logo
logo bip

XXXIX SESJA RADY POWIATRU GNIEŹNIEŃSKIEGO Z DNIA 22 KWIETNIA 2021 R.

1. Głosowanie zmian do porządku obrad XXXIX sesji zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2021 r.

3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2021 r.

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  z dnia 28 marca 2019r. w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 zmienionej Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/168/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r.

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”  zmienionej Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. , Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r. , Uchwałą Nr XXVIII/169/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r. oraz Uchwałą Nr XXX/183/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2020r.

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021- 2031

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. D z dnia 29 marca 2021 r. na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie

 

 

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2021 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: utworzenia i połączenia Placówki opiekuńczo - wychowawczej w Gnieźnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 

2.Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na kktóre przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. 

 

XXXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2021 r.

1. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia dnia 28 stycznia 2021 r.

3. Głosowanie wniosku formalnego  zgłoszonego przez Panią radną Beata Tarczyńską w sprawie: poprawki do projektu uchwały w sprawie nadania nowego statutu Zespołowi Ooieki Zdrowotnej pn. "Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie".

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie:  nadania nowego statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej pn: " Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie".

5. Głosowanie wniosku formalnego zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady  w sprawie zamknięcia dyskusji.

6. Glosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021- 2031.

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2021 roku.

11. Głosowanie wniosku formalnego zgłoszonego przez Pana radnego Radosława Sobkowiaka w sprawie zakończenia dyskusji.

12. Głosowanie oświadczenia Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: cesji praw i obowiazków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, której stroną jest Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gnieżnie. 

 

XXXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

1. Głosowanie zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Pana Starostę w sprawie: dodania jednego projektu uchwały.

2. Głosowanie przyjęcia protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

3. Głosowanie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu zwiększenia ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitanej.

4. Głosowanie uchwały w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kłecko  wykonywania zadań  powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko w roku 2021 

5. Głosowanie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy nieruchomości położonej w Gnieźnie

6. Głosowanie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie.

7. Głosowanie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gnieźnie prz ul. Wyszyńskiego

8. Głosowanie zamknięcia listy kandydatów  na przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

9. Głosowanie kandydatury Pana Radosława Sobkowiaka na przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

10. Głosowanie kandydatury Pana Andrzeja Kwapicha na przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

11. Głosowanie uchwały w sprawie: wyznaczenia  przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

12. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  Powiatu Gnieźnieńskiego w 2021 

 

XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.

1. Głosowanie porządku obrad.

2. Głosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031. 

3.Głosownie projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnienskiego na lata 2021-2031.

4. Głosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021. 

5. Głosowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

XXXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

1. Głosowanie zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Pana Starostę polegającej na dodaniu dwóch projektów uchwał

2. Głosowanie przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

3. Głosowanie zmiany zgłosoznej przez Przewodniczącego Rady, do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021

4.Głosowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021 po zmianie.

5.Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021

6.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

7.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńśkiego na rok 2021.

9.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnienskiego na rok 2021.

10. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

11. Głosowanie zmaknięcia listy kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

12. Głosowanie kandydatury radnego Pana Radosława Sobkowiaka.

 

13. Głosowanie kandydatury Wiceprzewodniczącego Rady Pana Jacka Kowalskiego.

 

14. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydelegowania kandydatów- przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego, na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie.

 

15. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/195/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

16. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020- 2031

17. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.

 

XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26.11.2020

1. Głosowanie zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Starostę Gnieźnieńskiego w sprawie dodania dwóch projektów uchwał.

2. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  z dnia 15 października i 20 października 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 października 2020 r. 

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021". 

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym , trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031.

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.

XXXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 29 października 2020r.

1. Głosowanie zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Panią Wicestarostę Annę Jung.

2. Głosowanie przyjęcia protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnienskiego z dnia 24 września 2020 r.

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo- Leczniczemu w Gnieźnie

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/177/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy al. Reymonta.

5.Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.

 

XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 15 i 20 października 2020 r.

1. Głosowanie zmiany porządku obrad zgłoszonej przez Pana Starostę polegającą na przeniesieniu projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę pomieszczeń w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na drugą część sesji

2.Głosowanie w sprawie ogłoszenia przerwy i wznowienia obrad sesji w dniu 20 października 2020 r. na godz. 15.00.

3.Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźneińskiego na lata 2020-2031 

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku

5. Głosowanie wniosku zgłoszony przez Panią Danutę Winiarską w sprawie zamknięcie dyskusji

6. Głosowanie wniosku zgłoszony przez Panią Beatę Tarczyńską w sprawie odrzucenia projektu uchwąły.

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę pomieszczeń w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

XXX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 24 września 2020 r.

1. Głosowanie zmiany do porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r i z dnia 02 lipca 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 08 lipca 2020 r.

5.Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 03 września 2020 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” zmienioną Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. , Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/169/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków w 2021 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020- 2031

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku

11. Głosowanie wniosku formalnego Pani radnej Nataszy Szalaty w sprawie podczytania opinii RIO.

12. Głosowanie wniosku formalnego Pana Jacka Kowalskiego Radnego Rady Powiatu o zamknięcie dyskusji.

XXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 3 września 2020 r.

1. Głosowanie uchwały w sprawie:  utworzenia z miastem Gnieznem spółki pod firmą Stolica eXperymentu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Głosowanie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego

3. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźneińskiego na lata 2020-2031

4. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnienskiego w 2020 roku

XXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020 r.

1. Wybór sekretarza obrad

2.Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019r.

3. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”  zmienioną Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r.

4. Głosowanie uchwały  w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany jego postanowień.

5. Głosowanie uchwały w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20

6. Głosowanie uchwały w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Gnieźnie, przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17

7. Głosowanie uchwały w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

8. Głosowanie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości położonej w Mnichowie, gm. Gniezno

9. Głosowanie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego

10. Głosowanie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego

11. Głosowanie uchwały  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy al. Reymonta

12. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR LI/398/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadania jej statutu

XXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 02 lipca 2020 r. II cz

1. Wybór sekretarza obrad

2. Głosowanie zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady

3. Zmiana do projektu uchwały w sparwie udzielenia zarządowi wotum zaufania.

4. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania

5. Zmiana do projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

6. Projekt uchwały w sparwie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

7. Zmiana do projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytuły wykonania budżetu za 2019 rok

 8. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Projekt uchwały w sparwie: petycji w interesie publicznym złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5g: stop zagrożeniu zdrowia i życia

10. Projekt uchwały w sprawie: petycji w interesie publicznym złożonej przez grupę mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno dotyczącej działań majacych na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nt 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie

11. Zmiana do uchwały w sprawie:petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

12. Projekt uchwały w sprawie: petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publiczny, w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

XXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

1. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany Wileoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 

2. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej w 2020 roku. 

XXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

1. Głosowanie zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Starostę Gnieźnieńskiego

2. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 marca 2020 r.

4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnienskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

5. Głosowanie wniosku formalnego Przewodniczącego Rady dotyczacej przerwy w posiedzeniu XXVI sesji 

nadzwyczajna XXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego,

b)     w sprawie: połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego jako Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,

-wniosek formalny 

c)      w sprawie: powołania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

- zamknięcie listy kandydatów

- głosowanie kandydatury D.W.

- głosowanie kandydatury J.K

-głosowanie kandydatury N.SZ

d)     w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

e)     w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy Al. Reymonta,

f)       w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031,

g)      w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.

XXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 20.03.2020

1.Głosowanie ilości członków Komisji Konkursowej 

2.Zamknięcie listy kandydatów.

