logo
logo bip
Wykonanie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2021 rok

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. Nr 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku.

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1057/2021 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2021 roku" - Załącznik Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. Nr 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2021 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1058/2021 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2021 roku - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2021 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody za II kwartal za 2021

2. Wydatki za II kw 2021

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2021 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody za II kwartal

2. Rb NDS II kw 2021

3. Rb Z za II kw 2021

4. RbN za II kw 2021

5. wydaki za II kw 2021

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305)  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 Załącznik Nr 1 – Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

 Załącznik Nr 2  - Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego,

 Załącznik Nr 3 – Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt,

 Załącznik Nr 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

 Załącznik Nr 5 – Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek,

 Załącznik Nr 6 – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty,

 Załącznik Nr 7 – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7, zał. 8, zał. 9, zał. 10)

 Załącznik Nr 7a – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2021 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Rb - 27s

2. Rb - 28s

3. Rb - NDS

4. Rb - Z

5. Rb - N

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020 oraz informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.305) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 920/2021Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok

Załącznik Nr 2 - Informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2020 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

Rb-N zał. 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2020 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

Dochody zał.1

Rb-NDS zał.3

Rb-N zał. 4

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2020 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

Dochody zał. nr 1

Wydatki zał. nr 2

RbNDS zał. nr 3

RbN zał. nr 4

Rb Z zał. nr 5

Projekt budżetu na 2021 rok

Projekt budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 838/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 zgodnie z następującymi załącznikami:
1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 - Załącznik Nr 1
2. Projekt Uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami - Załącznik Nr 2
3. Uzasadnienia i materiały informacyjne do uchwały - Załącznik Nr 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 837/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: pprzyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021 -2031 zgodnie z następującymi załącznikami:
1. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031 - Załącznik Nr 1
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4. Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4
5. Tabela pomocnicza do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 - Załącznik Nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2020 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:

Załącznik Nr 1 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - NDS

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2020 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:

Załącznik Nr 1 - Dochody

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2020 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

Dochody zał.1

Wydatki zał. 2

Rb-NDS zał.3

Rb-N zał. 4

Rb-Z zał. 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2020 roku - korekta

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2020 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikiem

 

Rb-NDS zał.3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 rok

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. Nr 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 715/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Zestawienia tabelaryczne w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów - Załącznik Nr 1

2. Ocena przebiegu realizacji budżetu  - Załącznik Nr 2

3. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków  podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. Nr 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 716/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2020 roku

Dochody zał.1
Wydatki zał. 2
Rb-NDS zał.3
Rb-N zał. 4
Rb-Z zał. 5

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 Załącznik Nr 1 – Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

 Załącznik Nr 2  - Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego,

 Załącznik Nr 3 – Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt,

 Załącznik Nr 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

 Załącznik Nr 5 – Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek,

 Załącznik Nr 6 – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty,

 Załącznik Nr 7 – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 Załącznik Nr 7a – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2020 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

Dochody zał.1

Wydatki zał. 2

Rb-NDS zał.3

Rb-N zał. 4

Rb-Z zał. 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 oraz informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 573/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

 1. Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5
 2. Zestawienia tabelaryczne wydatków - Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 11, Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 14, Załącznik Nr 15, Załącznik Nr 16, Załącznik Nr 17, Załącznik Nr 18, Załącznik Nr 19, Załącznik Nr 20, Załącznik Nr 21, Załącznik Nr 22, Załącznik Nr 23, Załącznik Nr 24, Załącznik Nr 25, Załącznik Nr 26, Załącznik Nr 27, Załącznik Nr 28, Załącznik Nr 29, Załącznik Nr 30, Załącznik Nr 31, Załącznik Nr 32, Załącznik Nr 33, Załącznik Nr 34, Załącznik Nr 35
 3. Przychdy i rozchody - Załącznik Nr 36
 4. Zestawienie dotacji - Załącznik Nr 37Załącznik Nr 38, Załącznik Nr 39Załącznik Nr 40Załącznik Nr 41Załącznik Nr 42Załącznik Nr 43
 5. Określenie poziomu deficytu/nadwyżki - Załącznik Nr 44
 6. Ocena realizacji dochodów - Załącznik Nr 45
 7. Ocena realizacji wydatków - Załącznik Nr 46
 8. Realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 47
 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 48
 10. Analiza wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 49
 11. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gnieźnieńskiego - Załącznik Nr 50
 12. Informacja o udziałach w spółkach - Załącznik Nr 51
 13. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności - Załącznik Nr 52
 14. Stan mienia ruchomego (wartości brutto), aktywów trwałych w inwestycjach rozpoczętych i wykaz wydzierżawianych składników majątku wg poszczególnych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 53
 15. Wykaz nieruchomości (zabudowanych, gruntowych), lokali użytkowych i innych pomieszczeń wynajetych - Załącznik Nr 54

