logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu

Komisje stałe Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 

STAŁE KOMISJE RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI - SKŁAD OSOBOWY

I ZAKRES ICH DZIAŁANIA


1.

 KOMISJA REWIZYJNA

 

 NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

FUNKCJA

1.

Andrzejewski Robert
Przewodniczący Komisji

2.

Radosław Sobkowiak
Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Jerzy Berlik
Członek Komisji

4.

Zbigniew Bręklewicz
Członek Komisji

5.

Jaromir Dziel
Członek Komisji

6.

Jacek Kowalski
Człoenk Komisji

7.

Marcin Makohoński
Członek Komisji

8.

Beata Tarczyńska
Członek Komisji

9.

Edward Załęski
Członek Komisji


Zakres działania komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1. Kontroli działalności Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem:

a) legalności,
b) gospodarności,
c) rzetelności,
d) celowości,
e) zgodności dokumentacji ze tsanem faktycznym

2. Badania w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, wtym wykonanie budżetu Powiatu.
3. Wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

1.

 KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI 

 

 NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

FUNKCJA

1.

Radosław Sobkowiak
Przewodniczący Komisji

2.

Danuta Winiarska
Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Joanna Arndt
Członek Komisji

4.

Jerzy Berlik
Członek Komisji

5.

Leszek Figaj
Członek Komisji

6.

Telesfor Gościniak
Człoenk Komisji

7.

Andrzej Kwapich
Członek Komisji


Zakres działania komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1. Komisja rozpatruje skargi, wnioski i petycje wpływające od mieszkańców Powiatu i innych podmiotów działających na terenie Powiatu.
3.

 KOMISJA FINANSOWA

 

 NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

FUNKCJA

1.

Marek Gotowała
Przewodniczący Komisji

2.

Ewa Mądra
Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Piotr Gruszczyński 
Członek Komisji

4.

Jacek Kowalski 
Członek Komisji

5.

Andrzej Kwapich
Członek Komisji

6.

Marian Pokładecki 
Człoenk Komisji

7.

Natasza Szalaty 
Członek Komisji


Zakres działania komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1. Wysokości podatków i opłat.
2. Nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania.
3. Emitowania obligacji.
4. Zaciagania długoterminowych pożyczek i kredytów.
5. Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych.
6. Maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Zarząd.
7. Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę.
8. Tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundaccji i spółdzielni oraz ich rozwiązania lub wystepowania z nich.
9.  Tworzenia i przystępowania do spółek ich rozwiązywania i występowania z nich.
10. Współdzialania z innymi powiatami, jeżeli wiążę się to z wydzieleniem majątku.
11. Wyposażenia w majątek nowotworzonej jednostki.
12. Wybierania banku finansującego.
13. Określania wysokości sum, do których Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.4.

 KOMISJA INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWIAKSA

 

 NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

FUNKCJA

1.

Rajmund Gąsiorek 
Przewodniczący Komisji

2.

Ewa Mądra 
Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Mirosława Lewicka
Członek Komisji

4.

Maciej Łykowski
Członek Komisji

5.

Rafał Skweres
Członek Komisji


Zakres działania komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1. Transportu dróg publicznych.
2. Geodezji, kartografii i katastru.
3. Gospodarki nieruchomościami.
Zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego.
5. Utrzymania powiatowych obiektów i użądzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
6. Rolnictwa.
7. Lesnictwa.
8. Weterynarii.
9. Rybactwa śródlądowego.
10. Gospodarki wodnej.
11. Ochrony środowiska.


5.

 KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

 

 NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

FUNKCJA

1.

Marian Pokładecki
Przewodniczący Komisji

2.

Maria Kocoń
Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Robert Andrzejewski
Członek Komisji

4.

Joanna Arndt
Członek Komisji

5.

Leszek Figaj
Członek Komisji

6.

Marcin Makohoński
Człoenk Komisji

7.

Natasza Szalaty
Członek Komisji


Zakres działania komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1. Edukacji publicznej.
2. Kultury i ochrony dóbr kultury.
3. Kultury fizycznej i turystyki.

6.

 KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 

 NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

FUNKCJA

1.

Danuta Winiarska
Przewodniczący Komisji

2.

Edward Załęski
Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Jaromir Dziel
Członek Komisji

4.

Telesfor Gościniak
Członek Komisji

5.

Dariusz Igliński 
Członek Komisji

6.

Maciej Łykowski
Członek Komisji

7.

Beata Tarczyńska
Członek Komisji


Zakres działania komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1.Ochrony zdrowia.
2. Pomocy społecznej.
3. Polityki prorodzinnej.
4. Wspierania osób niepełnosprawnych.
5. Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
6. Przeciwdziałania bezrobociu.
7. Aktywizacji lokalnego rynku pracy.
8. Promocji powiatu.
9. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
10. Tworzenia i przystępowania do związków powiatów.


7.

 KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

 

 NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

FUNKCJA

1.

Maria Kocoń 
Przewodniczący Komisji

2.

Mirosława Lewicka
Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Zbigniew Bręklewicz
Członek Komisji

4.

Rajmund Gąsiorek
Członek Komisji

5.

Stanisław Szczepański
Członek Komisji


Zakres działania komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
3. Ochrony praw konsumenta.
4. Obronności.