uchwała ws. wyboru ofert

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie

ogłoszenie o konkursie 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowania zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2020 roku

Uchwała

Wyniki konkursu

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn."Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Treść Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" i powołanie Komisji Konkur

Ogłoszenie II otwartego konkursu i powołanie Komisji Konkursowej
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Załącznik nr 2 do Uchwały

Zamknięcie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" nr II/3/n

Treść Uchwały o zamknięciu konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" oraz powołania Komisji Konkur

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 115/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 07.02.2019r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1a  do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 4 do Umowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu

Ogłoszenie o konkursie

Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Ogłoszenie

Uchwała

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" w 2018 roku

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2017 roku realizacji programu polityki zdrowotnej nr II/3/m p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2016 roku realizacji programu polityki zdrowotnej nr II/3/m p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2016 roku realizacji programu polityki zdrowotnej nr II/3/m p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej"

Wyniki konkursu