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2019 roku.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2019 roku.  Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości  kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

dochody zał.1

wydatki zał. 2

NDS zał.3

Rbn zał. 4

Rbz zał. 5

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 388/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie: pprzyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020 -2031 zgodnie z następującymi załącznikami:
1. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 - Załącznik Nr 1
2.Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3.Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4.Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4
5. Tabela pomocnicza do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 - Załącznik Nr 5

Projekt budżetu na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 389/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 zgodnie z następującymi załącznikami:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 - Załącznik Nr 1
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 - Załącznik Nr 2
3. Dochody - Załącznik Nr 3
4. Wydatki - Załącznik Nr 4
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - Załącznik Nr 5
6. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - Załącznik Nr 6
7. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 7
8. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 8
9. Zestawienie planowanych dotacji - Załącznik Nr 9
10. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - Załącznik Nr 10
11. Uzasadnienia i materiały informacyjne - Załącznik Nr 11
12. Układ porównawczy dochodów w latach 2019-2020 - Załącznik Nr 12
13. Układ porównawczy wydaków w latach 2019-2020 -  Załącznik Nr 13

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2019 roku.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2019 roku.  Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości  kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 
Rb28S III kw zał 2 (1)
Rb N IIIkw zał 4 (1) 
Rb28S III kw zał 2 (2)
Rb N IIIkw zał 4 (2) 
Rb Z III kw zał 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2019 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:

1. Wydatki - Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2019 rok

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. Nr 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku.
Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 287/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2019 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dochodów - Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5

2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wydatków - Załącznik Nr 6Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 11, Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 14, Załącznik Nr 15, Załącznik Nr 16. Załącznik Nr 17Załącznik Nr 18,  Załącznik Nr 19,  Załącznik Nr 20Załącznik Nr 21, Załącznik Nr 22, Załącznik Nr 23, Załącznik Nr 24, Załącznik Nr 25, Załącznik Nr 26, Załącznik Nr 27, Załącznik Nr 28, Załącznik Nr 29, Załącznik Nr 30

3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - Załącznik Nr 31

4. Dotacje przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -Załącznik Nr 32, Załącznik Nr 33, Załącznik Nr 34, Załącznik Nr 35, Załącznik Nr 36, Załącznik Nr 37, Załącznik Nr 38

5. Ocena przebiegu realizacji budżetu - Załącznik Nr 39

6. Ocena realizacji dochodów, w tym sprawozdanie z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania do tego organów uprawnionych -Załącznik Nr 40

7. Ocena realizacji wydatków -Załącznik Nr 41

8. Ocena realizacji wydatków majątkowych -Załącznik Nr 42

9. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków podległych jednostek organizacyjnych -  Załącznik Nr 43

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2019 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. Nr 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2019 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 286/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2019 roku - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał za 2019 rok - korekta.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:

 

Załącznik nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2019 roku.

 
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2019 roku. 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
 (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości
 kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej
wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-Z - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-NDS - Załącznik Nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 

Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 1

Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 2 

Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt - Załącznik Nr 3  

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr 4  

Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek - Załącznik Nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 6A

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty - Załącznik Nr 7

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2019 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1 
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-Z - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-NDS - Załącznik Nr 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018 oraz informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 168/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

