logo
logo bip
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 - Załącznik Nr 1
2. Dochody - Załącznik Nr 2
3. Wydatki - Załącznik Nr 3
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - Załącznik Nr 4
5. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - Załącznik Nr 5
6. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 6
7. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 7
8. Zestawienie planowanych dotacji - Załącznik Nr 8
9. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - Załącznik Nr 9
10. Uzasadnienia i materiały informacyjne - Załącznik Nr 10
11. Układ porównawczy dochodów w latach 2014-2015 - Załącznik Nr 11
12. Układ porównawczy wydaków w latach 2015-2015 - Załącznik Nr 12