logo
logo bip
Pożytek publiczny

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zad. publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego porad. obywatelskiego. oraz realiz. zad. z zakresu

Uchwała Zarządu - Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego: pn. „Prowadzenie i utrzymanie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2021”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego: pn. „Prowadzenie i utrzymanie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2021”

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z org. pozarząd. oraz podmiot. wymien. w art. 3 ust. 3 ust. z dn. 24 kw. 2003 r. o dział. pożytku publicznego i o wolontar. za rok 2020

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z org. pozarząd. oraz podmiot. wymien. w art. 3 ust. 3 ust. z dn. 24 kw. 2003 r. o dział. pożytku publicznego i o wolontar. za rok 2019

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za rok 2020

Sprawozdanie

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Treść uchwały

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal. pożytku publicznego

Treść Uchwały

Protokół z posiedzenia Komisji Konsultacyjnej

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie

Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata od 2020 r. do 2023 r.

Treść Uchwały

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Treść ogłoszenia - Uchwała nr 583/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie prowadzenia i utrzymania Kolei Wąskotorowej w roku 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie prowadzenia i utrzymania Kolei Wąskotorowej w roku 2020. Na podstawie Uchwały 566/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie prowadzenia i utrzymania Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2020.

Uchwała
Treść ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn."Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na lata 2020-2022"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn."Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na lata 2020-2022"

Wyniki konkursu

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ust. z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 pn. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

 

Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie

 

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowania zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2020 roku

Uchwała

Wyniki konkursu

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez  Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i

 

Wobec powyższego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu ofertę na realizację zadania przez w/w stowarzyszenie.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 668 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
w Biurze Podawczym, drogą elektroniczną na adres katarzyna.andrzejewska@powiat-gniezno.pl oraz listownie na adres Starostwa w Gnieźnie, do dnia 24 października 2019 roku

(decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Oferta Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie prowadzenia i utrzymania Kolei Wąskotorowej w roku 2019

Na podstawie Uchwały 232/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie prowadzenia i utrzymania Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2019
 
Treść ogłoszenia 
Treść rozstrzygnięcia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/n

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/n pn " Programy Profilaktyki Zdrowia" w zakresie profilaktyki nowotworowej w 2019 roku oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyniki konkursu - Kultura 2019

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019


Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie sportu na rok 2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu  w roku 2019


Rostrzygnięcie zadania nr 1 pn.
„Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2019 roku”


Rostrzygnięcie zadania nr 2 pn.
„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2019 roku”


Rostrzygnięcie zadania nr 3 pn.
„Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2019 roku ”


Rostrzygnięcie zadania nr 4 pn.
„Organizacja rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
zgodnie z kalendarzem imprez sportowych SZS Wielkopolska w 2019 roku”

Konkurs - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku


Na podstawie Uchwały nr 108/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku  

ogłasza się z dniem 25 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert.

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki: 

-  wzór oferty ,

-  oświadczenie o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno prawnych ,

-  oświadczenie o numerze rachunku bankowego, numerze NIP itp…,

-  wzoru oświadczenie wolontariusza,

-  wzór aktualizacji kosztorysu 2019 ,

-  wzór aktualizacji harmonogramu 2019 ,

-  wzór sprawozdanie 2019,

- przykładowa instrukcja opisu faktury lub rachunku do rozliczenia,

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2019 roku"

Treść rozstrzygnięcia

Konkurs - Sport 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku


Na podstawie Uchwały nr 100/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku  

ogłasza się z dniem 11 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert.

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki: 

-  wzór oferty ,

-  oświadczenie o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno prawnych ,

-  oświadczenie o numerze rachunku bankowego, numerze NIP itp…,

-  wzoru oświadczenie wolontariusza,

-  wzór aktualizacji kosztorysu 2019 ,

-  wzór aktualizacji harmonogramu 2019 ,

-  wzór sprawozdanie 2019,

- przykładowa instrukcja opisu faktury lub rachunku do rozliczenia,

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2019 roku"

Ogłoszenie o konkursie
Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu

Ogłoszenie o konkursie
Uchwała
Uchwała w sprawie wyboru ofert

Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolont

Wszyscy zainteresowani mogą przedkładać w formie pisemnej opinie, uwagi i wnioski w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (obywatelski@powiat-gniezno.pl) i drogą pocztową do dnia 9 listopada br. włącznie.

1. uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
2. projekt programu.

Dokument bez nazwy

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez 
Fundację Lech Poznań Football Academy
w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wobec powyższego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu ofertę na realizację zadania przez w/w klub.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
w Biurze Podawczym, drogą elektroniczną na adres tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl oraz listownie na adres Starostwa w Gnieźnie, do dnia 12 października 2018 roku

(decyduje data wpływu do Urzędu).


