logo
logo bip

kwestionariusz osobowy

kwestionariusz_osobowy

ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego


  Nabór na stanowisko Główny KsięgowyDyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Gnieźnie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 
I. Nazwa i adres jednostki:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

ul. Gdańska 106

62-200 Gniezno
tel.: (61) 424 07 68


 

I.        Wymiar etatu – pełen etat ( 40 godzin tygodniowo)

II. Określenie stanowiska:
Główny Księgowy -
 
III. Wymagania niezbędne:     (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV. Wymagania  dodatkowe

§  minimum 10 letni staż pracy,

§  co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych,  

§  znajomość programów finansowo-księgowych,

§  znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,

§  umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

§  sumienność, dokładność, odpowiedzialność,

§  umiejętności pracy w zespole,

§  umiejętności rozwiązywania problemów,

§  umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

V.  Zakres wykonywanych zadań:

 

Ø  prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,

Ø  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

Ø  kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

Ø  kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

Ø  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

Ø  opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,

Ø   kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych

Ø  dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,

Ø  prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,

Ø  sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

Ø  wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,

Ø  nadzór nad pracownikami działu księgowości.

 

VI. Informacja o warunkach pracy:

 

Ø  norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

Ø  norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

Ø  wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 25-go dnia każdego miesiąca,

Ø   rozpoczęcie pracy od 01 stycznia 2017 roku

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

a)      podanie

b)      życiorys zawodowy – curriculum vitae,

c)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie ogłoszeń BIP Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie (www.mosgniezno.neostrada.pl )

d)      dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,

e)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

f)       oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)      podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin:  do 05 grudnia 2016 roku

Sposób:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie

 

Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, ul. Gdańska 106, 62-200 Gniezno. 
 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.

 

IX. Inne informacje

 

Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2016r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie – www.mosgniezno.neostrada.pl  .

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych  w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 424-07-68

 

 

 

 

 

                                                                                                                DYREKTOR

 

                                                                                                                Młodzieżowego Ośrodka

                                                                                                                Socjoterapii w Gnieźnie

                                                                                                                mgr Lidia Boguszyńska


Nabór na stanowisko Główny KsięgowyDyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Gnieźnie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 
I. Nazwa i adres jednostki:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

ul. Gdańska 106

62-200 Gniezno
tel.: (61) 424 07 68


 

I.        Wymiar etatu – pełen etat ( 40 godzin tygodniowo)

II. Określenie stanowiska:
Główny Księgowy -
 
III. Wymagania niezbędne:     (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV. Wymagania  dodatkowe

§  minimum 10 letni staż pracy,

§  co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych,  

§  znajomość programów finansowo-księgowych,

§  znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,

§  umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

§  sumienność, dokładność, odpowiedzialność,

§  umiejętności pracy w zespole,

§  umiejętności rozwiązywania problemów,

§  umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

V.  Zakres wykonywanych zadań:

 

Ø  prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,

Ø  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

Ø  kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

Ø  kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych,

Ø  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

Ø  opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,

Ø   kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych

Ø  dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,

Ø  prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,

Ø  sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

Ø  wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,

Ø  nadzór nad pracownikami działu księgowości.

 

VI. Informacja o warunkach pracy:

 

Ø  norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

Ø  norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

Ø  wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 25-go dnia każdego miesiąca,

Ø   rozpoczęcie pracy od 01 stycznia 2017 roku

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

a)      podanie

b)      życiorys zawodowy – curriculum vitae,

c)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie ogłoszeń BIP Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie (www.mosgniezno.neostrada.pl )

d)      dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,

e)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

f)       oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)      podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin:  do 05 grudnia 2016 roku

Sposób:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem   i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie

 

Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób  w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, ul. Gdańska 106, 62-200 Gniezno.   
 o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.

 

IX. Inne informacje

 

Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2016r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie – www.mosgniezno.neostrada.pl  .

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 424-07-68

 

 

 

 

 

                                                                                                                DYREKTOR

 

                                                                                                                Młodzieżowego Ośrodka

                                                                                                                Socjoterapii w Gnieźnie

                                                                                                                mgr Lidia Boguszyńska