logo
logo bip
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Załącznik

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nabór - załącznik

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Nabór - załącznik

informacja o wyniku naboru na stanowisko zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Nabór

Klauzula informacyjna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. administracyjno - finansowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. administracyjno - finansowych

Załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista do spraw osób niepełnosprawnych

Treść ogłoszenia

Nabór na stanowisko specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych

1. Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko: psycholog

1.Treść OGŁOSZENIA

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko psychologa.

1.Informacja o WYNIKACH naboru.

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko: psycholog

1.Treść OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko: specjalista pracy z rodziną

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko referenta ds. osób niepełnosprawnych w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych

1. Treść ogłoszenia o naborze

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno-finansowych w Dziale Metodycznym i Instytucji Pomocy Społecznej

1. Informacja o wynikach

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej

1. Informacja o wynikach

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej

1. Treść ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno-finansowych w Dziale Metodycznym i Instytucji Pomocy Społecznej

1. Treść ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko Starszego referenta - Koordynatora projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

1. Treść informacji o naborze.

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Gnieźnie

1. Treść ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko księgowego w PCPR w Gnieźnie

1. Treść ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko psychologa w PCPR w Gnieźnie

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

 

ogłasza nabór na stanowisko

 

psychologa w PCPR w Gnieźnie

 

 

 

 

I.         Obowiązki dotyczące wskazanego stanowiska:

 

1)   prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą    oraz dzieci umieszczonych pod ich opieką,

2) rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej,

3) wsparcie psychologiczne dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą,

4) konsultacje z pracownikami PCPR zajmującymi się rodzinami zastępczymi.

 

II.        Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe psychologiczne,

2) bardzo dobrą umiejętność organizowania pracy,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) doświadczenie w pracy w instytucjach zajmujących się dziećmi, w szczególności w pieczy zastępczej
.

III.      Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) znajomość obsługi komputera (MS Word).

 

IV. Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę – ¼ etatu

 

V.      Wymagane dokumenty:

1.   Podanie o przyjęcie do pracy.

2.   Życiorys (CV).

3.   Kopia dyplomu uczelni wyższej.

4.  Kserokopie świadectw pracy.

5.  Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych.

6.  Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 7.   Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 

VI. Informacja  dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w rozumieniu przepisów  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

VII. Składanie ofert :

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10   lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do 7.02.2014r.  (decyduje data wpływu).

 

Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Uwaga!

Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na  stanowisko pomocnicze w PCPR w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

 

Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR - PSYCHOLOG ".

Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone rozmowy indywidualne dotyczące wskazanego działania na stanowisku pracy.

 

 

nabór na stanowisko referent do spraw osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ogłasza nabór na stanowisko

referent do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR w Gnieźnie

zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 

I.         Do głównych obowiązków na wskazanym stanowisku będzie należało:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w szczególności  obsługa programu „Aktywny Samorząd” w obszarach:

·         likwidacja bariery transportowej

·         likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym

·         likwidacja barier w poruszaniu się

·         pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

·         pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

2) przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów oraz ich merytoryczno-finansowe rozliczanie,

3) prowadzenie nadzoru nad realizacją umów,

4)  prowadzenie sprawozdawczości w powierzonym zakresie,

5) przeprowadzanie kontroli u beneficjenta  ostatecznego w zakresie zawartej umowy,

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami prawnymi
  i fizycznymi w zakresie prowadzonych spraw,

7) wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustaw, rozporządzeń, statutu i regulaminu  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 

 

II.        Wymagania niezbędne:

Od kandydata oczekujemy:

1) wykształcenie wyższe techniczne o specjalności informatyka lub automatyka,

2) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

3) dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,  

4) prawo jazdy kat. B.

 

 

III.      Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),

2) dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje zawodowe kandydata potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami,

3 ) umiejętność  komunikacji interpersonalnej,

4) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących,

8) umiejętność pracy w zespole.  

 

IV.       Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1.     Podanie o przyjęcie do pracy.

2.     Życiorys (CV).

3.     Kopia dyplomu uczelni wyższej.

4.     Kserokopie świadectw pracy.

5.    Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.   Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 7.   Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10   lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do 24 października 2013r  (decyduje data wpływu).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Uwaga!

Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na  stanowisko urzędnicze w PCPR w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

 

Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR ".

 

Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone
do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy indywidualnej oraz ustnego testu ze znajomości przepisów z obszaru wskazanego działania
na stanowisku pracy.

 

 

Nabór na stanowisko specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR w Gnieźnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
ogłasza nabór na stanowisko
specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR w Gnieźnie
zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 

 

I.  Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a w szczególności  obsługa zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych,

2 ) wizje lokalne w miejscu zamieszkania wnioskodawców,

3) przygotowywanie pism, weryfikacja kosztorysów budowlanych, sporządzanie umów oraz ich merytoryczno-finansowe rozliczanie,

4) prowadzenie nadzoru nad realizacją umów,

5) dokonywanie odbiorów techniczno-budowlanych  realizowanych umów z zakresu  łamania barier architektonicznych,

6)  prowadzenie sprawozdawczości w powierzonym zakresie,

7) przeprowadzanie kontroli u beneficjenta  ostatecznego w zakresie zawartej umowy,

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie prowadzonych spraw,

9) wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustaw, rozporządzeń, statutu i regulaminu  PCPR w Gnieźnie. 

 

II.  Wymagania niezbędne:

Od kandydata oczekujemy:

1) wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budownictwo,

2) preferowany staż pracy w branży budowlanej,

3)  dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,  

4) prawo jazdy kat.B.

 

III.  Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),

2) dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje zawodowe kandydata potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami,

3 ) umiejętność  komunikacji interpersonalnej,

4) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących,

5) umiejętność pracy w zespole  

 

IV.  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1. Podania o przyjęcie do pracy,

2. Życiorysu (CV),

3. Kopii dyplomu uczelni wyższej,

4. Kserokopie świadectw pracy,

5. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10   lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do 9 września 2013r  (decyduje data wpływu). 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”. 

Uwaga!
Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na  stanowisko urzędnicze w PCPR w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.  Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR ". Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy indywidualnej oraz ustnego testu ze znajomości przepisów z obszaru wskazanego działania na stanowisku pracy.

Zapytania ofertowe

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza następujące zaproszenia: 

1. Zaproszenie do składania ofert w związku z naborem na stanowisko Koordynatora projektu systemowego „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”, źródło finansowania 7.1.2 POKL
Pobierz zapytanie

2. Zaproszenie do składania ofert w związku z naborem na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej projektu systemowego „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”, źródło finansowania 7.1.2 POKL
Pobierz zapytanie

3. Zaproszenie do składania ofert w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. promocji projektu systemowego „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”, źródło finansowania 7.1.2 POKL
Pobierz zapytanie

4. Zaproszenie do składania ofert w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. przetargów projektu systemowego „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”, źródło finansowania 7.1.2 POKL
Pobierz zapytanie

5. Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć aktywizujących
Pobierz zapytanie

Ogłoszenie – kierownik

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej w PCPR w Gnieźnie

zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.I. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu przyznawania i realizacji świadczeń pomocy społecznej,

5) realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, pomocy instytucjonalnej,

6) nadzór nad działalnością, o której mowa w art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej,

7) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty z zakresu kierowanym Działem,

8) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu z zakresu kierowanym Działem,

9) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,

10) sporządzanie sprawozdań z działalności Działu i opracowywanie zasobów pomocy społecznej w powiecie,

11) dokonywanie analizy zjawisk dotyczących zapotrzebowania na świadczenia pomocy instytucjonalnej oraz pomocy dziecku i rodzinie,

12) realizacja projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym ze środków unijnych,

13) planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresie kierowanym Działem,

14) współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami uprawnionymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi,

15) wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustaw, rozporządzeń, statutu i regulaminu.


II. Wymagania niezbędne:

Od kandydata oczekujemy:

1) wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie: pedagogika.

2) posiadany staż pracy w pomocy społecznej

3) bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz pomocy społecznej i systemie wsparcia rodziny na poziomie gminnym i powiatowym
a także innych ustaw i rozporządzeń kompatybilnych z powyższymi,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie – oświadczenie,

8) doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku – oświadczenie.III. Wymagania dodatkowe:

1) biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),

2) prawo jazdy kategorii B,

3) dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje zawodowe kandydata potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami, np. trener, specjalista,

4) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

5) doświadczenie w realizowaniu projektów celowych,

6) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

7) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność zarządzania zespołem.IV. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1. Podania o przyjęcie do pracy,

2. Życiorysu (CV),

3. Kopii dyplomu uczelni wyższej,

4. Kserokopie świadectw pracy,

5. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,

6. Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do 14 marca 2013 r.
(decyduje data wpływu).Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.Uwaga!

Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Działu PCPR w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR – Kierownik Działu".Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy indywidualnej oraz ustnego testu ze znajomości przepisów z obszaru wskazanego działania na stanowisku pracy.

Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej

Dyrektor PCPR w Gnieźnie odwołuje i tym samym umarza procedurę naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika działu PCPR w Gnieźnie na etapie zebrania ofert bez ich otwierania.

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej w PCPR w Gnieźnie

zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 

I.         Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu przyznawania i realizacji świadczeń pomocy społecznej,

5) realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, pomocy instytucjonalnej,

6) nadzór nad działalnością, o której mowa w art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej,

7) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty z zakresu kierowanym Działem,

8) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu z zakresu kierowanym Działem,

9) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,

10) sporządzanie sprawozdań z działalności Działu i opracowywanie zasobów pomocy społecznej w powiecie,

11) dokonywanie analizy zjawisk dotyczących zapotrzebowania na świadczenia pomocy instytucjonalnej oraz pomocy dziecku i rodzinie,

12) realizacja projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym ze środków unijnych,

13) planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresie kierowanym  Działem,

14) współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami uprawnionymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi,

15) wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustaw, rozporządzeń, statutu i regulaminu.

II.        Wymagania niezbędne:

Od kandydata oczekujemy:

1) wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie: pedagogika pracy socjalnej, resocjalizacji, pedagogika specjalna, administracja,

2) posiadany co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

3) bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz pomocy społecznej i systemie wsparcia rodziny na poziomie gminnym i powiatowym a także innych ustaw i rozporządzeń kompatybilnych z powyższymi,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie – oświadczenie,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku – oświadczenie.

 

III.      Wymagania dodatkowe:

1) biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),

2) prawo jazdy kategorii B,

3) dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje zawodowe kandydata potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami,

4) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

5) doświadczenie w realizowaniu projektów celowych,

6) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

7) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność zarządzania zespołem.

 

IV.       Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1.     Podania o przyjęcie do pracy,

2.     Życiorysu (CV),

3.     Kopii dyplomu uczelni wyższej,

4.     Kserokopie świadectw pracy,

5.    Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania

z pełni praw publicznych,

6.    Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10   lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do 30 stycznia  2013 r. (decyduje data wpływu).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Uwaga!

Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Działu PCPR w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

 

Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR – Kierownik Działu".

 

Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy indywidualnej oraz ustnego testu ze znajomości przepisów z obszaru wskazanego działania na stanowisku pracy.

 

 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ogłasza nabór na stanowisko
Głównego Księgowego

zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 

 1. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. Prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej,
 6. Przygotowywanie sprawozdań finansowych, w tym bilansów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów publicznych i rachunkowości.
 7. Przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 8. Koordynowanie pracy  i kierowanie zespołem księgowych,
 9. Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych,
 10. Kontrolowanie prawidłowości księgowanych dokumentów.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Od kandydata oczekujemy jednego z poniższych warunków (dotyczy 1-4):

 1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
  i posiada co najmniej  3-letnią praktykę w księgowości.
 2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
  6-letnią praktykę w księgowości.
 3. Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 6. Znajomości obowiązujących aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, podatków i spraw płacowo-kadrowych,
 7. Znajomości zasad rachunkowości,
 8. Wiedzy z obszaru kadrowo-płacowego,
 9. Znajomości obsługi komputera, arkuszy kalkulacyjnych oraz komputerowych programów księgowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1.    Doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego, Księgowego.

2.    Zdolność analitycznego myślenia.

3.    Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie.

4.    Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów.

5.    Szczegółowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

6.    Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących

 

 1. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1.     Podania o przyjęcie do pracy,

2.     Życiorysu (CV),

3.     Kopii dyplomu uczelni wyższej,

4.     Kserokopie świadectw pracy,

5.    Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.    Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

7.    Zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o złożeniu wniosku do KRK.

 

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10   lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie
do 31 stycznia  2013 r. (decyduje data wpływu).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Uwaga!

 

Dyrektor PCPR w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania a tym samym umorzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego PCPR
w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

 

Koperty należy opatrzyć informacją "NABÓR – Główny Księgowy".

 

Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji, który będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy indywidualnej oraz ustnego testu ze znajomości przepisów z obszaru wskazanego działania na stanowisku pracy.