logo
logo bip
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizac. pozarząd. oraz podmiot. wymienion. w art.3 ust. 3 ust. z dn. 24.04.2003r. o działal. pożyt. publicznego i o wolontariacie

 

 

Sprawozdanie