logo
logo bip
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1009/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie, ul. Gdańska 106, 62-200 Gniezno

Ogłasza się z dniem 29 lipca 2021 roku konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 - ostateczny termin 12.08.2021r. godz. 15:30

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora

Klauzula RODO

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1010/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie, ul. Wyszyńskiego 4, 62-200 Gniezno

Ogłasza się z dniem 27 lipca 2021 roku konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie..

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 - ostateczny termin 10.08.2021r. godz. 15:30

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora

Klauzula RODO

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gnieźnie

 

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 907/2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1  w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 27, 62-200 Gniezno

Ogłasza się z dniem 30 kwietnia 2021 roku konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1  w Gnieźnie.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - ostateczny termin 14.05.2021r. godz. 15:30

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora

Klauzula RODO

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr. 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr. 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-200 Gniezno

Ogłasza się z dniem 22 marca 2021 roku konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr. 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - ostateczny termin 06.04.2021r. godz. 15:30

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora

Klauzula RODO

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo

Ogłasza się z dniem 17 marca 2021 roku konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - ostateczny termin 31.03.2021r. godz. 15:30

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora

Klauzula RODO

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 23

Ogłasza się z dniem 18 lutego 2021 roku konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - ostateczny termin 4.03.2021r. godz. 15:30

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora

Klauzula RODO

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie - Załącznik 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie - Załacznik

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej

W dniu 07.07.2020 r. o godzinie  15.00 obędzie się posiedzenie komisji  konkursowej w związku z naborem na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

działając na podstawie art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:

ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA SZPITALA POMNIK CHRZTU POLSKI
Miejsce pracy: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9

Do konkursu na stanowisko Dyrektora może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, tj. osoba, która:

a)       posiada wykształcenie wyższe,

b)      posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

c)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

d)      nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest znajomość podstawowych aktów prawnych niezbędnych do kierowania podmiotem leczniczym.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

a)       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

b)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

c)       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);

d)      inne dokumenty potwierdzające w szczególności dorobek i kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;

e)       pisemną koncepcję funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w perspektywie 6 lat w zakresie spraw m.in: organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia i jakości świadczonych usług;

f)       oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala, zgodnie z RODO;

g)      informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

h)      oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

i)        oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

j)        oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w konkursie.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

 

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu, należy składać do dnia 30 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Kandydatury zostaną rozpatrzone w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydatom udostępnia się jednakowe materiały o stanie prawnym, organizacyjnym
i ekonomicznym podmiotu leczniczego, na stronie internetowej: bip.powiat-gniezno.pl oraz www.zozgniezno.pl

 

Załączniki:

1. Status

2. Regulamin

3. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta

4. Wykonanie planu finansowego za 2019 rok.

5. Audyt i Plan Naprawczy Szpitala

 

 

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Komisja Konkursowa zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu (data publikacji 02.04.2020 r.) nie wybrano kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie i na tym etapie zakończyła postępowanie konkursowe. Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do dnia 22 maja 2020 roku zostanie ogłoszony nowy konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie

Załącznik 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

 

Załączniki i informacje dodatkowe:

Statut

wykonanie planu 2019

Opinia biegłego rewidenta

Regulamin Szpitala

 

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie

Na podstawie Uchwały nr 555/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 6 marca 2020 roku
w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie
 
ogłasza się z dniem 6 marca 2020 roku konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie
 
(poniżej treść ogłoszenia konkursu)Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie

 

Ogłoszenie konkursu na dyrektora CKZiU


Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie przy ul. Juliusza Słowackiego 45/47 

ogłasza się z dniem 10 lutego 2020 roku konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

(poniżej treść ogłoszenia konkursu)Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie konkursu na dyrektora

Na podstawie Uchwały nr 261/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 lipca 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie przy ul. Juliusza Słowackiego 45/47 w Gnieźnie

ogłasza się z dniem 1 sierpnia 2019 roku konkurs na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

(poniżej treść uchwały i ogłoszenia konkursu)Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie konkursu na dyrektora


Na podstawie Uchwały nr 215/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie przy ul. Powstańców Wlkp. 16

ogłasza się z dniem 18 czerwca 2019 roku konkurs na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie

(poniżej treść ogłoszenia konkursu)


Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie konkursu na dyrektora

 Na podstawie Uchwały nr 216/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 23

ogłasza się z dniem 18 czerwca 2019 roku konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie

