logo
logo bip
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Zawiadomienie

GN.A.6840.4.2020 - Sprostowanie piątego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

GN.A.6840.4.2020

 

Sprostowanie piątego przetargu ustnego na sprzedaż

nieruchomości

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że w piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4

 

prostuje się zapis w ten sposób, iż w miejsce:

Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

wpisuje się odpowiednio:

Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Pozostała treść przetargu pozostaje bez zmian.

Sprostowanie wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/ogłoszenia

GN.A.6840.4.2020 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

GN.A.6840.4.2020 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Przetargi przeprowadzone w dniach 07.05.2021 r.,  24.06.2021 r., 19.08.2021 r. i 14.10.2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym Uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010r. (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.) i oznaczony jest symbolem: MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 29 listopada 2021 r.- liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Witkowo” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg rozpocznie się w dniu 2 grudnia 2021 r. od godz. 10:00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,   tel. (61) 426 46 88.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

Wykaz nieruchomości

GN.N.6840.8.2021                                                                          

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0029 Wydartowo

Wydartowo gm. Trzemeszno

21/1

21/2

21/3

ark. mapy 1

0,7357 ha

1,0893 ha

0,0541 ha

PO1G/00063727/6

174 000,00zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość została częściowo objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Wydartowo Trzemeszno wraz ze stacją pomiarową, zatwierdzonym uchwała nr XXXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 marca 2001 r., działki nr: 21/1 i 21/2 są położone w obszarze przeznaczonym pod gazociąg wysokiego ciśnienia. Pozostała część nieruchomości jest objęta zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzoną uchwałą nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 lutego 2015 r., zgodnie z którą działki są położone na obszarze rolnictwa zrównoważonego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr: 21/1, 21/2 i 21/3 opisano jako grunty orne.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 1655 ze zm.) o nabyciu nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

Opis nieruchomości

Działki zlokalizowane na obszarze wiejskim o nieregularnym kształcie, w ich sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowa.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 7 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia, w okresie od 26 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., a informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

Wykaz nieruchomości

GN.N.6840.7.2021 


Starosta Gnieźnieński


działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość (obręb ewidencyjny)   Adres nieruchomości  Nr działki  Pow. działki   Nr księgi wieczystej  Wartość nieruchomości 
 Obręb 0001-Modliszewo  Modliszewo gm. Gniezno  28/3 ark. mapy 1   0,1753 ha  PO1G/00032697/0  105 000,00zł

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar jest natomiast objęty opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr 119/XI/2000 z 28 lutego 2000 roku, z przeznaczeniem pod tereny zieleni – symbol planu „Z"

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 28/3 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty rolne zabudowane.

Opis nieruchomości

Działka jest zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 284 m², budynek znajduje się w złym stanie technicznym i zgodnie z protokołem z dnia 3 marca 2020 r. po kontroli Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nadaje się do rozbiórki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 7 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia, w okresie od 26 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., a informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 426 46 88 wew. 51

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

KOMUNIKAT

GN.A.6840.3.2020

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno - miasto, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00 zł. netto + VAT. Nabywcą zostało Biuro Nieruchomości „HELIK" Michał Helik.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.4.2020

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1, jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta
nr  KN1S/00050766/0.

Na nabycie działki nr 76/15 wadium w wysokości 7.800 zł netto zostało wpłacone przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 39.423,00 zł + VAT. Nabywcą zostali Państwo  Danuta i Franciszek Bosaccy.

W stosunku do pozostałych działek przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wadium.

Przetarg ustny nieograniczony

GN.A.6840.3.2021

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2 dz. nr 36 o pow. 0,1841 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 134.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące 00/100).

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26 października 2006 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XXXI/163/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka oznaczona jest symbolem 5MN/U:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, handlowa (sklepy o maksymalnej powierzchni sprzedażowej do 200m2),
 2. przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupełniająca, tj. garażowa, gospodarcza, parkingi, urządzenia techniczne,
 3. zakaz lokalizacji obiektów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) do dnia 22 listopada 2021 r. na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg rozpocznie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

 

Zawiadomienie

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno,
ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.585.260,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) i została obniżona o 176.140,00 zł ceny z pierwszego przetargu.

Przetargi przeprowadzone w dniach 18.03.2021 r., 01.07.2021 r. i 16.09.2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006 r. ze zmianami działka nr 8/9 leży
w części w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „MW", w części w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej – symbol planu „MU" oraz w części w strefie zabudowy przemysłowej – symbol graficzny „P", na obszarze oznaczonym pod lokalizację domów opieki społecznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 317.000,00 zł. (słownie złotych: trzysta siedemnaście tysięcy 00/100) do dnia 6 grudnia 2021 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57.

