logo
logo bip

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 

Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego Załącznik Nr 1

Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - Załącznik Nr 2

Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt - Załącznik Nr 3

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr 4

Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek - Załącznik Nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 6a

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty - Załącznik Nr 7