(poniżej treść ogłoszenia konkursu) 
T reść ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie konkursu na dyrektora


Na podstawie Uchwały nr 214/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie przy ul. Jana III Sobieskiego 20

ogłasza się z dniem 18 czerwca 2019 roku konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie

(poniżej treść ogłoszenia konkursu)


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Załącznik

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Regulamin Organizacyjny Szpitala
Statut Szpitala Pomnik Chrztu Polski
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2017
Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 roku
Uchwała ws. zatwierdzenia wykonania za I półrocze 2018

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nabór na stanowisko Dyrektora ZOL w Gnieźnie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nabór na stanowisko Dyrektora ZOL
w Gnieźnie 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie

OGŁOSZENIE O KONKURSIEZarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
ogłasza konkurs na  kandydata na stanowisko

Dyrektora:

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego
w Gnieźnie ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

( Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek tj.Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436 ze późn.zm.)

1)     posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)     ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami

 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)     uzyskała:

a)     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

6)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1379 z póź.zm.), a
w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842 z późn.zm ), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U .z 2013, poz.168 z póżn.zm):

11)stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww. rozporządzenia.

1.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania

i rozwoju publicznej szkoły;

2)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności  informację:

a)   o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

                        b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego  albo

                        c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w                         

                            przypadku  osoby niebędącej nauczycielem;

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.168
z póżn.zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1
i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1721 zpóźn.zm.)

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-

w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1379 z późn.zm.), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842

z póź.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2.                  Oferty należy składać na adres  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie ul. Powstańców Wielkopolskich 16”, w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza konkurs na  kandydata na stanowisko

Dyrektora:

Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych im. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  w Gnieźnie ul. Chrobrego 23

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

( Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek tj.Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436 ze późn.zm.)

1)     posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)     ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami

 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)     uzyskała:

a)     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

6)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1379 z póź.zm.), a
w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842 z późn.zm ), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U .z 2013, poz.168 z póżn.zm):

11)stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww. rozporządzenia.

1.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania

i rozwoju publicznej szkoły;

2)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności  informację:

a)   o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

                        b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego  albo

                        c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w                         

                            przypadku  osoby niebędącej nauczycielem;

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.168
z póżn.zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1
i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1721 zpóźn.zm.)

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-

w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1379 z późn.zm.), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842

z póź.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2.                  Oferty należy składać na adres  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych im. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  w Gnieźnie ul. Chrobrego 23”, w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza konkurs na  kandydata na stanowisko

Dyrektora:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie
ul. Cieszkowskiego 17

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

( Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek tj.Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436 ze późn.zm.)

1)     posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)     ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami

 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)     uzyskała:

a)     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

6)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1379 z póź.zm.), a
w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842 z późn.zm ), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U .z 2013, poz.168 z póżn.zm):

11)stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww. rozporządzenia.

1.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania

i rozwoju publicznej szkoły;

2)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności  informację:

a)   o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

                        b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego  albo

                        c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w                         

                            przypadku  osoby niebędącej nauczycielem;

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.168
z póżn.zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1
i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1721 zpóźn.zm.)

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-

w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1379 z późn.zm.), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842

z póź.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2.                  Oferty należy składać na adres  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, ul. Cieszkowskiego 17”, w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza konkurs na  kandydata na stanowisko

Dyrektora:

Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

ul. Sobieskiego 20

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

( Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek tj.Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436 ze późn.zm.)

1)     posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)     ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami

 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)     uzyskała:

a)     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

6)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1379 z póź.zm.), a
w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842 z późn.zm ), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U .z 2013, poz.168 z póżn.zm):

11)stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww. rozporządzenia.

1.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania

i rozwoju publicznej szkoły;

2)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności  informację:

a)   o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

                        b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego  albo

                        c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w                         

                            przypadku  osoby niebędącej nauczycielem;

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.168
z póżn.zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1
i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1721 zpóźn.zm.)

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-

w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1379 z późn.zm.), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842

z póź.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2.                  Oferty należy składać na adres  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

            O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza konkurs na  kandydata na stanowisko

Dyrektora:

II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie

ul. Łubieńskiego 3/5.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

( Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek tj.Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436 ze późn.zm.)

1)     posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)     ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami

 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)     uzyskała:

a)     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

6)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1379 z póź.zm.), a
w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842 z późn.zm ), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U .z 2013, poz.168 z póżn.zm):

11)stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww. rozporządzenia.

