logo
logo bip

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305)  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 Załącznik Nr 1 – Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

 Załącznik Nr 2  - Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego,

 Załącznik Nr 3 – Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt,

 Załącznik Nr 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

 Załącznik Nr 5 – Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek,

 Załącznik Nr 6 – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty,

 Załącznik Nr 7 – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7, zał. 8, zał. 9, zał. 10)

 Załącznik Nr 7a – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.