logo
logo bip

1. Uchwała Nr 1002/2013 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14.11.2013 - Załącznik Nr 1

2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 - Załącznik Nr 2

3.Dochody - Załącznik Nr 3

4. Wydatki - Załącznik Nr 4 

5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień - Załącznik Nr 5

6. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - Załącznik Nr 6

7. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 7 

8. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 8

9. Zestawienie planowanych dotacji - Załącznik Nr 9 

10. Dochody z wpływów z opłat i kar, o krótych mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochhrony środowiska - Załącznik Nr 10

11. Uzasadnienia i materiały informacyjne - Załącznik Nr 11

12. Układ porównawczy dochodów i wydatków w latach 2013-2014 - Załącznik Nr 12