 1. Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5
 2. Zestawienia tabelaryczne wydatków - Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 7 , Załącznik Nr 8 , Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10 , Załącznik Nr 11 , Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13 , Załącznik Nr 14 , Załącznik Nr 15 , Załącznik Nr 16 , Załącznik Nr 17 , Załącznik Nr 18, Załącznik Nr 19 , Załącznik Nr 20 , Załącznik Nr 21 , Załącznik Nr 22 , Załącznik Nr 23 , Załącznik Nr 24 , Załącznik Nr 25 , Załącznik Nr 26 , Załącznik Nr 27 , Załącznik Nr 28 , Załącznik Nr 29 , Załącznik Nr 30 , Załącznik Nr 31 , Załącznik Nr 32    
 3. Przychdy i rozchody - Załącznik Nr 33
 4. Zestawienie dotacji - Załącznik Nr 34 , Załącznik Nr 35 , Załącznik Nr 36 , Załącznik Nr 37 , Załącznik Nr 38 , Załącznik Nr 39 , Załącznik Nr 40
 5. Określenie poziomu deficytu/nadwyżki - Załącznik Nr 41
 6. Ocena realizacji dochodów - Załącznik Nr 42
 7. Ocena realizacji wydatków - Załącznik Nr 43
 8. Realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 44
 9. Analiza wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 45
 10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 46
 11. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gnieźnieńskiego - Załącznik Nr 47
 12. Informacja o udziałach w spółkach - Załącznik Nr 48
 13. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności - Załącznik Nr 49
 14. Stan mienia ruchomego (wartości brutto), aktywów trwałych w inwestycjach rozpoczętych i wykaz wydzierżawianych składników majątku wg poszczególnych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 50
 15. Wykaz nieruchomości (zabudowanych, gruntowych), lokali użytkowych i innych pomieszczeń wynajetych - Załącznik Nr 51

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2018 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:

1. Wydatki - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2018 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-Z - Załacznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-NDS - Załącznik Nr 5

Projekt budżetu na rok 2019


Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1593/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 zgodnie z następującymi załącznikami:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 - Załącznik Nr 1 
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 - Załącznik Nr 2
3. Dochody - Załącznik Nr 3
4. Wydatki -
Załącznik Nr 4
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - Załącznik Nr 5
6. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - Załącznik Nr 6 
7. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 7
8. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 8
9. Zestawienie planowanych dotacji - Załącznik Nr 9
10. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - Załącznik Nr 10 
11. Uzasadnienia i materiały informacyjne - Załącznik Nr 11  
12. Układ porównawczy dochodów w latach 2018-2019 - Załącznik Nr 12 
13. Układ porównawczy wydaków w latach 2018-2019 -  Załącznik Nr 13

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1592/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: pprzyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019 -2031 zgodnie z następującymi załącznikami:

1.Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031 - Załącznik Nr 1
2.Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3.Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4.Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2018 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  Załącznik Nr 1 
2. Rb-NDS -  Załącznik Nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2018 rokuZgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  Załącznik Nr 1 
2. Wydatki -  Załącznik Nr 2 
3. Rb-Z -  Załącznik Nr 3 
4. Rb-N -  Załącznik Nr 4 
5. Rb-NDS -  Załącznik Nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2018 rok

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. Nr 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku.
Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1486/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2018 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
1. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dochodów - załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , załącznik Nr 4 , załącznik Nr 5
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wydatków - załącznik Nr 6 , załącznik Nr 7 , załącznik Nr 8 , załącznik Nr 9 , załącznik Nr 10 , załącznik Nr 11 , załącznik Nr 12 , załącznik Nr 13 , załącznik Nr 14 , załącznik Nr 15 , załącznik Nr 16 , załącznik Nr 17 , załącznik Nr 18 , załącznik Nr 19 , załącznik Nr 20 , załącznik Nr 21 , załącznik Nr 22 , załącznik Nr 23 , załącznik Nr 24 , załącznik Nr 25 , załącznik Nr 26 , załącznik Nr 27 , załącznik Nr 28 , załącznik Nr 29
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - załącznik Nr 30
4. Dotacje przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 31 , załącznik Nr 32 , załącznik Nr 33 , załącznik Nr 34 , załącznik Nr 35 , załącznik Nr 36 , załącznik Nr 37
5. Ocena przebiegu realizacji budżetu - załącznik Nr 38
6. Ocena realizacji dochodów, w tym sprawozdanie z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania do tego organów uprawnionych - załącznik Nr 39
7. Ocena realizacji wydatków - załącznik Nr 40
8. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków podległych jednostek organizacyjnych - załącznik Nr 41
9. Ocena realizacji wydatków majątkowych - załącznik Nr 42

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2018 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. Nr 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2018 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1485/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2018 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:

1. Dochody - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2018 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:

