logo
logo bip
SOSW Kłecko

WYNIKI KONKURSU

Załącznik nr 3 do Regulaminu
 
 
 
Informacja o wynikach naboru
SOSW w Kłecku
na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY
 
 
 
 
            Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana pani:
 
Magdalena Wachowiak zam. Żydowo, ul. Ojca św. Jana Pawła II 5/2
 
 
UZASADNIENIE
 
Wybrany kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i został najwyżej oceniony podczas procedury weryfikacyjnej i kwalifikacyjnej.
 
 
 
 
 
 
Kłecko, 24 listopada 2015                                       Lidia Sojkin-Rembikowska
data i podpis osoby upoważnionej
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

Kłecko, dnia 16 listopada 2015
 
 
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku
 
 
 
 
 
            Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu Konkursu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
 
 
Lp
 
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1
 
Bogna Maćkowiak
Gniezno, ul. Roosevelta 79c/8
2
 
Magdalena Wachowiak
Żydowo, ul. Ojca św. Jana Pawła II 5/2
 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy
 
 
1. Nazwa i adres jednostki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (miejsce wykonywania pracy)
im. hm. Zygmunta Imbierowicza
ul. Gnieźnieńska 7
62-270 Kłecko
 
2. Określenie stanowiska - główny księgowy
 
3. Wymiar czasu pracy - pełen etat
 
4. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru
 
a)      spełnia jeden z poniższych warunków:
·         ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
          ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę
          w księgowości,
·         ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę    
          w księgowości,
·         jest  wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów ,
·         posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo
          kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych
          przepisów.

b)      Ponadto:
·         posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego Państwa,
          którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje
          prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
·         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
·         nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko
          działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
          przestępstwo skarbowe,
·         posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
          głównego księgowego
 
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem
1.       Znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
2.       Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,
3.       Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
4.       Znajomość przepisów podatkowych
5.       Znajomość przepisów płacowych,
6.       Znajomość przepisów ZUS,
7.       Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
8.       Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet ),
9.       Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej,
10.     Umiejętność pracy w zespole,
11.     Sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy,
12.     Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1.       Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz dysponowanie środkami pieniężnymi,
2.       Realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi
          przepisami,
3.       Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej w określonych terminach,
4.       Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym placówki,
5.       Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
6.       Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami,
          nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
7.       Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
8.       Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
9.       Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 
 
Wymagane dokumenty
1.      List motywacyjny
2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.      Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5.      Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata
         za zgodność z oryginałem )
6.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7.      Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia ( np. certyfikaty),
8.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
9.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10.    Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
12.    Referencje.
 
Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 4 listopada 2015r. w sekretariacie SOSW w Kłecku lub przesłać pocztą na adres SOSW w Kłecku.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego".
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej SOSW w Kłecku.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 61) 4270157.
 
Informacje dodatkowe:
 
1.       W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa
          o pracę na czas określony wynoszący 3 miesiące,
2.       Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych
          w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
          niepełnosprawnych jest poniżej 6%.
 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im.hm. Zygmunta Imbierowicza w KłeckuOGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im.hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek tj.Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436 ze zm.)

 1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 5. uzyskała:
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014, poz.191 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. z 2012, poz.572 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2013, poz.168)
 11. stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww rozporządzenia.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację:
   1. o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013, poz.168);
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013, poz.1388.)
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
  12. oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014, poz.191), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. z 2012, poz.572 ze zmianami.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz.1182 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 2. Oferty należy składać na adres Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im.hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7”, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.