logo
logo bip
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

GN.A.6840.4.2020 - Sprostowanie piątego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

GN.A.6840.4.2020

 

Sprostowanie piątego przetargu ustnego na sprzedaż

nieruchomości

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że w piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4

 

prostuje się zapis w ten sposób, iż w miejsce:

Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

wpisuje się odpowiednio:

Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Pozostała treść przetargu pozostaje bez zmian.

Sprostowanie wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej https://www.geodezjagniezno.pl/ogłoszenia

GN.A.6840.4.2020 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

GN.A.6840.4.2020 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1 jako:

wraz z udziałem w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1S/00050766/0 przez Sąd Rejonowy w Słupcy.

Przetargi przeprowadzone w dniach 07.05.2021 r.,  24.06.2021 r., 19.08.2021 r. i 14.10.2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Obszar działek objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Witkowo zatwierdzonym Uchwałą Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010r. (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego Nr 152, poz. 2456 z dnia 30 maja 2011r.) i oznaczony jest symbolem: MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 29 listopada 2021 r.- liczy się data uznania konta.

Na przelewie należy wpisać „Wadium – Witkowo” z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg rozpocznie się w dniu 2 grudnia 2021 r. od godz. 10:00 w kolejności działek wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B,   tel. (61) 426 46 88.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.3.2020

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno - miasto, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00 zł. netto + VAT. Nabywcą zostało Biuro Nieruchomości „HELIK" Michał Helik.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.4.2020

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Witkowie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00040819/4 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 1, jako:

wraz z udziałem 1/37 w działkach nr 76/4, 76/17, 76/26, 76/35 stanowiących tereny dróg wewnętrznych i zieleni izolacyjnej, dla których prowadzona jest księga wieczysta
nr  KN1S/00050766/0.

Na nabycie działki nr 76/15 wadium w wysokości 7.800 zł netto zostało wpłacone przez 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 39.423,00 zł + VAT. Nabywcą zostali Państwo  Danuta i Franciszek Bosaccy.

W stosunku do pozostałych działek przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wadium.

Przetarg ustny nieograniczony

GN.A.6840.3.2021

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2 dz. nr 36 o pow. 0,1841 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00050010/3.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 134.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące 00/100).

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26 października 2006 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XXXI/163/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka oznaczona jest symbolem 5MN/U:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, handlowa (sklepy o maksymalnej powierzchni sprzedażowej do 200m2),
 2. przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupełniająca, tj. garażowa, gospodarcza, parkingi, urządzenia techniczne,
 3. zakaz lokalizacji obiektów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) do dnia 22 listopada 2021 r. na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg rozpocznie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B i na stronie podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na stronie internetowej www.geodezjagniezno.pl/pion-nieruchomosci/ogloszenia.

 

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno,
ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.585.260,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) i została obniżona o 176.140,00 zł ceny z pierwszego przetargu.

Przetargi przeprowadzone w dniach 18.03.2021 r., 01.07.2021 r. i 16.09.2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006 r. ze zmianami działka nr 8/9 leży
w części w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „MW", w części w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej – symbol planu „MU" oraz w części w strefie zabudowy przemysłowej – symbol graficzny „P", na obszarze oznaczonym pod lokalizację domów opieki społecznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 317.000,00 zł. (słownie złotych: trzysta siedemnaście tysięcy 00/100) do dnia 6 grudnia 2021 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57.

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.845.000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i została obniżona o 205.000,00 zł ceny z pierwszego przetargu.

