logo
logo bip
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wykaz nieruchomości

GN.N.6840.8.2021                                                                          

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0029 Wydartowo

Wydartowo gm. Trzemeszno

21/1

21/2

21/3

ark. mapy 1

0,7357 ha

1,0893 ha

0,0541 ha

PO1G/00063727/6

174 000,00zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość została częściowo objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Wydartowo Trzemeszno wraz ze stacją pomiarową, zatwierdzonym uchwała nr XXXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 marca 2001 r., działki nr: 21/1 i 21/2 są położone w obszarze przeznaczonym pod gazociąg wysokiego ciśnienia. Pozostała część nieruchomości jest objęta zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzoną uchwałą nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 lutego 2015 r., zgodnie z którą działki są położone na obszarze rolnictwa zrównoważonego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr: 21/1, 21/2 i 21/3 opisano jako grunty orne.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 1655 ze zm.) o nabyciu nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

Opis nieruchomości

Działki zlokalizowane na obszarze wiejskim o nieregularnym kształcie, w ich sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowa.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 7 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia, w okresie od 26 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., a informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

Wykaz nieruchomości

GN.N.6840.7.2021 


Starosta Gnieźnieński


działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Miejscowość (obręb ewidencyjny)   Adres nieruchomości  Nr działki  Pow. działki   Nr księgi wieczystej  Wartość nieruchomości 
 Obręb 0001-Modliszewo  Modliszewo gm. Gniezno  28/3 ark. mapy 1   0,1753 ha  PO1G/00032697/0  105 000,00zł

Przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar jest natomiast objęty opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr 119/XI/2000 z 28 lutego 2000 roku, z przeznaczeniem pod tereny zieleni – symbol planu „Z"

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę nr 28/3 ark. mapy 1 opisano jest jako grunty rolne zabudowane.

Opis nieruchomości

Działka jest zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 284 m², budynek znajduje się w złym stanie technicznym i zgodnie z protokołem z dnia 3 marca 2020 r. po kontroli Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nadaje się do rozbiórki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 7 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia, w okresie od 26 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., a informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 426 46 88 wew. 51

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

Zawiadomienie

KOMUNIKAT

GN.N.6840.9.2020

KOMUNIKAT


Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 37.870,00zł.; wadium w wysokości 7.500,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMUNIKAT

GN.N.6840.10.2020

 

KOMUNIKAT


Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu9 września 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 25.840,00 zł.; wadium w wysokości 5.100,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
  • nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 21.920,00 zł.; wadium w wysokości 4.300,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

GN.N.6840.10.2020

 

Starosta Gnieźnieński

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów:

- Obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, cena wywoławcza do przetargu – 25.840,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100) i została obniżona o 6.460,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu

wadium w wysokości – 5.100,00 zł. (słowniezłotych: pięćtysięcy sto 00/100)

- Obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza do przetargu – 21.920,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) i została obniżona o 5.480,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu

wadium w wysokości – 4.300,00 zł. (słowniezłotych: czterytysiące trzysta  00/100),

dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Przetargi przeprowadzone w dniach 22 kwietnia 2021 r. i 22 lipca 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.                                          

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo, zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy Łubowo nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r., dz. nr 37 i dz. nr 38 położone są na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych. Zgodnie z ewidencją gruntów działki te stanowią nieużytki.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwotach wskazanych powyżej do dnia 6 września 2021r.  na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.                                                                                       

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2021r. o godz. 11.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.

W przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie stawi się w terminie i miejscu podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, tel. (61) 426 46 88 wew 57 lub 51.                                                                                                          

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 3 sierpnia 2021r. do dnia przetargu.

 

 

 

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

GN.N.6840.9.2020

 

Starosta Gnieźnieński

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Przetargi przeprowadzone w dniach 28 maja 2021 r. i 22 lipca 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza do sprzedaży - 37.870,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści siedem tysiące osiemset siedemdziesiąt 00/100) i została obniżona o 16.230,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.                                                     

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych  w rejonie Węzła Wierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy
w Łubowie Nr XII/105/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. i przeznaczona jest pod tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone symbolem ”AG”.

Działka nr 63/1 zostanie obciążona nieodpłatną, na czas nieokreślony, służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/3 na ark. m. 1
w obrębie Wierzyce.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.500,00 zł.    (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) do dnia 6 września 2021r.  na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.                                                                                     

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.

W przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie stawi się w terminie i miejscu podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, tel. (61) 426 46 88 wew 57 lub 51.                                                                                                             

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 3 sierpnia 2021 r. do dnia przetargu.