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.845.000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i została obniżona o 205.000,00 zł ceny z pierwszego przetargu.

Przetarg przeprowadzony w dniu 16 września 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Działka nr 23/6 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 23/3.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową – na czas nieoznaczony, przejazdu i przechodu od działki nr 23/1 w stronę ulicy Wyszyńskiego stanowiącej drogę publiczną (stacja transformatorowa).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 369.000,00 zł. (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) do dnia 6 grudnia 2021 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 i 57.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.5.2020

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej przy ul. Paczkowskiego 16 w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 1.761.400,00 zł.; wadium w wysokości 352.280,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.1.2021

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 2.050.000,00zł.; wadium w wysokości 410.000,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMUNIKAT

GN.N.6840.9.2020

KOMUNIKAT


Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 37.870,00zł.; wadium w wysokości 7.500,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMUNIKAT

GN.N.6840.10.2020

 

KOMUNIKAT


Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu9 września 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 25.840,00 zł.; wadium w wysokości 5.100,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
 • nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 21.920,00 zł.; wadium w wysokości 4.300,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wykaz nieruchomości

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Nieruchomość niezabudowana położona w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2 dz. nr 36 o pow. 0,1841 ha dla której prowadzona jest w księga wieczysta PO1G/00050010/3

Cena nieruchomości do przetargu wynosi 134.000,00 zł. (sto trzydzieści cztery tysiące złotych).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26 października 2006 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XXXI/163/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka oznaczona jest symbolem 5MN/U:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, handlowa (sklepy o maksymalnej powierzchni sprzedażowej do 200m2),
 2. przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupełniająca, tj. garażowa, gospodarcza, parkingi, urządzenia techniczne,
 3. zakaz lokalizacji obiektów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 18 października 2021 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomościach w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. /61/426 46 88 wew. 51 i 57 .

Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B, w okresie od dnia 07.09.2021 r. do dnia 27.09.2021 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. m. 44, dz. nr 135/7 o powierzchni 0,0653 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 124.300,00zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100) i została obniżona o 12.830,00 zł netto ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
Przetargi przeprowadzone w dniach 7 maja 2021 r., 24 czerwca 2021 r. i 19 sierpnia 2021r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 24.860,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) do dnia 11 października 2021 r. na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg rozpocznie się w dniu 14 października 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Komunikat

GN.A.6847.7.2021 .

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 sierpnia 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na:

 1. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 18,85m² położony w Gnieźnie przyul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, KW PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,83zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 104m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, KW PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,28zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową. Do przetargu zgłosił się jeden podmiot. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt iż uczestnik nie dał postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 3. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 30,87m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, KW PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,83zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zawiadomienie

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

GN.N.6840.10.2020

 

Starosta Gnieźnieński

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów:

- Obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, cena wywoławcza do przetargu – 25.840,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100) i została obniżona o 6.460,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu

wadium w wysokości – 5.100,00 zł. (słowniezłotych: pięćtysięcy sto 00/100)

- Obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza do przetargu – 21.920,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) i została obniżona o 5.480,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu

wadium w wysokości – 4.300,00 zł. (słowniezłotych: czterytysiące trzysta  00/100),

dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Przetargi przeprowadzone w dniach 22 kwietnia 2021 r. i 22 lipca 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.                                          

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo, zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy Łubowo nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r., dz. nr 37 i dz. nr 38 położone są na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych. Zgodnie z ewidencją gruntów działki te stanowią nieużytki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwotach wskazanych powyżej do dnia 6 września 2021r.  na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.                                                                                       

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2021r. o godz. 11.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.

W przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie stawi się w terminie i miejscu podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, tel. (61) 426 46 88 wew 57 lub 51.                                                                                                          

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 3 sierpnia 2021r. do dnia przetargu.

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

GN.N.6840.9.2020

 

Starosta Gnieźnieński

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Przetargi przeprowadzone w dniach 28 maja 2021 r. i 22 lipca 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do sprzedaży - 37.870,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści siedem tysiące osiemset siedemdziesiąt 00/100) i została obniżona o 16.230,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.                                                     

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych  w rejonie Węzła Wierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy
w Łubowie Nr XII/105/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. i przeznaczona jest pod tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone symbolem ”AG”.

Działka nr 63/1 zostanie obciążona nieodpłatną, na czas nieokreślony, służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/3 na ark. m. 1
w obrębie Wierzyce.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.500,00 zł.    (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) do dnia 6 września 2021r.  na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.                                                                                     

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.

W przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie stawi się w terminie i miejscu podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, tel. (61) 426 46 88 wew 57 lub 51.                                                                                                             

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 3 sierpnia 2021 r. do dnia przetargu.

