logo
logo bip
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Adres:

 

ul. Tadeusza Kościuszki 7

62-200 Gniezno

 

Telefon i fax:  61-4240785

 

Adres e-mail:  pinb@powiat-gniezno.pl


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest czynny:


poniedziałek 7.00 - 17.00


wtorek 7.00 - 15.00 


Struktura organizacyjna:

 

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Pan  Maciej Brzuszkiewicz – pokój nr. 8, tel. 061- 4284108 

         • Wydział Finansów – pokój nr.1, tel. 61- 4255851

         • Wydział Orzecznictwa–Administracyjnego – pokój nr.6,tel.061-4255850

         • Wydział Organizacyjno – Prawny -  pokój nr.7, tel. 61- 4240785,

         • Wydział Inspekcji i Kontroli – pokój nr.10, tel. 61- 4240742. 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

 

Czym zajmują się wydziały:

 

Wydział Finansów:

 

•  obsługa finansowa – księgowa, płacowa Inspektoratu,

• opracowanie budżetu Inspektoratu, oraz dokumentów i sprawozdań związanych z jego wykonaniem,

• prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników,

•opracowanie w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektoratem i kierownikami komórek organizacyjnych zakresów czynności i obowiązków wszystkich pracowników Inspektoratu,

• przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Inspektoracie dotyczących spraw organizacyjnych i finansowych,

• koordynowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie ekonomi, planowania gospodarczego, sprawozdawczości, analiz oraz organizacji pracy,

 

Wydział Orzecznictwa – Administracyjnego: 

 
• prowadzenie postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem decyzji postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – w zakresie właściwości Powiatowego Inspektoratu,

• prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

• występowanie   przed Sądami Powszechnymi, 

• bezzwłoczne przesyłanie organom administracji architektoniczno – budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego,

• obsługa prawna Inspektoratu,

• współdziałanie ze stanowiskiem inspekcji i kontroli w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych.

 

Wydział Organizacyjno – Prawny: 

 

• obsługa kancelaryjno – biurowa Inspektoratu,

• opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych  Powiatowego Inspektora,

• opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Inspektoratu oraz ich aktualizowanie,

• prowadzenie rejestru skarg i wniosków, aktów wewnętrznych Powiatowego Inspektora, oraz wydanych legitymacji, upoważnień i pełnomocnictw,

• prowadzenie ewidencji interpolacji i wniosków, radnych powiatowych i gminnych oraz opracowanie informacji o sposobie ich realizacji,

• koordynowanie spraw w zakresie stosowania i przestrzegania postanowień instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

• prowadzenie spraw gospodarczych,

• obsługa sekretariatu wraz zapewnieniem właściwego obiegu dokumentów,

• prowadzenie zbioru dokumentów związanych z eksploatacją i użytkowaniem pomieszczeń Inspektoratu,

 

 

Wydział Inspekcji i Kontroli:

 

         •  Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej a w szczególności:

- kontroli wykonywania przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, obowiązku utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym, użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu, środowiska lub bezpieczeństwa mienia (zgodnie z przepisami ustawy),

- kontroli robót budowlanych i zgodności wykonywania z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanych i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

 - przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych, 

- sprawdzanie  stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

- sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,

• przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budów.

 

Załączniki:
 

Obowiązkowe wnioski składane w Inspektoracie:

 

• oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

• zawiadomienie o rozpoczęciu budowy / wniosek

• zawiadomienie o zakończeniu budowy / wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

• karta informacyjna – załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy

• zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie

        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że wyżej wymienione załączniki mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, nie mają natomiast charakteru dokumentów obowiązujących.

 

 

Obowiązkowe wnioski składane w inspektoracie:

 

Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

Karta informacyjna - załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielne funkcję techniczne

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

Załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy - Wskaźnik przenikania ciepła

Wniosek o wydanie zaświadczenia