Komunikat

GN.N.6840.10.2020

 

KOMUNIKAT

 

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  25.840,00 zł.; wadium w wysokości 5.100,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
  • nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Imielenko, ark. mapy 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  21.920,00 zł.; wadium w wysokości 4.300,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Komunikat

GN.N.6840.9.2020 

 

KOMUNIKAT

 

Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosiła  37.870,00zł.; wadium  w wysokości 7.500,00 zł  nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wykaz

Wykaz

KOMUNIKAT

Przetarg ustny nieograniczony

GN.N.6840.10.2020

Starosta Gnieźnieński

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Imielenko, gm. Łubowo
oznaczonej w ewidencji gruntów:

  • Obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 37 o pow. 0,1300 ha, cena wywoławcza do przetargu – 25.840,00 zł. (słownie złotych: dwadzieściapięćtysięcyosiemsetczterdzieści 00/100) i została obniżona o 6.460,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu wadium w wysokości – 5.100,00 zł. (słowniezłotych: pięćtysięcy sto 00/100)
  • Obręb Imielenko, ark. m. 1, dz. nr 38 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza do przetargu – 21.920,00 zł. (słownie złotych: dwadzieściajedentysięcydziewięćsetdwadzieścia) i została obniżona o 5.480,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu wadium w wysokości – 4.300,00 zł. (słowniezłotych: czterytysiące trzysta 00/100),

dla których prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00073719/0 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.
Przetarg przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Łubowo nr XXXVIII/273/02 z dnia 9 lipca 2002 r., dz. nr 37 i dz. nr 38 położone są na obszarze oznaczonym jako tereny pól uprawnych. Zgodnie z ewidencją gruntów działki te stanowią nieużytki.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwotach wskazanych powyżej do dnia 19 lipca 2021r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B
w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.


Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2021r. o godz. 11.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.


Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, tel. (61) 426 46 88 wew 57 lub 51.


Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 15 czerwca 2021r. do dnia przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony

GN.N.6840.9.2020

Starosta Gnieźnieński

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Przetarg przeprowadzony w dniu 28 maja 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Cena wywoławcza do sprzedaży - 37.870,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści siedem tysiące osiemset siedemdziesiąt 00/100) i została obniżona o 16.230,00 zł ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.


Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Wierzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Łubowie Nr XII/105/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. i przeznaczona jest pod tereny aktywizacji gospodarczej oznaczone symbolem "AG".


Działka nr 63/1 zostanie obciążona nieodpłatną, na czas nieokreślony, służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 64/3 na ark. m. 1 w obrębie Wierzyce.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.500,00 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) do dnia 19 lipca 2021r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B w PKO BP nr 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B.


Bliższe informacje w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, tel. (61) 426 46 88 wew 57 lub 51.


Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz wywiesza na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B w okresie od dnia 15 czerwca 2021. do dnia przetargu.

KOMUNIKAT

GN.N.6840.9.2020

KOMUNIKAT


Starosta Gnieźnieński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wierzycach, gm. Łubowo oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Wierzyce, ark. m. 1, dz. nr 63/1 o pow. 0,0868 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00075721/1 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 54.100,00 zł.; wadium w wysokości 10.800,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Komunikat

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Komunikat

Przetarg ustny na dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Powiat Gnieźnieński ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie

Zdjęcia

Harmonogram Działania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Na Terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2017

Harmonogram na 2017 rok

Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego

Zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r., poz.23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o wniesionym odwołaniu od mojej decyzji nr AB6740.2.VIII.9809m.Gn.2016 z dnia 26.07.2016r. zezwalającej Prezydentowi Miasta Gniezna na realizację inwestycji drogowej pn.

 ROZBUDOWA ULICY E.ORZESZKOWEJ W GNIEŹNIE (OD ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO

            DO UL.CIENISTEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM  UL.E.ORZESZKOWEJ  Z  UL.CIENISTĄ)”.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane Wojewodzie Wielkopolskiemu dn. 31.08.2016r. celem rozpatrzenia wg kompetencji.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 27.07.2016r.

Obwieszczenie z dnia 27.07.2016r. w sprawie wydania wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "rozbudowa ulicy E.Orzeszkowej (od Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do ul. Cienistej wraz ze skrzyżowaniem ul. E.Orzeszkowej z ul. Cienistą).

STYPENDIA MARSZAŁKA


Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, informuje o możliwości składania wniosków o stypendium  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

 

O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:

1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2. zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,

3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły  28 roku życia,

4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w Regulaminie w § 1 ust 4 pkt 4,

5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

6. złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu,

7. średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł. netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł. netto, zgodnie
z Regulaminem § 1 ust 4 pkt 5 lit. a i b.

Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.umww.pl w zakładce Departamentu Edukacji i Nauki.

 

Wypełnione wnioski  wraz z załącznikami  należy złożyć w :

 

Wydziale Edukacji

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

ul. Jana Pawła II 9/10, pokój 2.12

62-200 Gniezno

 

w terminie do:

- 25 września 2016r. – uczeń

- 20 października 2016r. – student/słuchacz

Więcej informacji pod numerem tel. 061 424  66 90

Do pobrania:


Obwieszczenie z dnia 15.06.2016r. w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "rozbudowa ulicy E.Orzeszkowej


Obwieszczenie z dnia 08.02.2016r. w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "budowa ulicy Osiniec w Gnieźn

Obwieszczenie z dnia 08.02.2016r.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zapraszamy do składania ofert na USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH NA PODSTAWIE ART. 130A Z DNIA 20 CZERWCA 1997r.- PRAWO RUCHU DROGOWYM,

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres trzech lat, stanowisk w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na cele ubezpieczeniowe i pomies

Informacja o wyniku przetargu. 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat, stanowisk w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe i pomieszczenia z przeznaczeniem na cele handlowe, położonych w siedzibie Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 1220/2014 z dnia 02 lipca2014 r., stanowiących:

  1. Stanowisko nr 1 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 z zapewnieniem dojścia do stanowiska nr 2 i stanowiska nr 3.

Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 1 wynosi 59, 58 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.

  1. Stanowisko nr 2 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 z zapewnieniem dojścia do stanowiska nr 3.

Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 2 wynosi 86,65 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.

  1. Stanowisko nr 3 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m2 .

Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko nr 3 wynosi 173,31 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.

  1. Pomieszczenie o powierzchni 14,86 m2 - stanowisko handlowe z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Stawka wyjściowa czynszu najmu na stanowisko wynosi 32,49 zł/m2 +VAT miesięcznie. Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu stanowiska.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 5 złotych. Licytacji podlega odrębnie każde stanowisko. Numeracja stanowisk według kolejności od wejścia do pomieszczenia w holu budynku.

Do ustalonej w wyniku przeprowadzonego przetargu wysokości czynszu, najemca będzie zobowiązany ponosić koszty związane z dostarczeniem mediów.

Czynsz z tytułu najmu płatny jest miesięcznie.

Czynsz będzie aktualizowany corocznie od 1 stycznia do kwoty określonej na dany rok w uchwale Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres do trzech lat z możliwością wypowiedzenia za 3- miesięcznym okresem, ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego okresu wypowiedzenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wyjściowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08. 2014 r. o godzinie 1000w siedzibie Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie (sala nr 1.40 ).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w okresie od dnia 29.07.2014r. do 27.08.2014r.


Dodatkowe informacje na temat w/w lokali użytkowych można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 19
w godz. od 730 do 1530 u Pana Romana Nowickiego.

Informacja wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do oddania w najem

Informacja

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 został wywieszony na okres 21 dni tj. od 08.07.2014 r. do 28.07.2014 r. wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz stanowi załącznik do Uchwały nr 1220 /2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 02.07.2014 r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego Gnieźnieńskiego Kolei Wąskotorowej

Ogłoszenie

 

Fotografie

 

Rozstrzygnięcie

 

Depozyt

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ogłasza przetarg na sprzedaż wraku wagonu

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Protokół zdawczo odbiorczy

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży str.2

Umowa sprzedaży str.3

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Wyniki

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie na podstawie Zarządzenia nr 61/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.09.2011 r. ogłasza "przetarg" w trybie określonym w art. 70(1) oraz 70(3)-70(5) Kodeksu

Załacznik

Sprzedaż składników majątku ruchomego Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Oświadczenie oferenta - zmiana

Umowa sprzedaży

Zdjęcia

Wyniki 

Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi ul. Orzeszkowej w Gnieźnie

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

                                                                                                                       Gniezno, dnia 30.07.2012r.

 

                                       OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f  ust. 3 i 4  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194   ze zmianami)

 

                                                             zawiadamiam, że

dnia 27.07.2012r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn. „budowa drogi gminnej - ul.E.Orzeszkowej w Gnieźnie na docinku od ul.Głębokiej do ul.Swarzędzkiej”.