Przetarg przeprowadzony w dniu 16 września 2021r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Działka nr 23/6 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 23/3.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową – na czas nieoznaczony, przejazdu i przechodu od działki nr 23/1 w stronę ulicy Wyszyńskiego stanowiącej drogę publiczną (stacja transformatorowa).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 369.000,00 zł. (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) do dnia 6 grudnia 2021 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 i 57.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.5.2020

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej przy ul. Paczkowskiego 16 w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 1.761.400,00 zł.; wadium w wysokości 352.280,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMUNIKAT

GN.A.6840.1.2021

KOMUNIKAT


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 2.050.000,00zł.; wadium w wysokości 410.000,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wykaz nieruchomości

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Nieruchomość niezabudowana położona w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Trzemeszno obręb 5, ark. mapy 2 dz. nr 36 o pow. 0,1841 ha dla której prowadzona jest w księga wieczysta PO1G/00050010/3

Cena nieruchomości do przetargu wynosi 134.000,00 zł. (sto trzydzieści cztery tysiące złotych).

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26 października 2006 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XXXI/163/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka oznaczona jest symbolem 5MN/U:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, handlowa (sklepy o maksymalnej powierzchni sprzedażowej do 200m2),
 2. przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupełniająca, tj. garażowa, gospodarcza, parkingi, urządzenia techniczne,
 3. zakaz lokalizacji obiektów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) winne w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 18 października 2021 r. złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Bliższe informacje o nieruchomościach w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21b, tel. /61/426 46 88 wew. 51 i 57 .

Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej i stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B, w okresie od dnia 07.09.2021 r. do dnia 27.09.2021 r., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. m. 44, dz. nr 135/7 o powierzchni 0,0653 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 124.300,00zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100) i została obniżona o 12.830,00 zł netto ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
Przetargi przeprowadzone w dniach 7 maja 2021 r., 24 czerwca 2021 r. i 19 sierpnia 2021r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 24.860,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) do dnia 11 października 2021 r. na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg rozpocznie się w dniu 14 października 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Komunikat

GN.A.6847.7.2021 .

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 sierpnia 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na:

 1. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 18,85m² położony w Gnieźnie przyul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, KW PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,83zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 104m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, KW PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,28zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową. Do przetargu zgłosił się jeden podmiot. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt iż uczestnik nie dał postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 3. Lokal użytkowy składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 30,87m² położony w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 2, na działce 22/4, ark. mapy 53, KW PO1G/00072763/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1m² pow. użytkowej wynosi 7,83zł netto + VAT. Lokal przeznaczony na działalność biurową, usługową. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik. W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.673.330,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100) i została obniżona o 88.070,00zł ceny z pierwszego i drugiego przetargu.

Przetargi przeprowadzone w dniach 18.03.2021r. i 01.07.2021r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006r. ze zmianami działka nr 8/9 leży
w części w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol planu „MW", w części w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej – symbol planu „MU" oraz w części w strefie zabudowy przemysłowej – symbol graficzny „P", na obszarze oznaczonym pod lokalizację domów opieki społecznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 352.280,00 zł. (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt 00/100) do dnia 13.09.2021 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 lub 57.

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. m. 44, dz. nr 135/7 o powierzchni 0,0653 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.


Cena wywoławcza do przetargu wynosi 124.300,00zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100) i została obniżona o 12.830,00 zł netto ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.


Przetargi przeprowadzone w dniach 7 maja 2021 r. i 24 czerwca 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.


Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu „13MN".


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 24.860,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100). do dnia 16 sierpnia 2021 r. na konto Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.


Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.


Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.


Przetarg rozpocznie się w dniu 19 sierpnia 2021 r. od godz. 9:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,al. Reymonta 21B, tel. (61) 426 46 88.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej (www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B.

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1113,73m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Wyszyńskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 28, dz. nr 23/3 i 23/6 o ogólnej pow. 0,1666 ha (dz. nr 23/3 – 0,1347 ha, dz. nr 23/6 – 0,0319 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00045583/2 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2.050.000,00zł. (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zgodnie z którymi nieruchomość położona jest w strefie tradycyjnej tkanki zabudowy z przełomu XIX i XX wieku – symbol graficzny MT.