Oferta Fundacji Lech Poznań Football Academy

Dokument bez nazwy

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez 
Miejski Klub Sportowy "Mieszko" Gniezno  
w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wobec powyższego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu ofertę na realizację zadania przez w/w klub.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
w Biurze Podawczym, drogą elektroniczną na adres tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl oraz listownie na adres Starostwa w Gnieźnie, do dnia 11 września 2018 roku

(decyduje data wpływu do Urzędu).


OFERTA MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO"MIESZKO" GNIEZNO

OTWARTY KONKURS OFERT

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018

  

Na podstawie Uchwały nr 1464/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym w 2018 roku"   

ogłasza się z dniem 10 sierpnia 2018 roku otwarty konkurs ofert.

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu  w roku 2018


Rostrzygnięcie zadania nr 1 pn.
„Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2018 roku”


Rostrzygnięcie zadania nr 2 pn.
„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2018 roku”


Rostrzygnięcie zadania nr 3 pn.
„Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2018 roku ”


Rostrzygnięcie zadania nr 4 pn.
„Organizacja rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
zgodnie z kalendarzem imprez sportowych SZS Wielkopolska w 2018 roku”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - Org


Ogłoszenie


Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2018 roku w zakresie profilaktyki nowotworowej

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn."Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2018 roku"

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn."Programy profilaktyki zdrowia" w 2018 roku w zakresie profilaktyki nowotworowej

Treść ogłoszenia konkursu

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018

  

Na podstawie Uchwały nr 1351/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku  

ogłasza się z dniem 9 kwietnia 2018 roku otwarty konkurs ofert.

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Wyniki konkursu ofert

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018


Wyniki konkursu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rok 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. " Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2018 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszeni

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. " Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2018 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. :Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2018 roku"

Treść unieważnienia

Otwarty konkurs ofert - kultura 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018

  

Na podstawie Uchwały nr 1251/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku  

ogłasza się z dniem 2 lutego 2018 roku otwarty konkurs ofert.

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2018 roku"

Ogłoszenie

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 roku

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2018 - Szkolenia dla przewodników turystycznych


Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2018 - Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej


Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 roku.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 roku.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2017r. w zakresie profilaktyki nowotworowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsprarcie realizacji zadania pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2017r. w zakresie profilaktyki nowotworowej. 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonych przez 
Klub Sportowy Husarz Gniezno oraz Uczniowski Klub Hokeistów "Start 1954" Gniezno 
w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wobec powyższego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu oferty na realizację zadań realizowanych przez w/w kluby.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 239) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące złożonych ofert.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
w Biurze Podawczym, drogą elektroniczną na adres tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl oraz listownie na adres Starostwa w Gnieźnie, do dnia 12 maja 2017 roku

(decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Treść oferty Klubu Sportowego Husarz Gniezno do wglądu


Treść oferty Uczniowskiego Klubu Hokeistów "Start 1954" Gniezno do wglądu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania p.n. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2017roku w zakresie profilaktyki nowotworowej

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Załącznik do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji i promocji ważnych dla powiatu wydarzeń historycznych, jubileuszowych, promocyjnych oraz wizerunkowych w roku 2017

  

Na podstawie Uchwały nr 953/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację pojedynczego zadania publicznych  w zakresie organizacji i promocji ważnych dla powiatu wydarzeń historycznych, jubileuszowych, promocyjnych oraz wizerunkowych w roku 2017 

ogłasza się z dniem 14 kwietnia 2017 roku otwarte konkursy ofert.

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. " Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób NIepełnosprawnych Intelektualnie na lata 2017-2019"

Rostrzygnięcie

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017Wyniki konkursu kultura fizyczna i sport w roku 2017


Wyniki konkursu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rok 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na lata 2017-2019"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na lata 2017-2019"

Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa"

Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa"

Wyniki konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2017 roku"

Ogłoszenie

Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie n

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2017-2019

OGŁOSZENIE NABORU PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO


Uchwała dotycząca ogłoszenia nabou przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Karta zgłoszenia kandydata

OTWARTY KONKURS OFERT


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 

Na podstawie Uchwały nr 870/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

ogłasza się z dniem 18 stycznia 2017 roku otwarte konkursy ofert.

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2017 .

 

Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

 

Zamieszczenie oferty Ludowego Klubu Sportowego Chrobry Gniezno


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

W dniu 25 listopada 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno, na realizację zadania publicznego 
pn. „Ogólnopolski Turniej Szachowy Tu Powstała Polska".

Wobec powyższego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu ofertę na realizację powyższego zadania.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 239) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
w Biurze Podawczym, drogą elektroniczną na adres tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl oraz listownie na adres Starostwa w Gnieźnie, do dnia 9 grudnia 2016 roku

(decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Treść oferty do wglądu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2017-2019

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 z zakresu turystyki


Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Realizacja zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

Realizacja zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017. - Uchwała 822/2016  Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016r. 

