logo
logo bip
Biuro Rady

Biuro Rady

BIURO RADY
zapewnia obsługę administracyjną
Rady Powiatu i Komisji Rady.

 

I piętro pok. nr 1.07

biurorady@powiat-gniezno.pl

tel./fax.   61 424 07 04


 

Dyrektor - Anna Ciesielska - anna.ciesielska@powiat-gniezno.pl


Inspektor - Agnieszka Antczak - agnieszka.antczak@powiat-gniezno.pl 

Młodszy referent- Marta Grabowska- marta.grabowska@powiat-gniezno.pl 

Inspektor - Edyta Rojewska - Homme - edyta.rojewska-homme@powiat-gniezno.pl


Do podstawowych zadań Biura Rady należy:


 

1.   Współpraca z Przewodniczącym Rady w zakresie organizowania pracy Rady.

2.   Współdziałanie z Przewodniczącymi komisji w zakresie przygotowywania posiedzeń komisji stałych i doraźnych.

3.   Koordynowanie prac dotyczących  przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów niezbędnych do pracy Rady.

4.   Przygotowywanie oraz zbieranie niezbędnych materiałów i przesyłanie radnym.

5.   Techniczno - administracyjna obsługa sesji Rady i posiedzeń komisji Rady.

6.   Przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji projektów uchwał oraz koordynowania ich opiniowania przez właściwe Komisje Rady.

7.   Protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji. 

8.   Przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym odpisów uchwał Rady. 

9. Przekazywanie Zarządowi i Staroście interpelacji i zapytań radnych.

10. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.

11. Przekazywanie uchwał Rady, stanowiących prawo miejscowe do opublikowania w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego.

12. Prowadzenie Rejestrów:

* uchwał Rady Powiatu,

*wniosków i opinii komisji Rady,

* interpelacji i zapytań radnych,

*skarg, wniosków i petycji dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada,

*klubów Radnych,

*delegacji służbowych Radnych,

* Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

* oświadczeń majątkowych Radnych.

13.  Planowanie i organizowanie dyżurów i spotkań Radnych z mieszkańcami Powiatu.

14. Przekazywanie do Wydziału Finansów informacji niezbędnych do prawidłowego obliczenia diet należnych radnym.

15.  Organizowanie wyjazdów służbowych i szkoleń radnych.

16.  Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Przewodniczącego Rady.

17.  Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Kapituły Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

18.  Pomoc radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.  

 

 

 

 

 

  

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady Powiatu i stałych Komisji Rady.Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:      

a)   protokoły z sesji,

b)   protokoły z posiedzeń komisji Rady,

c)    uchwały Rady i ich rejestry,

d)   wnioski i opinie komisji Rady,

e)   interpelacje i wnioski radnych.

  1. Dokumenty podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Powiatu Gnieźnieńskiego.
  2. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Starostwa Powiatowego, w godzinach przyjmowania interesantów tj. od 7.30 do 15.30.
  3. Z w/w dokumentów obywatele mogą, wyłącznie w Starostwie Powiatowym i w asyście pracownika Starostwa, sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
  4. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów i wypisów z dokumentów, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
  5. Wszystkie w/w uprawnienia nie znajdują zastosowania w przypadku ograniczenia jawności wynikającej z ustaw.