Komunikat

GN.N.6840.10.2020

 

KOMUNIKAT

 

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  25.840,00 zł.; wadium w wysokości 5.100,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
 • nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  21.920,00 zł.; wadium w wysokości 4.300,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Komunikat

GN.N.6840.9.2020

 

KOMUNIKAT

 

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  37.870,00zł.; wadium  w wysokości 7.500,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony

Wykaz

Wykaz

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.673.330,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100) i została obniżona o 88.070,00zł ceny z pierwszego i drugiego przetargu.

Przetargi przeprowadzone w dniach 18.03.2021r. i 01.07.2021r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006r. ze zmianami działka nr 8/9 leży
w części w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „MW", w części w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej – symbol planu „MU" oraz w części w strefie zabudowy przemysłowej – symbol graficzny „P", na obszarze oznaczonym pod lokalizację domów opieki społecznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 352.280,00 zł. (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt 00/100) do dnia 13.09.2021 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57.

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. m. 44, dz. nr 135/7 o powierzchni 0,0653 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.


Cena wywoławcza do przetargu wynosi 124.300,00zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100) i została obniżona o 12.830,00 zł netto ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.


Przetargi przeprowadzone w dniach 7 maja 2021 r. i 24 czerwca 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.


Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 24.860,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100). do dnia 16 sierpnia 2021 r. na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.


Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.


Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.


Przetarg rozpocznie się w dniu 19 sierpnia 2021 r. od godz. 9:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2.050.000,00zł. (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Działka nr 23/6 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 23/3.
Przedmiotowa nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową – na czas nieoznaczony, przejazdu i przechodu od działki nr 23/1 w stronę ulicy Wyszyńskiego stanowiącej drogę publiczną (stacja transformatorowa).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 410.000,00 zł. (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100) do dnia 13 września 2021 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 i 57.

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej przy ul. Paczkowskiego 16 w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 1.761.400,00 zł.; wadium w wysokości 352.280,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/6 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłaciły 3 podmioty. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła125.550,00zł + Vat. Nabywcą zostało Biuro Nieruchomości Iwona Winiarczyk - Helik;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż wadium w wysokości 24.860,00 zł. nikt nie wpłacił;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/8 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00zł + VAT. Nabywcą została Pracownia Architektoniczna Karol Wegner;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/9 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00zł + VAT. Nabywcą została Pracownia Architektoniczna Karol Wegner.

Przetarg ustny nieograniczony

GN.N.6840.10.2020

Starosta Gnieźnieński

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo
oznaczonej w ewidencji gruntów:

 • Obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, cena wywoławcza do przetargu – 25.840,00 zł. (słownie złotych: dwadzieściapięćtysięcyosiemsetczterdzieści 00/100) i została obniżona o 6.460,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu wadium w wysokości – 5.100,00 zł. (słowniezłotych: pięćtysięcy sto 00/100)
 • Obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza do przetargu – 21.920,00 zł. (słownie złotych: dwadzieściajedentysięcydziewięćsetdwadzieścia) i została obniżona o 5.480,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu wadium w wysokości – 4.300,00 zł. (słowniezłotych: czterytysiące trzysta 00/100),

dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.
Przetarg przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Łubowo nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r., dz. nr 37 i dz. nr 38 położone są na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych. Zgodnie z ewidencją gruntów działki te stanowią nieużytki.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwotach wskazanych powyżej do dnia 19 lipca 2021r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B
w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.


Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2021r. o godz. 11.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.


Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, tel. (61) 426 46 88 wew 57 lub 51.


Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 15 czerwca 2021r. do dnia przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony

GN.N.6840.9.2020

Starosta Gnieźnieński

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Przetarg przeprowadzony w dniu 28 maja 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Cena wywoławcza do sprzedaży - 37.870,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści siedem tysiące osiemset siedemdziesiąt 00/100) i została obniżona o 16.230,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.


Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Wierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Łubowie Nr XII/105/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. i przeznaczona jest pod tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone symbolem "AG".


Działka nr 63/1 zostanie obciążona nieodpłatną, na czas nieokreślony, służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/3 na ark. m. 1 w obrębie Wierzyce.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.500,00 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) do dnia 19 lipca 2021r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.


Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, tel. (61) 426 46 88 wew 57 lub 51.


Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 15 czerwca 2021. do dnia przetargu.

KOMUNIKAT

GN.N.6840.9.2020

KOMUNIKAT


Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 54.100,00 zł.; wadium w wysokości 10.800,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Komunikat

Komunikat

Komunikat

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Sprostowanie

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Komunikat

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Komunikat

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Przetarg ustny na dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości

Informacja

Szanowni klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1.06.2020 r. odbiór uzgodnionej dokumentacji projektowej będzie się odbywał w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16 do 17.

Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

 

Dyrekcja PZGKKiN w Gnieźnie

Ogłoszenie