logo
logo bip
Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego za rok 2019
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa 1