logo
logo bip
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

 Załącznik Nr 1 – Dochody, w tym dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

 Załącznik Nr 2  - Wydatki, w tym dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego,

 Załącznik Nr 3 – Przychody/Rozchody w tym nadwyżka/deficyt,

 Załącznik Nr 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

 Załącznik Nr 5 – Kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek,

 Załącznik Nr 6 – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty,

 Załącznik Nr 7 – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 Załącznik Nr 7a – Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.