1.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania

i rozwoju publicznej szkoły;

2)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności  informację:

a)   o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

                        b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego  albo

                        c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w                         

                            przypadku  osoby niebędącej nauczycielem;

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.168
z póżn.zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1
i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1721 zpóźn.zm.)

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-

w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1379 z późn.zm.), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1842

z póź.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2.                  Oferty należy składać na adres  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5”, w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza konkurs na  kandydata na stanowisko

Dyrektora:

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, ul Gdańska 106.


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

( Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek tj.Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436 ze późn.zm.)

1)    posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)    ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce,

3)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z  przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)    uzyskała:

a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)     w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

6)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)   nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2014, poz.191 z póź.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. z 2012, poz.572 z późn.zm ), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2013, poz.168):

11) stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww. rozporządzenia.

1.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania

 i rozwoju publicznej szkoły;

2)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz     poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację:

   a)  o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

                        b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego  albo

                        c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku  osoby niebędącej nauczycielem;

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie    dyscyplinarne;

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013, poz.168);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U. z 2013, poz.1388 zpóźn.zm.)

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-

w przypadku nauczyciela;

                 12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego  - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2014, poz.191 z późn.zm.), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. z 2012, poz.572
z póź.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz.1182 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2.        Oferty należy składać na adres  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora „Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, ul Gdańska 106.”, w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :

      Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

                 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie


Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Uchylenie uchwały w sprawie ogłoszenia o konkursie

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podczas posiedzenia w dniu 07 marca 2013r., podjął uchwałę
nr 769/2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 726/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Postępowanie zostało zakończone bez merytorycznego rozstrzygnięcia.

Ponowne postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie zostanie niezwłocznie ogłoszone.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zakończenie postępowania bez rozstrzygnięcia

Zgodnie z uchwałą nr 725/2013 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, w dniu 28 lutego 2013r. o godz. 15:30 upłynął termin składania ofert na ww. stanowisko. Wpłynęła jedna oferta.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217) postępowanie konkursowe na ww. stanowisko zostało zakończone bez rozstrzygnięcia.

W okresie 30 dni zostanie ogłoszone nowe postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

Konkurs na stanowisko Zastępsy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego


działając na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185 poz. 1092) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego:

ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA

DS. LECZNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Miejsce pracy: Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

ul. Św. Jana 9


 1. Wymagane kwalifikacje:

 1. tytuł zawodowy lekarza,

 2. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny,

 3. co najmniej ośmioletni staż pracy,

 4. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.


 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska,

 3. dokument potwierdzający aktualne prawo do wykonywania zawodu,

 4. opisany przebieg pracy zawodowej (CV),

 5. zaświadczenie o niekaralności (Sąd Powszechny, Izba Lekarska),

 6. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zwartych
  w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, a na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.


 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie można uzyskać w godzinach pracy Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie,
  ul. Św. Jana 9.


 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu do dnia 28 lutego 2013r. do godz. 15:30, na adres:

  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
  ul. Jana Pawła II 9/10
  62-200 Gniezno
  z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.


 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.


 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie procedury przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 632/2012

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie przy ul.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza konkurs na  kandydata na stanowisko

Dyrektora:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego

w Witkowie przy ul. Warszawskiej 29

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

( Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436)

1)     posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)     ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole,

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)     uzyskała:

·        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

·        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

·        w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

6)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz 1365, z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz 114, z późn. zm.) lub  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

1.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz z koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2)       poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację:

- o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

5)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne Lu postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn.zm.) lub  w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn.zm.)

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.)

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;

12)   oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,poz 674, z późn.zm), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego;

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 . z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2.                  Oferty należy składać na adres  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie”, w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza konkurs na  kandydata na stanowisko

Dyrektora:

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza

w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 7

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

( Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek Dz.U. z 2009 Nr 184 poz.1436)

1)     posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)     ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole,

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)     uzyskała:

·        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

·        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

·        w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

6)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz 1365, z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz 114, z późn. zm.) lub  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

1.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz z koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2)       poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację:

- o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

5)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne Lu postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn.zm.) lub  w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn.zm.)

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.)

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;

12)   oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,poz 674, z późn.zm), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego;

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 . z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2.                  Oferty należy składać na adres  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku”, w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez :

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.