Działka nr 23/6 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 23/3.
Przedmiotowa nieruchomość zostanie obciążona służebnością gruntową – na czas nieoznaczony, przejazdu i przechodu od działki nr 23/1 w stronę ulicy Wyszyńskiego stanowiącej drogę publiczną (stacja transformatorowa).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 410.000,00 zł. (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100) do dnia 13 września 2021 r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 15, tel. (61) 426 46 88 wew. 51 i 57.

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej przy ul. Paczkowskiego 16 w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 21, dz. nr 8/9 o ogólnej pow. 0,5649 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1G/00047791/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 1.761.400,00 zł.; wadium w wysokości 352.280,00 zł nikt nie wpłacił. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie zostały przeprowadzone drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów:

 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/6 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłaciły 3 podmioty. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła125.550,00zł + Vat. Nabywcą zostało Biuro Nieruchomości Iwona Winiarczyk - Helik;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/7 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż wadium w wysokości 24.860,00 zł. nikt nie wpłacił;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/8 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00zł + VAT. Nabywcą została Pracownia Architektoniczna Karol Wegner;
 • Obręb Gniezno, ark. mapy 44, dz. nr 135/9 o pow. 653m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium w wysokości 24.860,00 zł. wpłacił 1 podmiot. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 124.300,00 zł. netto. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125.550,00zł + VAT. Nabywcą została Pracownia Architektoniczna Karol Wegner.

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Komunikat

Komunikat

Ogłoszenie o przetargu

Sprostowanie

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Komunikat

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami

Stomatalog ogłoszenie

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż hali namiotowej


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
 
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny
na sprzedaż hali namiotowej znajdującej się w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20

Szczegółowe dane i informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej:

ogłoszenie
załącznik nr 1 - oferta 
załącznik nr 2 - oświadczenie
załącznik nr 3 - oświadczenie

Ofertę należy złożyć do dnia 19.04.2017r., godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/101, 62-200 Gniezno, w Biurze obsługi interesanta (parter budynku). Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 19.04.2017r., godz. 10.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, sala spotkań 1.40, I piętro budynku.
 

10.04.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO DLA PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Zarząd  Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego dla Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE)


I.                   Techniczne aspekty funkcjonowania punktu informacyjnego: 
 
1. LOKAL I WYPOSAŻENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO
1.1. Siedziba Punktu musi znajdować się w centrum miasta, bądź w takiej części miasta, która posiada dogodne połączenia komunikacyjne z centrum środkami transportu publicznego.
1.2. Wejście do siedziby Punktu musi być łatwo dostępne od strony ulicy, lokal położony na parterze.
1.3. Punkt musi zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
1.4. Lokal Punktu musi posiadać powierzchnię umożliwiającą właściwe wykonywanie usług
i komfortową obsługę klientów.
1.5. Lokal musi posiadać powierzchnię do ekspozycji materiałów promocyjnych (np. stojaki na publikacje).
1.6. Punkt musi dysponować:
a. pomieszczeniem biurowym pracowników PIFE o powierzchni min. 26 m² dostosowanej do liczby pracowników (zgodnie z wymogami przepisów BHP), w którym znajdują się stanowiska pracy
w liczbie dostosowanej do liczby personelu;
b. wydzielonym miejscem lub pomieszczeniem do przeprowadzania konsultacji, z dostępem do internetu;
c. stałe łącze internetowe o prędkości minimum 2 Mb/s;
d. salą konferencyjną - na minimum 15 osób (wystarczy zapewnienie dostępu na potrzeby spotkań/szkoleń), ekran i nagłośnienie, dostępną dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Spełnienie ww. warunków należy udokumentować fotograficznie.
e. toaletami dla klientów, w tym dla osób niepełnosprawnych dostępnymi na tym samym piętrze, na którym znajduje się punkt;
f. wydzielonym miejscem na kącik dla dzieci, w którym znajdzie się odpowiedni dla dzieci stolik, krzesełka, dywanik;
g. urządzeniem wielofunkcyjnym;
h. pomieszczenie na archiwum.
 
