logo
logo bip

Nabór na stanowisko woźnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy Nr 2

w Gnieźnie

ogłasza nabór na stanowisko woźnego

 

I. Nazwa i adres jednostki:  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie
                                                 ( miejsce wykonywania pracy)

                                                 ul. Powstańców Wlkp. 16

                                                 62-200 Gniezno

II. Określenie stanowiska: woźny

III.  Wymiar czasu pracy: etat – 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, na czas określony

IV. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

  1. Posiadanie co najmniej wykształcenia  zawodowego.
  2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

V. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

      1.            Znajomość i przestrzeganie  przepisów  i zarządzeń władz zwierzchnich i  Dyrektora Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów i zarządzeń dotyczących powierzonego stanowiska pracy.

      2.            Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i Kodeksu Pracy.

      3.            Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP.

      4.            Przestrzeganie obowiązujących przepisów porządkowych i przeciwpożarowych.

      5.            Umiejętność pracy w zespole.

      6.            Systematyczność, rzetelność, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Dobra organizacja pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ( w szczególności):

                              1.            Dbałość o systematyczny wywóz nieczystości.

                              2.            Wykonywanie prac awaryjnych na terenie szkoły powstałych z różnych przyczyn w zakresie: napraw elektrycznych, napraw urządzeń sanitarnych, napraw hydraulicznych.

                              3.            Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego.

                              4.            Konserwacja i naprawa lub wymiana zamków.

                              5.            Wymiana żarówek, naprawa gniazd elektrycznych i włączników świetlnych.

                              6.            Dokonywanie przeglądu sprzętu p.poż.

                              7.            Dbałość o czystość i estetykę chodnika przy wejściu do szkoły podstawowej ( w okresie zimy odśnieżanie , w okresie wiosenno-letnim koszenie trawy, wygrabianie liści.

                              8.            Dbałość o czystość estetykę pomieszczeń.

                              9.            Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora Ośrodka.

VII. Wymagane dokumenty:

                              1.            List motywacyjny.

                              2.            CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.

                              3.            Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

                              4.            Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

                              5.            Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności lub uprawnienia.

                              6.            Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

                              7.            Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

                              8.            Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

                              9.            Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

                             10.            Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.)

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

  • Wymagane dokumenty należy składać do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, ul. Powstańców Wlkp. 16 lub przesłać pocztą.
  •  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko woźnego w SOSW nr 2 w Gnieźnie” .

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. finansowych

nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. finansowych

wykaz kandydatow spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gnieźnie

informacja o wyniku naboru