1. Dochody - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2018 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  Załącznik Nr 1 
2. Wydatki -  Załącznik Nr 2 
3. Rb-Z -  Załącznik Nr 3 
4. Rb-N -  Załącznik Nr 4 
5. Rb-NDS -  Załącznik Nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2017

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 

Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 1

Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 2

Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt - Załącznik Nr 3

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr 4

Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczekZałącznik Nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 6a , Załącznik Nr 6b

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty - Załącznik Nr 7

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2018 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Wydatki - korekta - Załącznik Nr 1
2. Rb-NDS - korekta - Załącznik Nr 2

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2018 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:
1. Załącznik Nr 1 - NDS

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2018 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:
1. Załącznik Nr 1 - NDS

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2018 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-Z - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-NDS - Załącznik Nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2017 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

Rb-Z - Załącznik nr 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2017 oraz informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1338/2018 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

 1. Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5
 2. Zestawienia tabelaryczne wydatków  - Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8 , Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10 , Załącznik Nr 11 , Załącznik Nr 12 , Załącznik Nr 13 , Załącznik Nr 14 , Załącznik Nr 15 , Załącznik Nr 16 , Załącznik Nr 17 , Załącznik Nr 18 , Załącznik Nr 19 , Załącznik Nr 20 , Załącznik Nr 21 , Załącznik Nr 22 , Załącznik Nr 23 , Załącznik Nr 24 , Załącznik Nr 25 , Załącznik Nr 26 , Załącznik Nr 27 , Załącznik Nr 28 , Załącznik Nr 29 , Załącznik Nr 30 , Załącznik Nr 31
 3. Przychdy i rozchody - Załącznik Nr 32
 4. Zestawienie dotacji - Załącznik Nr 33 , Załącznik Nr 34 , Załącznik Nr 35 , Załącznik Nr 36 , Załącznik Nr 37 
 5. Określenie poziomu deficytu/nadwyżki - Załącznik Nr 38
 6. Ocena realizacji dochodów - Załącznik Nr 39
 7. Ocena realizacji wydatków - Załącznik Nr 40
 8. Analiza wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 41
 9. Realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 42
 10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 43
 11. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gnieźnieńskiego - Załącznik Nr 44
 12. Informacja o udziałach w spółkach - Załącznik Nr 45 
 13. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności - Załącznik Nr 46
 14. Stan mienia ruchomego (wartości brutto), aktywów trwałych w inwestycjach rozpoczętych i wykaz wydzierżawianych składników majątku wg poszczególnych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 47
 15. Wykaz nieruchomości (zabudowanych, gruntowych), lokali użytkowych i innych pomieszczeń wynajetych - Załącznik Nr 48

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2017 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-NDS - Załącznik Nr 3
 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2017 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-Z - Załącznik Nr 5

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2031

1.Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028 - Załącznik Nr 1
2.Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3.Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4.Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4

Projekt budżetu na rok 2018

1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 - Załącznik Nr 1
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 - Załącznik Nr 2
3. Dochody - Załącznik Nr 3
4. Wydatki - Załącznik Nr 4
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - Załącznik Nr 5
6. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - Załącznik Nr 6
7. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 7
8. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 8
9. Zestawienie planowanych dotacji - Załącznik Nr 9
10. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - Załącznik Nr 10
11. Uzasadnienia i materiały informacyjne - Załącznik Nr 11
12. Układ porównawczy dochodów w latach 2017-2018 - Załącznik Nr 12
13. Układ porównawczy wydaków w latach 2017-2018 - Załącznik Nr 13

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2017 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-Z - Załącznik Nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017 rok

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. Nr 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku.
Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1059/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
1. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dochodów - załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3 , załącznik Nr 4 , załącznik Nr 5
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wydatków - załącznik Nr 6 , załącznik Nr 7 , załącznik Nr 8, załącznik Nr 9 , załącznik Nr 10 , załącznik Nr 11 , załącznik Nr 12 , załącznik Nr 13 , załącznik Nr 14 , załącznik Nr 15 , załącznik Nr 16 , załącznik Nr 17 , załącznik Nr 18 , załącznik Nr 19 , załącznik Nr 20 , załącznik Nr 21 , załącznik Nr 22 , załącznik Nr 23 , załącznik Nr 24 , załącznik Nr 25 , załącznik Nr 26 , załącznik Nr 27
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - załącznik Nr 28
4. Dotacje przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 29 , załącznik Nr 30 , załącznik Nr 31, załącznik Nr 32, załącznik Nr 33
5. Ocena przebiegu realizacji budżetu - załącznik Nr 35
6. Ocena realizacji dochodów, w tym sprawozdanie z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym , do których nie stosuje się przepisów "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania do tego organów uprawnionych - załącznik Nr 36
7. Ocena realizacji wydatków - załącznik Nr 37
8. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków podległych jednostek organizacyjnych - załącznik Nr 38
9. Ocena realizacji wydatków majątkowych - załącznik Nr 39

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. Nr 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1058/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017 roku - załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2017 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikiem:

1. Załącznik Nr 1 - Rb-NDS

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2017 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-Z - Załącznik Nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 

Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 1

Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 2

Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt - Załącznik Nr 3

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr 4

Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczekZałącznik Nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 6a

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty - Załącznik Nr 7

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2017 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikiem:

1. Załącznik Nr 1 - Rb-NDS

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2017 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-Z - Załącznik Nr 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016 oraz informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1870) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 940/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

1.  Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5

2.  Zestawienia tabelaryczne wydatków  - Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 7 , Załącznik Nr 8 , Załącznik Nr 9 , Załącznik Nr 10 , Załącznik Nr 11 , Załącznik Nr 12 , Załącznik Nr 13 , Załącznik Nr 14 , Załącznik Nr 15 , Załącznik Nr 16 , Załącznik Nr 17 , Załącznik Nr 18 , Załącznik Nr 19 , Załącznik Nr 20 , Załącznik Nr 21 , Załącznik Nr 22

3.  Przychdy i rozchody - Załącznik Nr 23

4.  Zestawienie dotacji - Załącznik Nr 24 , Załącznik Nr 25 , Załącznik Nr 26 , Załącznik Nr 27 , Załącznik Nr 28

5.  Określenie poziomu deficytu/nadwyżki - Załącznik Nr 29

6.  Ocena realizacji dochodów - Załącznik Nr 30

7.  Ocena realizacji wydatków - Załącznik Nr 31

8.  Analiza wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 32

9. Realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 33

10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 34 

11. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gnieźnieńskiego - Załącznik Nr 35

12. Informacja o udziałach w spółkach - Załącznik Nr 36

13. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności - Załącznik Nr 37

14. Stan mienia ruchomego (wartości brutto), aktywów trwałych w inwestycjach rozpoczętych i wykaz wydzierżawianych składników majątku wg poszczególnych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 38

15. Wykaz nieruchomości (zabudowanych, gruntowych), lokali użytkowych i innych pomieszczeń wynajetych - Załącznik Nr 39

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2016 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Wydatki (korekta) - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2016 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-Z - Załącznik Nr 5

Projekt budżetu na rok 2017

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 - załącznik nr 1
2. Dochody - załącznik nr 2
3. Wydatki - załącznik nr 3
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - załącznik nr 4
5. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - załącznik nr 5
6. Przychody i rozchody - załącznik nr 6
7. Wydatki majątkowe - załącznik nr 7
8. Zestawienie planowanych dotacji - załącznik nr 8
9. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - załącznik nr 9
10. Uzasadnienia i materiały informacyjne - załącznik nr 10
11. Układ porównawczy dochodów w latach 2016-2017 - załącznik nr 11
12. Układ porównawczy wydaków w latach 2016-2017 - załącznik nr 12

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028

1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028 - załącznik Nr 1
2.Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 2
3.Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 3
4.Uzasadnienie do uchwały - załącznik Nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2016 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2016 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2016 roku.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb-NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb-N - Załącznik Nr 4
5. Rb-Z - Załącznik Nr 5

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2016 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 686/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2016 roku - załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku.
Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 687/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2016 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
1. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dochodów - załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3 , załącznik Nr 4 , załącznik Nr 5
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wydatków - załącznik Nr 6 , załącznik Nr 7 , załącznik Nr 8 , załącznik Nr 9 , załącznik nr 10 , załącznik nr 11 , załącznik Nr 12 , załącznik Nr 13 , załącznik Nr 14 , załącznik Nr 15 , załącznik Nr 16 , załącznik Nr 7 
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - załącznik Nr 18
4. Dotacje przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 19
5. Ocena przebiegu realizacji budżetu - załącznik Nr 20
6. Ocena realizacji dochodów, w tym sprawozdanie z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym , do których nie stosuje się przepisów "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania do tego organów uprawnionych - załącznik Nr 21
7. Ocena realizacji wydatków - załącznik Nr 22
8. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków podległych jednostek organizacyjnych - załącznik Nr 23
9. Ocena realizacji wydatków majątkowych - załącznik Nr 24