2. GODZINY OTWARCIA PUNKTU INFORMACYJNEGO
2.1. Punkt Informacyjny będzie otwarty przez 5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku;
2.2. W poniedziałki Punkt Informacyjny musi być otwarty od godz. 07.00 - 17.00;
2.3. Od wtorku do piątku Punkt Informacyjny musi być otwarty od godziny 07.00 do 15.00.
 
3. ZAPEWNIENIE KONTAKTU TELEFONICZNEGO
3.1. Punkt Informacyjny musi zapewniać kontakt telefoniczny dla klientów w postaci minimum
2 numerów zewnętrznych dla klientów:
- jeden nr stacjonarny,
- jeden komórkowy;
3.2. Numer telefonu stacjonarnego, o którym mowa w pkt. 3.1.  zostanie przekazany cesją.
 
4. LOKALIZACJA I INFRASTRUKTURA LOKALOWA LPI
4.1. Dostępność miejsc parkingowych przed budynkiem;
4.2. Poglądowy plan pomieszczeń przewidzianych pod wynajem;
4.3. Szkic lokalizacji Punktu na mapie miasta.
 
5. OPŁATA ZA CZYNSZ
5.1. Opłata za czynsz w PLN w kwocie netto/brutto miesięcznie zawiera wszelkie koszty związane z użytkowaniem lokalu, w szczególności zaś:
- koszt zużycia wody i kanalizacji,
- koszty ogrzewania,
- koszty zużycia energii elektrycznej,
- koszty korzystania z łączy telekomunikacyjnych,
- koszty zużycia materiałów biurowych,
- koszty materiałów eksploatacyjnych,
- koszty konserwacji i serwisu urządzeń biurowych.
 
6. OKRES NA JAKI ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA
Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.11.20105r. do 31.12.2015r., z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
 
II.                Warunki uczestnictwa w przetargu
2.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
     a. w przypadku osoby fizycznej - okazanie dowodu tożsamości,
b. w przypadku osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z KRS i pełnomocnictwa do występowania w imieniu osoby prawnej,
lub innego dokumentu potwierdzającego status organizacji itp.,
c. dokument własności lokalu lub dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem.
 
III.             Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert:
3.1.  Oferenci  składają ofertę w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na najem pomieszczeń dla Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie".
3.2.  Oferta powinna zawierać:  
a.         imię,  nazwisko  i adres oferenta, dane kontaktowe lub nazwę i siedzibę,
b.        wskazanie lokalizacji (zgodnie z rozdz. I pkt.4.3.), opis proponowanych pomieszczeń, poglądowy plan (zgodnie z rozdz. I pkt.4.2.) wraz z metrażem oraz dokumentacją fotograficzną (zgodnie z rozdz. I pkt.1.6.),
c.         oferowaną stawkę czynszu  za całość pomieszczeń objętych ofertą w  kwocie  netto/brutto oraz cenę jednostkową za 1 m2,
d.        oraz pozostałe wymagane dokumenty.
3.3.  Oferty w niniejszym postępowaniu należy złożyć do dnia 21 października 2015r., godz. 12:00
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, Biuro obsługi interesanta, parter budynku.
3.4.  Organizator przetargu niezwłocznie (w dniu 21.10.2015r.) dokona otwarcia złożonych ofert, po czym poinformuje pisemnie uczestników niniejszego postepowania.

IV.          Inne informacje
:
4.1.  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość dokonania wizji lokalnej proponowanych do najmu pomieszczeń.
4.2.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w miejscu i terminie  wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy.
4.3.  Ogłaszający przetarg zastrzega, sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
4.4.  Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu oraz najmu pomieszczeń udziela Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska, nr  tel.:  61 426 17 74.

Informacja o przetargu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 oraz opublikowana na stronie tut. Starostwa www.powiat-gniezno.pl, w terminie od 07.10.2015r. do 21.10.2015r.

Gniezno, dnia 7 października 2015r.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 102, poz 651 z 2010r. ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i  Powiatowego zarządu Dróg  w Gnieźnie wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu