logo
logo bip
Wnioski radnych V kadencji 2014-2018 o udostępnienie informacji publicznej
Wnioski  radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego prezentujemy w pliku PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub tożsamego.
2018 rok

1431.3.2018   wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 02.08.2018 r. dotyczący funkcjonowania Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.

2017 rok
1431.20.2017   wniosek Przewodniczącego Rady z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie udostępnienia przez Dyrektora Szpital Pomnik Chrztu Polski pisma przesłanego przez Ministerstwo Zdrowia w przedmiocie prawidłowej wykładni przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638 z póź. zm)  w kontekście różnych interpretacji tj. stanowiska Najwyższej Izby Kontroli oraz stanowiska Ministerstwa Zdrowia, w sprawie związanej z "postępowaniem konkursowym  na świadczenie usług na Oddziale Chirurgicznym, w Poradni Chirurgicznej w Gnieźnie" w Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie oraz udostępnienie  odpowiedzi Ministra Zdrowia na pismo dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Pana Krzysztofa Bestwiny dotyczące zmiany decyzji w sprawie uznania skargi na Wojewodę Wielkopolskiego za zasadną.

1431.19.2017   wniosek Przewodniczącego Rady z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie udostępnienia pisma przez Ministerstwo Zdrowia do dyrekcji Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie prawidłowej wykładni przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638 z póź. zm)  w kontekście różnych interpretacji tj. stanowiska Najwyższej Izby Kontroli oraz stanowiska Ministerstwa Zdrowia, w sprawie związanej z "postępowaniem konkursowym  na świadczenie usług na Oddziale Chirurgicznym, w Poradni Chirurgicznej w Gnieźnie" w Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Wniosek w sprawie udostępnienia pisma o sygnaturze DNP.024.1.2017.4 DK  z dnia 24 lipca 2017 r, DNP.024.1.2017.2.DK z dnia 21 lipca 2017 r.

1431.16.2017  wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r. w zakresie udostępnienia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gniezno za rok 2016

1431.16.2017  odpowiedź na wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r., w zakresie udostepnienia sprawozdania finansowego SP ZOZ za rok 2016

1431.15.2017 wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017r. w zakresie udostępnienia raportu o sytuacji ekonomiczo- finansowej SP ZOZ Gniezno.

14.31.15.2017  odpowiedź na wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 10 lipca 2017 r. w zakresie udostępnienia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ Gniezno

1431.11.2017    wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia umowy podpisanej przez SP ZOZ Gniezno ze Spółką Alstal.

1431.8.2017  ustny wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie udostępnienia materiałów dotyczących postępowania skargowego złożonego przez lekarzy odnośnie zgodności działalności podmiotu  leczniczego SOWMED w szpitalu SPZOZ Gniezno. Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3Załacznik 4 , 

1431.6.2017   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 6 marca 2017 r., w sprawie wyroku WSA dot. statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Załącznik 1.

1431.5.2017   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 23 lutego 2017 r., w sprawie przyjętej interpretacji definicji organu tworzącego dla SP ZOZ.  

1431.4.2017  
 wniosek Przewodniczącego Rady z dnia 13.01.2017 r., w sprawie udostępnienia przez Zespół Opieki Zdrowotnej protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 3.10.2016 r. na temat: "Stwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno.2016 rok

1431.2.2016   wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 07.03.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej przekazania wszystkich odpisów protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawach wskazanych w piśmie radnego.

1431.3.2016   wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 07.04.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej danych w zakresie wynagrodzeń, wakatów oraz zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, wskazanych w przedmiotowym piśmie radnego. 

1431.4.2016  
 
 wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 08.04.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej ilości pracowników zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w 2014 i 2015 roku na umowach cywilnoprawnych, umowach na czas określony i nieokreślony z podziałem na personel lekarski, pielęgniarski oraz administracji i obsługi.

1431.5.2016   wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 18.05.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej przesłania wszystkich pism skierowanych do związków zawodowych informujących o likwidacji technikum i szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

1431.6.2016   
 
 wniosek radnych Radosława Sobkowiaka i Dariusza Pilaka z dnia 19.05.2016 r. o udostępnienie  potwierdzonego za zgodność z oryginałem pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wszczęcia procedury stwierdzenia nieważności uchwał dotyczących likwidacji Technikum i Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gnieźnie.

1431.7.2016  wniosek radnego Roberta Andrzejewskiego z dnia 23.05.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie Wielkiego Zlotu Słowian.

1431.8.2016   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 23.05.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej działań podjętych przez Starostę i Zarząd Powiatu w zakresie rozwoju gospodarczego.

1431.9.2016
 
 wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 23.05.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie zestawienia wydatków na promocję realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, od początku kadencji, tj. od grudnia 2014 do dnia złożenia wniosku.

1431.10.2016
 
 wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 23.05.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie podziału działek w obrębie nieruchomości - ul. Gdańska 106, przygotowań do zagospodarowania.

1431.11.2016   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 23.05.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie funduszy unijnych pozyskanych przez Powiat Gnieźnieński w latach 2015-2016.

1431.12.2016    wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 24.05.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczący wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za wskazany okres, kopię planu finansowego na rok 2016 zatwierdzonego przez Radę Społeczną ZOZ na koniec kwietnia 2016.


1431.14.2016   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 20.07.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej środków wydatkowanych na zadania w zakresie analizy potrzeb zdrowotnych oraz z dnia 05.08.2016.

1431.15.2016    wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 23.08.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej tabelarycznego wykazu kontroli zewnętrznych dotyczących Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w latach 2015-2016 oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.


1431.16.2016
   
 wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 23.08.2016 r. oraz z dnia 07.09.2016r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie aktualnych założeń projektowych dot. dostosowania szpitala ZOZ do Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wartości zadania ujętej do projektu budżetu Powiatu na rok 2017.
  1431.17.2016
 
   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 25.08.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej w zakresie czasu oczekiwania na ambulatoryjne oraz szpitalne świadczenia medyczne w Powiecie Gnieźnieńskim oraz kalkulację zakupu tych świadczeń z budżetu samorządu.

1431.18.2016
   
 wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 25.08.2016 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej zdrowotności noworodków w Powiecie Gnieźnieńskim, profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych oraz diagnostyki i profilaktyki niepowodzeń rozrodu.

1431.19.2016
  
 wniosek radnych Jacka Kowalskiego, Radosława Sobkowiaka, Dariusza Pilaka z dnia 05.09.2016r. o udostępnienie informacji publicznej na jakiej podstawie prawnej, w oparciu o jakie przepisy został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na oddziale chirurgicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
1431.20.2016
  wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 13.09.2016 r. dotycząca wskazania miejsc miejsc lokalizacji dotychczas zakupionych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych wraz z informacja o ich koszcie o całkowitych dotychczasowych wydatkach na realizację powyższego zadania
1431.21.2016    - wniosek Radnego Spachacza z dnia 21.09.2016 r dotyczący bieżącej sytuacji ekonomiczno -finansowej  SP ZOZ
1431.22.2016    - wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 26.09.2016 r . dotyczący przekazania kserokopii bądź odpisu ostatecznego kosztorysu inwestorskiego dotyczącego dostosowania budynków szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie do wymagań Ministra Zdrowia z 2011 r (z póź. zmianami)
1431.23.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza dotyczący przekazania odpisu dokumentacji związanej z działaniami podejmowanymi w kwestii zarządzania i gospodarowania przez Powiat Gnieźnieński pałacem w Mielnie
1431.25.2016  - wniosek radnego Piotra Kujawskiego z dnia 19.10.2016 r o udostępnienie nagrania z sesji Rady powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 17.10.2016 r
1431.27.2016  - wniosek radnego Rafała Spachacza w sprawie stanowienia nadzoru przez Starostę i Zarząd Powiatu w związku z rozbudową i dostosowaniem szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie do wymogów Ministra Zdrowia z 2011 r. ze zm. 
1431.30.2016 - wniosek Przewodniczącego Rady Dariusza Iglińskiego z dnia 14.12.2016 r. w sprawie udostępnienia pisma Wojewody o sygnaturze KN-1.4110.10.2016.20

2015 rok

1431.1.2015
 wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 19.01.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat Gnieźnieński.

1431.2.2015   wniosek radnego Rafała Spachacza z dnia 02.04.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczący przekazania kopii wszystkich dostępnych i przygotowanych pism i dokumentów ze strony Starostwa Powiatowego i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych oraz przywrócenia działalności poradni onkologicznej w Gnieźnie.

1431.3.2015  wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 23.04.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczący przekazania protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji w wersji papierowej i zapisu na nośniku cyfrowym.

1431.4.2015  wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 23.04.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczący przekazania protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji w wersji papierowej i zapisu na nośniku cyfrowym.

1431.5.2015  wniosek radnej Krystyny Żok  z dnia 28.04.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie protokołu kontroli zadania pn. rozbudowa i modernizacja kompleksu budynków szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie.

1431.6.2015  wniosek radnego Dariusza Pilaka  z dnia 29.04.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej przekazania kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem na podstawie których została przygotowana i wywołana uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr IX/46/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 20.05.2015 r.

1431.7.2015   wniosek radnego Dariusza Pilaka  z dnia 20.05.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej przesłania materiałów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w sprawie „niezależnej inicjatywy uchwałodawczej radnego Powiatu Gnieźnieńskiego”.

1431.8.2015   wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 10.06.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej dotyczącej przekazania stanowiska-odpowiedzi, potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”, którą przedstawiał Przewodniczący Rady na majowej sesji RPG.

1431.11.2015   wniosek radnego Radosława Sobkowiaka z dnia 30.07.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie programu dostosowania podmiotu leczniczego jakim jest Zespól Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie do wymagań fachowych i sanitarnych o których mowa w art. 270 ustawy o działalności leczniczej.

1431.12.2015  wniosek radnego Dariusza Pilaka z dnia 29.12.2015 r. o udostępnienie  informacji publicznej w zakresie aktualnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie (stan do listopada 2015 r.) łącznie z przedstawieniem stanu zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych oraz z dnia 07.03.2016 r.