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2016 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2016 roku.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb - NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb - N - Załącznik Nr 4
5. Rb - Z - Załącznik Nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2015 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 

Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 1

Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego -Załącznik Nr 2

Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt -Załącznik Nr 3

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej -Załącznik Nr 4

Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek - Załącznik Nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 6a

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty -Załącznik Nr 7

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2016 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2 
3. Rb - NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb - N - Załącznik Nr 4
5. Rb - Z - Załącznik Nr 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015 oraz informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zminami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 540/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

1.  Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5

2.  Zestawienia tabelaryczne wydatków  - Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 7 , Załącznik Nr 8 , Załącznik Nr 9 , Załącznik Nr 10 , Załącznik Nr 11 , Załącznik Nr 12 , Załącznik Nr 13 , Załącznik Nr 14 , Załącznik Nr 15 , Załącznik Nr 16 , Załącznik Nr 17

3.  Przychdy i rozchody - Załącznik Nr 18

4.  Zestawienie dotacji - Załącznik Nr 19

5.  Określenie poziomu deficytu/nadwyżki - Załącznik Nr 20

6.  Ocena realizacji dochodów -Załącznik Nr 21

7.  Ocena realizacji wydatków - Załącznik Nr 22

8.  Analiza wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 23

9. Realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 24

10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 25

11. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gnieźnieńskiego -Załącznik Nr 26

12. Informacja o udziałach w spółkach - Załącznik Nr 27

13. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności - Załącznik Nr 28

Uchwała NR SO-0954/3/7/Ko/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 1.04.2016r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia  

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2015 roku - II korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2015 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  Załącznik Nr 1
2. Rb - N - Załącznik Nr 2

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2015 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1  
2. Wydatki - Zalącznik Nr 2
3. Rb - NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb - N - Załącznik Nr 4
5. Rb - Z - Załącznik nr 5

Projekt budżetu na rok 2016

Projekt budżetu na rok 2016:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 - Załącznik Nr 1
2. Dochody - Załącznik Nr 2
3. Wydatki - Załącznik Nr 3
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - Załącznik Nr 4
5. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - Załącznik Nr 5
6. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 6
7. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 7
8. Zestawienie planowanych dotacji - Załącznik Nr 8
9. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - Załącznik Nr 9
10. Uzasadnienia i materiały informacyjne - Załącznik Nr 10
11. Układ porównawczy dochodów w latach 2015-2016 - Załącznik Nr 11
12. Układ porównawczy wydaków w latach 2015-2016 - Załącznik Nr 12

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028 - Załącznik Nr 1
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4. Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2015 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości korektę kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem:
1. Dochody - Załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2015 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb - NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb - N - Załącznik Nr 4
5. Rb - Z - Załącznik Nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku.
Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 294/2015 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2015 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
1. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dochodów - załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3 , załącznik Nr 4 , załącznik Nr 5
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wydatków - załącznik Nr 6 , załącznik Nr 7 , załącznik Nr 8 , załącznik Nr 9 , załącznik Nr 10 , załącznik Nr 11 , załącznik Nr 12 , załącznik Nr 13 , załącznik Nr 14 , załącznik Nr 15, załącznik Nr 16
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - załącznik Nr 17
4. Dotacje przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zalącznik Nr 18
5. Ocena przebiegu realizacji budżetu - załącznik Nr 19
6. Ocena realizacji dochodów, w tym sprawozdanie z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym , do których nie stosuje się przepisów "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania do tego organów uprawnionych - załącznik Nr 20
7. Ocena realizacji wydatków - załącznik Nr 21
8. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków podległych jednostek organizacyjnych - załącznik Nr 22
9. Ocena realizacji wydatków majątkowych - zalącznik Nr 23
10. Uchwała Nr SO-0953/21/7/Ko/2015 - załącznik Nr 24