3. Głosowanie nad kandydaturą Pana  Edwarda Załęskiego

4. Głosowanie nad kandydaturą Pana Marcina Makohońskiego

5. Głosowanie nad kandydaturą Pana Jacka Kowalskiego

6. Głosowanie nad kandydaturą Pani Anny Jung

7. Głosowanie nad kandydaturą Pana Jaromira Dziela 

8. Głosowanie nad kandydaturą Pana Radosława Sobkowiaka

9. Głosowanie nad kandydaturą Pani Nataszy Szalaty

10.Głosowanie nad kandydaturą Pana Mariusza Mądrowskiego

11. Głosowanie  kandydatury na przewodniczącego komisji

12. Głosowanie uchwały w sparwie: powołania Komisji Konkirsowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

13. Głosowanie zmiany do porządku obrad polegajacej na ściągnięciu projekty uchwąły w sprawie: zmiany uchwały nr LI/398/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadania jej statutu.

14. Głosowanie uchwały w sptawie: połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego jako Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

15. Glosowanie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Mąłgorzaty K. z dnia 21 kutego 2020 roku bna działanie dyrektora CUW

16. Głosowanie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnienskiego w 2020 roku

 

 

XXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego- 27.02.2020 r

1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez radnego Marka Gotowałe w sprawie sciągnięcia projektu uchwały w sprawie połaczenia Domu Dziecka 

2. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez radnego Marka Gotowałe w sprawie dodania punktu informacja- domy dziecka 

3. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez radną Danutę Winiarską w sprawie dodania apelu Rady Powiatu Gnieźneińskiego

4. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę - autopoprawka budżet 

5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji 

6.Przyjęcie protokołu z XX sesji 

7. Przyjęcie protokołu z XXII sesji 

8. Przyjęcie protokołu z XXI sesji 

9. Wniosek formalny Przewodniczacego Rady o zamknięcie listy mówców

10. Głosowanie uchwały w sprawie: szczególowych warunków um orzenia w całości w częsci, łascznie z odsetkami, odroczenia

11. Podjecie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

12. Poprawka do uchwały w sprawie: pokrycia straty netto szpitala 

13. Głosowanie uchwały w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Szpitala Chrztu 

14. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany WPF-u 

15. Głosowanie autopoprawki do uchwały budżetowej

16. Głosowanie uchwały budzetowej

17. Apel Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 

XXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - 23.01.2020 r.

1. Zmiana do porzadku obrad zgłoszona przez Starostę. 

2.  Uchwała w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko,

3. Uchwała w sprawie: dochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,

4. Uchwała w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.

XXI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

 1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę Powiatu Gnieźnieńkiego.
 2. Uchwała w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 3. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 4. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 5. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. 
 6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastrukltury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskeigo na rok 2020.
 8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rak 2020.
 9. Wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 
 10. Uchwała w sprawie: przyjęcia "Programu postępowania ostrożnościowego Powiatu Gnieźnieńskiego".
 11. Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020.2031.
 12. Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020.
 13. Głosowanie pierwszej poprawki do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego rok 2020.
 14. Głosowanie drugiej  pooprawki do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego rok 2020. 
 15. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy Finansowej Wojewódzctwu Wielkopolskiemu. 

XX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 12 grudnia 2019 r.

 1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Zmiana porządku obraz zgłoszona przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego 
 3. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XV/156/2008 Rday Powiatu Gnieźnieńskiego w z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 - 2020, zmienionej uchwałą nr LIV/369/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 października 2014 r. 
 4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/99/2019 Rday Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 
 5. Uchwała w sprawie: wyodrębnienia i połączenia ośrodka interwencji kzyzysowej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
 6. Uchwała w sprawie: połączenia Świetlicy Środowiskowej "Dzieci z Chmur" w Gnieźnie z Powiatiwym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
 7. Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
 8. uchwała w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. 
 9. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
 10. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia anonimowej skargi z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zastrzeżeń do zatrudnienia lekarza przez Dyrekcję Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ul. Św. Jana 9.
 11. Wniosek formalny dotyczący zakończenia dyskusji.
 12. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
 13. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnexnieńskiego w 2019 roku. 
 14. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w sprawie sytuacji finansowej JST. 

XIX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 28 listopada 2019 r.

1.  Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Przewodniczącego.

2. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 października 2019 r. 

