logo
logo bip

Dyrektor ZS im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
starszy referent

1.      Wymagania niezbędne

1.      Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne.

2.      Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,  ustawy o samorządzie powiatowym.

3.      Obywatelstwo polskie.

4.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

5.      Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Wymagania dodatkowe

1.      Doświadczenie w księgowości w administracji publicznej.

2.      Doświadczenie w sporządzaniu wniosków unijnych.

3.      Świadectwa lub certyfikaty potwierdzające kwalifikacje księgowe.

4.      Umiejętność samodzielnego organizowania pracy.

5.      Staranność.

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1.  Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencjonowanie, znakowanie stanów inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń.

2.  Sporządzanie sprawozdań GUS dot. środków trwałych.

3.  Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego.

4.   Klasyfikacja wydatków jako wydatki strukturalne.

5.   Przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

6.   Przygotowanie i kontrola umów wykraczających poza rok budżetowy – WPF przygotowanie sprawozdań dla jednostki prowadzącej

7. Przygotowywanie danych na potrzeby obowiązującej sprawozdawczości oraz opracowywanie analiz.

8.  Sporządzanie rejestrów VAT – sprzedaży i zakupów

4.      Wymagane dokumenty

1.      List motywacyjny.

2.      CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia.

3.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.      Kserokopie świadectw pracy.

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6.      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

7.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.


Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie ZS im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20 lub listownie z dopiskiem „Nabór  - starszy referent" pod adresem:

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie
ul. Sobieskiego 20
62-200 Gniezno

Dokumenty należy składać do dnia 28 września 2016 r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).Dyrektor ZS im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie zastrzega sobie możliwość odwołania procedury naboru w ZS w Gnieźnie na każdym etapie jej trwania bez podania przyczyny.

 

Gniezno, dnia 15.09.2016 r.