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2017

OGŁOSZENIE - Uchwała nr 741/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 października 2016 roku

Zamieszczenie oferty Klubu Sportowego MMA Witkowo

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy MMA Witkowo w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

W dniu 25 sierpnia 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy MMA Witkowo, na realizację zadania publicznego 
pn. „Gala MMA SLUGFEST 8”.

Wobec powyższego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu ofertę na realizację powyższego zadania.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 239) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
w Biurze Podawczym, drogą elektroniczną na adres tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl oraz listownie na adres Starostwa w Gnieźnie, do dnia 14 września 2016 roku

(decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Treść oferty do wglądu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2016

 

Na podstawie Uchwały nr 658/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016

ogłasza się z dniem 12 sierpnia 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację

zadania publicznego pn. „Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych
o zasięgu międzynarodowym”

 

(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


T reść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2016.

 

Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2016 roku oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursNa podstawie Uchwały nr 532/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej

ogłasza się z dniem 21 marca 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację

zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie profilaktyki nowotworowej

Uchwała 532/2016  

Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016

Na podstawie Uchwały nr 528/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016

ogłasza się z dniem 4 marca 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację

zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2016


(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2016.


Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego p.n. "Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół n

Treść ogłoszenia
- Uchwała
- Wzór sprawozdania
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu
- Wzór oferty
- Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie konkursu "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku"

Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa w 2016 roku"

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa w 2016 roku


Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016


Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016


 

„Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, zgodnie z kalendarzem imprez sportowych SZS Wielkopolska  w 2016 roku"


 „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2016 roku" „Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2016 roku"„Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2016 roku"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/m p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa" w 2016 roku oraz prz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/m p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa" w 2016 roku oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016


Na podstawie Uchwały nr 485/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016

ogłasza się z dniem 18 stycznia 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację

zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2016


(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2016.


Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2016-2018

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2016-2018

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2016


Na podstawie Uchwały nr 411/2015 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016

ogłasza się z dniem 15 grudnia 2015 roku otwarty konkurs ofert na realizację

zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie

kultury fizycznej i sportu na rok 2016


(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2016.


Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu turystyki


Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2016

OGŁOSZENIE

Informacja Zarządu do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2016

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2015 poprzez organizację regularnych przewozów pa

OGŁOSZENIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie Uchwały nr 225/2015 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2015


ogłasza się z dniem 2 lipca 2015 roku otwarty konkurs ofert na realizację

zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie

kultury fizycznej i sportu  w roku 2015


(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)

 

 


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 


Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie II Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej.

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu sportu

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu 2015

 

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  w roku 2015


 

„Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligi państwowej  w 2015 roku"

    

 „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2015 roku"

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2015 pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2015 poprzez organizację regularnych przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruk

ogłoszenie

rozstrzygnięcie

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu roku 2015Na podstawie Uchwały nr 166/2015 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2015


ogłasza się z dniem 16 kwietnia 2015 roku otwarty konkurs ofert na realizację

zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie

kultury fizycznej i sportu  w roku 2015


(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)

 

 


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert.


Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu 2015


 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015


 

„Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, zgodnie z kalendarzem imprez sportowych SZS Wielkopolska  w 2015 roku"

 

 

"Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa   Wielkopolskiego w tym organizowanie eliminacji powiatowych i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego"


 

 „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2015 roku" „Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2015 roku"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa"

Unieważnienie otwartego konkursu ofert p.n. "Programy profilaktyki zdrowia"

Unieważnienie otwartego konkursu ofert p.n. "Programy profilaktyki zdrowia" w zakresie profilaktyki nowotworowej

Rozstrzygnięcie konkursu "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku"

Rozstrzygnięcie konkursu ofert p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku"

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w zakresie profilaktyki nowotworowej

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015

Na podstawie Uchwały nr 61/2015 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015

ogłasza się z dniem 30 stycznia 2015 roku otwarty konkurs ofert na realizację

zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie

kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015


(poniżej treść ogłoszenie i załączniki do pobrania)


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert.


Załączniki:
*Oferta realizacji zadania
*Sprawozdanie

*Aktualizacja kosztorysu
*Aktualizacja harmonogramu

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. " Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku"

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2015

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2015

OGŁOSZENIE NABORU PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Uchwała dotycząca ogłoszenia nabou przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Karta zgłoszenia kandydata

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr.II/3/n pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2014 r.

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/n pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2014 roku oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014

 

„Szkolenie dzieci  i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach motorowych w 2014 roku”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014

 

„Szkolenie dzieci  i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach motorowych w 2014 roku”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2014 pn. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2014 poprzez organizację regularnych prz


Ogłoszenie
 
Rozstrzygnięcie