4. Uchwała w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.

5. Uchwała w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie. 

6. Uchwała w sprawie: zmiany  nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego w Gnieźnie. 

7. Uchwała w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie. 

8. Uchwała w sprawie: zmiany nazwy Sespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie. 

9. Uchwała w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chroblego 23 w Gnieźnie. 

10. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego z siedzibą przy ul. Józefa Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie. 

11. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie. 

12. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum echodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie. 

13. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki z siedzibą przy ul. Ks. Prym. M. Łubieńskiego 3/5 w Gnieźnie. 

14. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy il. Warszawskiej 29 w Witkowie. 

15. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

16. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siezibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie. 

17. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnoksztalcące dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

18. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie. 

19. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.  

20.Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczacowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie. 

21. Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie. 

22. Uchwała w sprawie:mstwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie

23.Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynałą Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego  23 w Gnieźnie.  

24.Uchwała w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gnieźnie. 

25.Uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 11 z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gniexnie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w gnieźnie z sieziba przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie. 

26.Uchwała w sprawie: wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków w 2020 roku.

27. Uchwała w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

28.Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński od Polskich Kolei Państwowych S.A własności nieruchomości wchodzących w skłąd Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. 

29. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

30. Uchwwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/149/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Gnieźnie, zmienionej Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. 

31. Uchwała w sprawie: uchwalenia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019 -2021. 

32.Uchwała w sprawe: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

33. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie planowanej likwidacji Świetlicy Środowiskowej "Dzieci z Chmur"

34. Uchwała w sprwie: utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie. 

35. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej - prognozy Finansowej Powiatu Gniexnieńskiego na lata 2019-2031.

36.Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku. 

 

XVIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 24 października 2019 r.

 1. Zmiana doporządku obrad zgłoszona przez Starostę. 
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2019 r. 
 3. Uchwała w sprawie: zakończenia współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Prowincją di Forli-Cesena. 
 4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rday Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego owiatnieźnieńskiego na lata 2014-2020.
 5. uchwała w sprawie: trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż Powiat Gnieźnieńskin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
 6. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie. 
 7. Uchwała w sprawie: rozpatzrenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego  z dnia 31 lipca 2019 r. w interesie publicznym. 

XVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2019 r.

 1. Zmiana do porządku obrad zgłoszona przez Starostę Gnieźnieńskiego. 
 2. Zmiana do porządku obrad zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XIII Sesji Rday Powiatu Gnieźneńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. 
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 lipca 2019 r. 
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XVI Sesji Rday Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. 
 7. Uchwała w sprawie:  zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  29 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński;
 8. Uchwała w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2020.
 9. Zamknięcie listy kandydatów do składu komisji na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakłądu Opiekuńczo -Leczniczego w Gnieźnie. 
 10. Głosowanie na kandydata Damiana Kluczyńskiego. 
 11. Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu OPiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie 
 12. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
 13. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku 

XVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.

 1.  Przedstawienie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019 - 2031.
 3. Autopoprawka 
 4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku. 
 5. Uchwała w sprawie: wyrażenie zgody na wynajęcie/dzierżawę pomieszczeń w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie przy ul. św. jana 9 na pracownie RTG oraz przy ul. 3 Maja 37 na pracownię RTG i TK, na okres 5 lat.
 6. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargii Pana W.K z dnia 24 lipca 2019 r. na działanie PCPR w Gnieźnie.

XV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 30 lipca 2019 r.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, od dnia 1 września 2019 r. 

IX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 27 czerwca 2019 r.

 1. Zmiana do porządku obrad polegająca na zdjęciu projektu uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, od dnia 1 września 2019 roku. 
 2. Zmiana do porządku obrad polegająca na dodaniu projektu uchwały w spr. rozpatrzenia skargi Pani G.S z dnia 23 maja 2019 na Dyrektora Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie. 
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej X Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja 2019 r. 
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r. 
 5. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 04 czerwca 2019 r. 
 6. Uchwała w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
 7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. 
 8. Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 9. Uchwała w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Gnieźnie. 
 10. Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie. 
 11. Uchwała w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 
 12. Uchwała w sprawie: ustalenia zasad naliczania diet radnych powiatu. 
 13. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani G.Ś z dnia 23 maja 2019 na Dyrektora Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie. 
 14. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J.Ś.  z dnia 23 maja 2019 r  na Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie. 

XIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

 1. Przedstawienie porządku obrad 
 2. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie. 
 3. Wniosek formalny Radnego Mariana Pokładeckiego.
 4. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie. 
 5. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
 6. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za lata 2019-2031.
 7. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
 8. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku.
 9. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na badania archeologiczne na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. 

XII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 04 czerwca 2019 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad 

XI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 30 maja 2019 r.

 1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę.
 2. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Starostę.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie: trybu prac nadprojektem uchwały budżetowej. 
 5. Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/257/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramacyh Osi priorytetowej 1 osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020- "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V).
 6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szk.ół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński. 
 7. Projekt uchwały w sprawie: skarga Pana H.K z dnia 9 maja 2019 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
 8. Wniosek formalny Radnego Radosława Sobkowiaka. 
 9.  Projket uchwały w sprawie: przyznania Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie.

IX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 25.04.2019 r.

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019 r.
3. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargii Pani M.G. z dnia 27 marca 2019 r. na działalność i decyzje dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Wniosek formalny Radnego Radosława Sobkowiaka
5. Wniosek formalny Radnego Marcina Makohońskiego 
6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok.
7. Wniosek formalny Radnego Radosława  Sobkowiaka

VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 28 marca 2019 r.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Gnieźneńskiego
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
 4. Projekt uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019 - 2013
 5. Projekt uchwały w sprawie: Zminay uchwały budzetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku. 
 6. Projekt uchwały w sprawie:przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o Dyrektora Powiatowego urzedu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego          pt.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim VI", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego 2014-2020. 
 7. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr LIX/367/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z sali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
 8. Wniosek formalny Przewodniczacego Rady Powiatu o zmiane do uchwały 
 9. w sprawie: zmiany uchwaProjket uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu  i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej      6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

VII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 19.03.2019 r.

 1. Przedstawienie porządku obrad. 
 2. Zamknięcie listy kandydatów.  
 3. Głosowanie na kandydata Waldemara Markiewicza
 4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr V/34/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko yrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. 
 5. Uchwała w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 01.03.2019 r.

 1.  Wniosek formalny Radnej Marii  Kocoń
 2. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dn. 20.12.18 r
 3. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.  
 4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 r.
 5. Uchwała w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 
 6. Uchwała w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 7. Uchwała w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko. 
 8.  Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady powiatu Gnieźnieńskiego Nr II/15/2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęc jest różny w poszczególnych okresach roku szkolengo, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powieżono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach.
 9. Głosowanie w sprawie: ilości Członków Rady Społecznej ZOL.
 10. Głosowanie w sprawie: zamnknięcia listy kandydatów. 
 11. Głosowanie nad kandydaturą Radnego Andrzeja Kwapicha. 
 12. Głosowanie nad kandydaturą Radnej Nataszy Szalaty. 
 13. Głosowanie nad kandydaturą Radnego jacka Kowalskiego. 
 14. Głosowanie nad kandydaturą Radosława Sobkowiaka.
 15. Głosowanie nad kandydaturą Marka Gotowały.
 16. Uchwała w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gieźnie. 
 17. Uchwała w sprawie: Zmiany uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Gnieźnie. 
 18. Głosowanie ilości kandydatów członków Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski.
 19. Wniosek o zmianę składu 
 20. Zamknięcie listy kandydatów.
 21. Głosowanie nad kandydaturą Dariusza Iglińskiego
 22. Głosowanie nad kandydaturą Marcina Makohońskiego.  
 23. Głosowanie nad kandydaturą Anny Jung
 24. Głosowanie nad kandydaturą Ewy Mądrej 
 25. Głosowanie nad kandydaturą Edwarda Załęskiego.
 26. Głosowanie nad kandydaturą Pauliny Hennig- Kloski
 27. Głosowanie nad kandydaturą Moniki Boruszewskiej.
 28. Głosowanie nad kandydaturą Danuty Winiarskiej 
 29. Głosowanie nad kandydaturą Jerzego Berlika.
 30. Głosowanie nad kandydaturą Tadeusza Purola
 31. Uchwała w sprawie: powołania Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztyu Polski w Gnieźnie. 