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna i obejmuje  nieruchomości:

(przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję)

- dz. nr 50 (50/1, 50/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 51 (51/1, 51/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/8 (11/9, 11/10) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność  osoby fizycznej

- dz. nr 11/7 (11/11, 11/12) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/5 (11/13, 11/14) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą

własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/4 (11/15, 11/16) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/3(11/17, 11/18) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 13 (13/1, 13/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 27 (27/1, 27/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 28 (28/1, 28/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 31 (31/1, 31/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 34 (34/1, 34/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 6 (6/1, 6/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 48/4  położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby

fizycznej

- dz. nr 75/2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Głęboka i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 78 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 10/3 położoną  w miejscowości Gniezno, ul.Miłosza i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/4 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/18 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Miłosza i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/32 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/33 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Herberta i stanowiąca własność Miasta Gniezna

- dz. nr 4/6 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna 

- dz. nr 4/8 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna 

- dz. nr 4/10 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna 

- dz. nr 4/12 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna 

- dz. nr 4/14 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna 

- dz. nr 5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącej własność Skarbu Państwa

- dz. nr 6/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 7 położona w miejscowości Gniezno, ul.Kraszewskiego i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 8/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 9/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

 - dz. nr 9/5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 12 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Pobiedziska i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 30/2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 35/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 36 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Swarzędzka i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 46 położoną na terenie Gminy Gniezno i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 82 położoną na terenie Gminy Gniezno i stanowiąca własność Skarbu Państwa

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.

 

Wykaz nieruchomości

GN.N.6840.8.2021                                                                          

Starosta Gnieźnieński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Wartość nieruchomości

Obręb 0029 Wydartowo

Wydartowo gm. Trzemeszno

21/1

21/2

21/3

ark. mapy 1

0,7357 ha

1,0893 ha

0,0541 ha

PO1G/00063727/6

174 000,00zł

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość została częściowo objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Wydartowo Trzemeszno wraz ze stacją pomiarową, zatwierdzonym uchwała nr XXXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 marca 2001 r., działki nr: 21/1 i 21/2 są położone w obszarze przeznaczonym pod gazociąg wysokiego ciśnienia. Pozostała część nieruchomości jest objęta zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzoną uchwałą nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 lutego 2015 r., zgodnie z którą działki są położone na obszarze rolnictwa zrównoważonego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki nr: 21/1, 21/2 i 21/3 opisano jako grunty orne.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 1655 ze zm.) o nabyciu nieruchomości może ubiegać się wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy albo osoba posiadająca zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej wydaną na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

Opis nieruchomości

Działki zlokalizowane na obszarze wiejskim o nieregularnym kształcie, w ich sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowa.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 7 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości.

Wykaz zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia, w okresie od 26 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r., a informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 b, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57

Starosta Gnieźnieński

Piotr Gruszczyński

 

Obwieszczenie

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

Gniezno, dnia 25.06.2012r.

AB6740.1.VIII.9809m.Gn.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.Nr 80 poz. 721 z 2003r. ze zmianami)

 

zawiadamiam, że

dnia 01.06.2012r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej - ul.E.Orzeszkowej w Gnieźnie".

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna i obejmuje nieruchomości:

(przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję)

 

- dz. nr 50 (50/1, 50/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 51 (51/1, 51/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/8 (11/9, 11/10) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/7 (11/11, 11/12) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/5 (11/13, 11/14) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą

własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/4 (11/15, 11/16) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 11/3(11/17, 11/18) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 13 (13/1, 13/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 27 (27/1, 27/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 28 (28/1, 28/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 31 (31/1, 31/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 34 (34/1, 34/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 6 (6/1, 6/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej

- dz. nr 48/4 położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby

fizycznej

- dz. nr 75/2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Głęboka i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 78 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 10/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Miłosza i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/4 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/18 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Miłosza i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/32 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/33 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Herberta i stanowiąca własność Miasta Gniezna

- dz. nr 4/6 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 4/8 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 4/10 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 4/12 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 4/14 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącej własność Skarbu Państwa

- dz. nr 6/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 7 położona w miejscowości Gniezno, ul.Kraszewskiego i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 8/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 9/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 9/5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 10/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 12 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Pobiedziska i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 30/2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 35/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna

- dz. nr 36 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Swarzędzka i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 46 położoną na terenie Gminy Gniezno i stanowiącą własność Skarbu Państwa

- dz. nr 82 położoną na terenie Gminy Gniezno i stanowiąca własność Skarbu Państwa

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze ofertna projekt systemu podczyszczająco-przelewowego gromadzącego i rozsączajacego wody opadowe z budynków znajdujących się w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20

Ogłoszenie o naborze ofert
Umowa na projekt odwodnienia