logo
logo bip
Kompetencje Rady Powiatu

Kompetencje Rady Powiatu


Kompetencje Rady powiatu określa szczegółowo ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. 


o samorządzie powiatowym 

   


(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm).

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000995  • Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów;
  • Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym;
  • Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną;
  • Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa;
  • Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa;
  • Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał;
  • Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy;
  • Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności;
  • Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut;

 


Do wyłącznej właściwości rady powiatu zgodnie z art. 12 ustawy 


o samorządzie powiatowym, należy:


1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;


2)  wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;


3)  powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym 

     księgowym budżetu powiatu;


4)  stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań 

     z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;


5)  uchwalanie budżetu powiatu;


6)  rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

     udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;


7)  podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych 

     ustawami;


8)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f)  tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g)  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h)  współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

i)  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich 

w majątek;


8a)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

       w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5;


9)  określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;


9a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych 

       państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;


9b)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

       bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;


9c)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego 

       rynku pracy;


9ca)  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

        prowadzenia polityki rozwoju;


9d)  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

       przeciwpowodziowego powiatu;


10)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;


10a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;


11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

       powiatu.