logo
logo bip
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. Nr 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku.
Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1059/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017 roku",  zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
1. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dochodów - załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3 , załącznik Nr 4 , załącznik Nr 5
2. Zestawienie tabelaryczne w zakresie wydatków - załącznik Nr 6 , załącznik Nr 7 , załącznik Nr 8, załącznik Nr 9 , załącznik Nr 10 , załącznik Nr 11 , załącznik Nr 12 , załącznik Nr 13 , załącznik Nr 14 , załącznik Nr 15 , załącznik Nr 16 , załącznik Nr 17 , załącznik Nr 18 , załącznik Nr 19 , załącznik Nr 20 , załącznik Nr 21 , załącznik Nr 22 , załącznik Nr 23 , załącznik Nr 24 , załącznik Nr 25 , załącznik Nr 26 , załącznik Nr 27
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - załącznik Nr 28
4. Dotacje przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 29 , załącznik Nr 30 , załącznik Nr 31, załącznik Nr 32, załącznik Nr 33
5. Ocena przebiegu realizacji budżetu - załącznik Nr 35
6. Ocena realizacji dochodów, w tym sprawozdanie z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym , do których nie stosuje się przepisów "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania do tego organów uprawnionych - załącznik Nr 36
7. Ocena realizacji wydatków - załącznik Nr 37
8. Analiza wydatków z wyodrębnieniem wybranych grup wydatków podległych jednostek organizacyjnych - załącznik Nr 38
9. Ocena realizacji wydatków majątkowych - załącznik Nr 39