logo
logo bip
Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019 stanowi wyciąg z Uchwały Nr 389/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 zgodnie z następującymi załącznikami:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 - Załącznik Nr 1
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 - Załącznik Nr 2
3. Dochody - Załącznik Nr 3
4. Wydatki - Załącznik Nr 4
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - Załącznik Nr 5
6. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - Załącznik Nr 6
7. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 7
8. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 8
9. Zestawienie planowanych dotacji - Załącznik Nr 9
10. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - Załącznik Nr 10
11. Uzasadnienia i materiały informacyjne - Załącznik Nr 11
12. Układ porównawczy dochodów w latach 2019-2020 - Załącznik Nr 12
13. Układ porównawczy wydaków w latach 2019-2020 -  Załącznik Nr 13