V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 10 stycznia 2019 r.

 1. Wniosek Starosty o zmianę do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesju Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. 
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. 
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
 5. Głosowanie ilości przedstawicieli podmiotu tworzącego
 6. Zamknięcie listy kandydatów.
 7. Kandydatura Pana  Jaromira Dziela 
 8. Kandydatura Pani  Nataszy Szalaty  
 9. Kandydatura  Pana Mariusza Mądrowski  
 10. Kandydatura Pani Ewy Mądrej 
 11. Kandydatura Pana Edwarda Załęskiego  
 12. Kandydatura Pani Danuty Winiarskiej 
 13. Kandydatura Pani Moniki Boruszewskiej   
 14. Kandydatura Przewodniczącego Komisji  
 15. Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej 
 16. Sprawozdanie w sprawie  warunków dalszej rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

IV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 20 grudnia 2018r.

 1. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018r.
 2. Uchwała w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019. 
 3. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komijsi Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019.
 4. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji Finansowej Rday Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok. 
 5. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komijsi Zdrowie, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok. 
 6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gniexnieńskiego na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok.  
 8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komijsi Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok.
 9. Wniosek formalny Pana Starosty Piotra Gruszczyńskiego dotyczacy zakończenia dyskusji.
 10. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. 

III Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

 1. Przedstawienie porządku obrad. 
 2. Uchwała w sprawie: określania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 3. Uchwała w sprawe: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019 wraz z autopoprawką. 
 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu gniexnieńskiego na lata 2019-2031 wraz z autopoprawką

II Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 13 grudnia 2018r.


I Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 22 listopada 2018r .

 1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Radnego Dariusza Pilaka 
 2. Wniosek formalny Radnego Marcina Makohońskiego 
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 5-cio osobowym składzie
 4. Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu 
 5. Skład Komisji Skrutacyjnej
 6. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodiczących Rady powiatu VI Kadencji
 9. Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego  
 10. Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego  
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 12. Zamknięcie listy kandydatów na Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego  
 13. Uchwała w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego 
 14. Uchwała w sprawie: wyoru Wicestarosty Powiatu Gnieźnieńskiego 
 15. Uchwała w sprawie: wyboru etatowego członka Zarządu 
 16. Uchwała w sprawie: wyboru nieetatowego członka Zarządu  
 17. Uchwała w sprawie: wyboru nieetatowego członka Zarządu 
 18. Zamkięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej 
 19. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komijsi Rewizyjnej
 20. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej  
 21. Zamkniecie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 22. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
 23. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Finansowej  
 24. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Finansowej 
 25. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Infrastruktury
 26. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komijsi Oświaty, Kultury i Sportu   
 27. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
 28. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 29. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
 30. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 
 31. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 32. Zamknięcie listy kandydatów na członków komijsij Bezpieczeństwa i porządku Publicznego 
 33. Uchwała w sprawie: powołania stałych Komisji Rday Powiatu Gnieźnieńskiego 
 34. Kandydatura Radnego Roberta Andrzejewskiego na Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej 
 35. Kandydatura Radnego Marcina Makohońskiego na Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej  
 36. Kandydatura Radnego Radosława Sobkowiaka na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
 37. Kandydatura Radnego Marka Fotowały na Przewodniczącego Komisji Finanowej  
 38. Kandydatura Radnego Rajmunda Gąsiorka na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 39. Kandydatura Radnej Danuty Winiarskiej na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej  
 40. Kandydatura Radnej Marii Kocoń na Przewodniczącą Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
 41. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczących Komisji  
 42. Uchwała w sprawie: wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji