logo
logo bip
PZGKKiN

Wyniki naboru

Wyniki naboru

Nabór

Nabór

Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wynikach naboru

Nabór

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

Na stanowisko młodszego geodety.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosił się kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych.

Nabór

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru
w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
na stanowisko młodszy geodeta

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wpłynęła żadna aplikacja.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru
w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
na stanowisko młodszy geodeta

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wpłynęła żadna aplikacja.

Nabór

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie na stanowisko Inspektora ds. księgowości

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wpłynęła żadna aplikacja.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

Na stanowisko młodszego geodety zgodnie z ogłoszeniem z dnia 20.03.2020r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosił się kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE
Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR ds. księgowości

 1. Wymagania niezbędne
  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  2. Minimum 2 – letni staż pracy w księgowości.
  3. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o samorządzie powiatowym.
  4. Obywatelstwo polskie.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe
  1. Doświadczenie w księgowości w administracji publicznej.
  2. Doświadczenie w obsłudze programów finansowo – księgowych.
  3. Świadectwa lub certyfikaty potwierdzające kwalifikacje księgowe.
  4. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
  5. Staranność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  1. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym.
  2. Dekretacja dokumentów księgowych oraz sporządzanie zastępczych dowodów księgowych.
  3. Księgowanie należności bieżących, zasądzonych, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
  4. Pobieranie, gromadzenie i odprowadzanie należnych dochodów.
  5. Naliczanie odsetek.
  6. Analiza sald kont na koniec każdego miesiąca.
  7. Bieżąca analiza rozrachunków, wysyłanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz roczne uzgadnianie sald należności z kontrahentami.
  8. Sporządzanie dokumentów związanych z windykacją należności.
  9. Przygotowywanie danych na potrzeby obowiązującej sprawozdawczości oraz opracowywanie analiz.
  10. Kontrola obiegu dokumentów środków trwałych
  11. Rozliczenie inwentaryzacji
  12. Prowadzenie bieżącej korespondencji.
  13. Pozostała bieżąca praca działu księgowości.
 4. Wymagane dokumenty
  1. List motywacyjny,
  2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  4. Kserokopie świadectw pracy.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu wrześniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wyniósł mniej niż 6%.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN – Inspektor ds. księgowości" pod adresem:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno

Dokumenty należy składać do dnia 13.03.2020r.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyny.

Gniezno, dnia 02.03.2020r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

Na stanowisko młodszego geodety zgodnie z ogłoszeniem z dnia 03.12.2019r.

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Natalia Olejarz zam. Gniezno.

UZASADNIENIE

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
W GNIEŹNIE
Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno
Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
MŁODSZY GEODETA

 1. Wymagania niezbędne
  1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia.
  2. Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego – geodezyjnego w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe –geodezyjne w przypadku posiadania wykształcenia średniego
  3. Obywatelstwo polskie.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe
  1. Znajomość oprogramowania GEO-INFO.
  2. Doświadczenie w pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
  3. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
  4. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.
  5. Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  1. Obsługa baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
   • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   • rejestru cen i wartości nieruchomości,
   • szczegółowych osnów geodezyjnych,
   • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000.
  2. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu włączenia jej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 4. Wymagane dokumenty
  1. List motywacyjny,
  2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopie świadectw pracy.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZGKKiN w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.)

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN –młodszy geodeta" pod adresem:


Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno


Dokumenty należy składać do dnia 17.12.2019r. do godz. 15:30.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, NIP 784-247-28-26, E: geodezja@powiat-gniezno.pl, T: 61 426 46 88 (dalej jako Administrator) z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 21B.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: kancelaria@gozdowski.com
Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy przez okres twania umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
II. Zakres przysługujących praw
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

Na stanowisko młodszego geodety zgodnie z ogłoszeniem z dnia 02.09.2019r.

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Joanna Kłosowicz zam. Niechanowo

UZASADNIENIE

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
W GNIEŹNIE
Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno
Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
MŁODSZY GEODETA


I. Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia.
2. Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego – geodezyjnego w przypadku posiadania wykształcenia wyższego
lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe –geodezyjne w przypadku posiadania wykształcenia średniego
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość oprogramowania GEO-INFO.
2. Doświadczenie w pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
3. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
4. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.
5. Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Naliczanie opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, podziemnych budowli
i za udzielanie informacji.
3. Współpraca z jednostkami branżowymi w zakresie uzgadniania danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu.
4. Współuczestnictwo w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
IV. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZGKKiN
w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.)

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN –młodszy geodeta" pod adresem:


Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno

 

Dokumenty należy składać do dnia 13.09.2019r. do godz. 15:30.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, NIP 784-247-28-26, E: geodezja@powiat-gniezno.pl, T: 61 426 46 88 (dalej jako Administrator) z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 21B.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: kancelaria@gozdowski.com
Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy przez okres twania umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
II. Zakres przysługujących praw
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

Na stanowisko inspektora ds. księgowości zgodnie z ogłoszeniem z dnia 05.08.2019r.

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Paulina Zobel, zam. Gniezno.

UZASADNIENIE

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

Na stanowisko młodszego geodety zgodnie z ogłoszeniem z dnia 23.07.2019r.

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Klaudia Nowicka zam. Gniezno.

UZASADNIENIE

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE
Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno


Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR ds. księgowości


I. Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne
2. Minimum roczny staż pracy w księgowości
3. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o samorządzie powiatowym.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe
1. Doświadczenie w księgowości w administracji publicznej.
2. Doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac.
3. Doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz programu Płatnik
4. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
5. Dokładność, sumienność.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Dekretowanie faktur i rachunków oraz bieżące księgowanie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
2. Wprowadzanie do programu księgowego dokumentów dotyczących kosztów i wydatków jednostki
3. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
4. Realizacja przelewów za zobowiązania jednostki
5. Współpraca z kontrahentami w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych
6. Uzgadnianie sald kont księgowych dotyczących kosztów i wydatków jednostki
7. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, realizacja świadczeń chorobowych i macierzyńskich
8. Prowadzenie rozliczeń i korespondencji z ZUS, rozliczeń podatkowych i sprawozdań GUS
9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowników zgodnie z przepisami prawa: prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich
10. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich, szkoleń BHP i Ppoż
11. Przygotowywanie umów, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy
IV. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny,
2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZGKKiN w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.
List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.)

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN –inspektor ds. księgowości" pod adresem:


Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno


Dokumenty należy składać do dnia 20.08.2019r. do godz. 15:30. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, NIP 784-247-28-26, E: geodezja@powiat-gniezno.pl, T: 61 426 46 88 (dalej jako Administrator) z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 21B.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: kancelaria@gozdowski.com
Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy przez okres twania umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
II. Zakres przysługujących praw
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

Na stanowisko inspektora ds. księgowości zgodnie z ogłoszeniem z dnia 11.07.2019r.

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
W GNIEŹNIE


Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno
Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze


MŁODSZY GEODETA
I. Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia.
2. Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego – geodezyjnego w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe –geodezyjne w przypadku posiadania wykształcenia średniego
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.


II. Wymagania dodatkowe


1. Znajomość oprogramowania GEO-INFO.
2. Doświadczenie w pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
3. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
4. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.
5. Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Obsługa baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

- ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- rejestru cen i wartości nieruchomości,
- szczegółowych osnów geodezyjnych,
- bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000.

2. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu włączenia jej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,
2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZGKKiN w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.)

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN –młodszy geodeta" pod adresem:


Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno


Dokumenty należy składać do dnia 14.08.2019r. do godz. 15:30.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, NIP 784-247-28-26, E: geodezja@powiat-gniezno.pl, T: 61 426 46 88 (dalej jako Administrator) z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 21B.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: kancelaria@gozdowski.com
Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy przez okres twania umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
II. Zakres przysługujących praw
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

Na stanowisko młodszego geodety zgodnie z ogłoszeniem z dnia 08.07.2019r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosił się kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych.

 

Nabór na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE
Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno


Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR ds. księgowości

 

I. Wymagania niezbędne

  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne
  2. Minimum 2 letni staż pracy w księgowości
  3. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o samorządzie powiatowym.
  4. Obywatelstwo polskie.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe

  1. Doświadczenie w księgowości w administracji publicznej.
  2. Doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac.
  3. Doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz programu Płatnik
  4. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
  5. Dokładność, sumienność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

  1. Dekretowanie faktur i rachunków oraz bieżące księgowanie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
  2. Wprowadzanie do programu księgowego dokumentów dotyczących kosztów i wydatków jednostki
  3. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  4. Realizacja przelewów za zobowiązania jednostki
  5. Współpraca z kontrahentami w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych
  6. Uzgadnianie sald kont księgowych dotyczących kosztów i wydatków jednostki
  7. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, realizacja świadczeń chorobowych i macierzyńskich
  8. Prowadzenie rozliczeń i korespondencji z ZUS, rozliczeń podatkowych i sprawozdań GUS
  9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowników zgodnie z przepisami prawa: prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich
  10. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich, szkoleń BHP i Ppoż
  11. Przygotowywanie umów, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy

IV. Wymagane dokumenty

  1. List motywacyjny,
  2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopie świadectw pracy.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje dodatkowe:


W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZGKKiN w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.


List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.)
Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,


al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN –inspektor ds. księgowości" pod adresem:
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno


Dokumenty należy składać do dnia 31.07.2019r. do godz. 15:30.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, NIP 784-247-28-26, E: geodezja@powiat-gniezno.pl, T: 61 426 46 88 (dalej jako Administrator) z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 21B.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: kancelaria@gozdowski.com
Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy przez okres twania umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
II. Zakres przysługujących praw
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Nabór na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
W GNIEŹNIE
Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
MŁODSZY GEODETA

 1. Wymagania niezbędne

  1. Wykształcenie wyższe: geodezja i kartografia.

  2. Minimum 1 rok staż pracy.

  3. Obywatelstwo polskie.

  4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

  5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  6. Nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania dodatkowe

  1. Znajomość oprogramowania GEO-INFO.

  2. Doświadczenie w pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

  3. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

  4. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

  5. Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

  1. Obsługa baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

   • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

   • rejestru cen i wartości nieruchomości,

   • szczegółowych osnów geodezyjnych,

   • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000.

  2. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu włączenia jej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 4. Wymagane dokumenty

  1. List motywacyjny,

  2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,

  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  4. Kserokopie świadectw pracy.

  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

  8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZGKKiN w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.)

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN –młodszy geodeta" pod adresem:
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno


Dokumenty należy składać do dnia 19.07.2019r. do godz. 15:30.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane kontaktowe

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, NIP 784-247-28-26, E: geodezja@powiat-gniezno.pl, T: 61 426 46 88 (dalej jako Administrator) z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 21B.

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: kancelaria@gozdowski.com

  Cele i podstawy przetwarzania danych

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy przez okres twania umowy.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 2. Zakres przysługujących praw

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE


Na stanowisko inspektora ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z ogłoszeniem z dnia 04.04.2019r.
Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Janina Sottek zam. Gniezno.

UZASADNIENIE

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

GŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE


Gniezno,04.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
W GNIEŹNIE
Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych w wymiarze ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne
  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Minimum 5-letni staż pracy w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
  3. Znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  4. Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych.
  5. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
  6. Obywatelstwo polskie
  7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  8. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  9. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe
  1. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  1. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z ochroną gruntów rolnych
  2. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę
 4. Wymagane dokumenty
  1. List motywacyjny,
  2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopie świadectw pracy.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZGKKiN w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.
List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)
Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN -inspektor ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych" pod adresem:


Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno

Dokumenty należy składać do dnia 15.04.2019r. do godz. 15:30.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane kontaktowe
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, NIP 784-247-28-26, E: geodezja@powiat-gniezno.pl, T: 61 426 46 88 (dalej jako Administrator) z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 21B.

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: kancelaria@gozdowski.com

  Cele i podstawy przetwarzania danych
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy przez okres twania umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Zakres przysługujących praw
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE


Na stanowisko referenta ds. nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem z dnia 24.01.2019r.

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Marcin Powałowski zam. Gniezno.

UZASADNIENIE

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Gniezno,24.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
W GNIEŹNIE
Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
REFERENT ds. nieruchomości


 1. Wymagania niezbędne
  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych.
  3. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
  4. Obywatelstwo polskie.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe
  1. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.
  2. Doświadczenie w pracy związane z administrowaniem nieruchomościami.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  1. Przygotowanie pod względem merytorycznym umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych mienia powiatu i Skarbu Państwa, prowadzenie rejestru umów najmu i dzierżaw
  2. Sporządzanie notatek służbowych i przekazywanie do obiegu zg. z instrukcją obiegu dokumentów
  3. Prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej dla administrowanych nieruchomości
  4. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i ich urządzeń zg.z wymogami prawa budowlanego i p.poż
  5. Usuwanie awarii i ich skutków , nadzorowanie utrzymania porządku administrowanych nieruchomości
  6. Naliczanie podatku od nieruchomości
  7. Przygotowanie projektu uchwał dot.najmu i dzierżaw nieruchomości
  8. Przygotowanie propozycji stawek wyjściowych na wszystkie możliwe formy odpłatnego udostępniania mienia powiatu na kolejny rok budżetowy
  9. Sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych obowiązków
  10. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych
 4. Wymagane dokumenty
  1. List motywacyjny,
  2. CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopie świadectw pracy.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Informacje dodatkowe:
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZGKKiN w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.
List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)
Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem „Nabór PZGKKiN -referent ds. nieruchomości" pod adresem:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B
62-200 Gniezno

Dokumenty należy składać do dnia 04.02.2019r. do godz. 15:30.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania, a tym samym umorzenia procedury naboru w PZGKKiN w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
I. Dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, NIP 784-247-28-26, E: geodezja@powiat-gniezno.pl, T: 61 426 46 88 (dalej jako Administrator) z siedzibą w Gnieźnie przy al. Reymonta 21B.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: iodo@majda-kancelaria.pl
II. Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy przez okres twania umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
III. Zakres przysługujących praw
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.