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2015 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 293/2015 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2015 roku - załącznik Nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2015 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości korektę kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionym załącznikiem

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2015 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  
Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb - NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb - N - Załącznik Nr 4
5. Rb - Z - Załącznik Nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I kwartał 2015 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody -  
Załącznik nr 1
2. Wydatki - Załącznik nr 2
3. Rb - NDS - Załącznik nr 3
4. Rb - N - Załącznik nr 4
5. Rb - Z - Załącznik nr 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2014 oraz informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zminami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 139/2015 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

1.  Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1

2.  Zestawienia tabelaryczne wydatków (wydatki ogółem) - Załącznik Nr 2

3. Zestawienie tabelaryczne wydatków (wydatki wg paragrafów) - Załącznik Nr 3

3.  Przychdy i rozchody - Załącznik Nr 4

4.  Zestawienie dotacji - Załącznik Nr 5

5.  Określenie poziomu deficytu/nadwyżki - Załącznik Nr 6

6.  Ocena realizacji dochodów - Załącznik Nr 7

7.  Ocena realizacji wydatków - Załącznik Nr 8

8.  Analiza wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 9

9. Realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 10

10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 11

11. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gnieźnieńskiego - Załącznik Nr 12

12. Informacja o udziałach w spółkach - Załącznik Nr 13

13. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności - Załącznik Nr 14  

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za IV kwartał 2014 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Dochody - Załącznik Nr 1
2. Wydatki - Załącznik Nr 2
3. Rb - NDS - Załącznik Nr 3
4. Rb - N - Załącznik Nr 4
5. Rb - Z - Załącznik Nr 5

Projekt budżetu na rok 2015

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 - Załącznik Nr 1
2. Dochody - Załącznik Nr 2
3. Wydatki - Załącznik Nr 3
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - Załącznik Nr 4
5. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - Załącznik Nr 5
6. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 6
7. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 7
8. Zestawienie planowanych dotacji - Załącznik Nr 8
9. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - Załącznik Nr 9
10. Uzasadnienia i materiały informacyjne - Załącznik Nr 10
11. Układ porównawczy dochodów w latach 2014-2015 - Załącznik Nr 11
12. Układ porównawczy wydaków w latach 2015-2015 - Załącznik Nr 12

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2014

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 

Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Załącznik nr 1

Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego -Załącznik nr 2

Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt -Załącznik nr 3

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik nr 4

Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek - Załącznik nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - Załącznik nr 7 , Załącznik nr 7a , Załącznik nr 7b ,

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty - Załącznik nr 6

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2015-2025

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2015-2025 - Załącznik Nr 1
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 2
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 3
4. Uzasadnienie do uchwały - Załącznik Nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za III kwartał 2014 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody

2. Załącznik Nr 2 - Wydatki

3. Załącznik Nr 3 - Rb-NDS

4. Załącznik Nr 4 - Rb-N

5. Załącznik Nr 5 - Rb-Z

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2014 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości "Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2014 roku".

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1282/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2014 roku - załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2014 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku.

Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1283/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2014 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dochodów - załącznik Nr 1

2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wydatków - załącznik Nr 2

3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - załącznik Nr 3

4. Dotacje przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zalącznik Nr 4

5. Ocena przebiegu realizacji budżetu - załącznik Nr 5

6. Ocena realizacji dochodów, w tym sprawozdanie z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym , do których nie stosuje się przepisów "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania do tego organów uprawnionych - załącznik Nr 6

7. Ocena realizacji wydatków - załącznik Nr 7

8. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków podległych jednostek organizacyjnych - załącznik Nr 8

9. Ocena realizacji wydatków majątkowych - zalącznik Nr 9

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2014 roku - korekta

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody

2. Załącznik Nr 2 - Wydatki

3. Załącznik Nr 3 - Rb-NDS

4. Załącznik Nr 4 - Rb-N

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za II kwartał 2014 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Dochody

2. Załącznik Nr 2 - Wydatki

3. Załącznik Nr 3 - Rb-NDS

4. Załącznik Nr 4 - Rb-N

5. Załącznik Nr 5 - Rb-Z

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 

Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego Załącznik Nr 1

Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 2

Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt - Załącznik Nr 3

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr 4

Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek - Załącznik Nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 6a

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty - Załącznik Nr 7