logo
logo bip

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zminami) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok budżetowy oraz informację o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Informacja stanowi wyciąg z Uchwały Nr 1147/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania bużetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie z następującymi załącznikami:

1.  Spis treści - załącznik Nr 1

2.  Zestawienie tabelaryczne dochodów - załącznik Nr 2

3.  Zestawienia tabelaryczne wydatków - Załączik Nr 3

4.  Przychdy i rozchody - Załącznik Nr 4

5.  Zestawienie dotacji - Załącznik Nr 5

6.  Określenie poziomu deficytu/nadwyżki - Załącznik Nr 6

7.  Ocena realizacji dochodów - Załącznik Nr 7

8.  Ocena realizacji wydatków -Załącznik Nr 8

9.  Analiza wydatków wg podległych jednostek organizacyjnych - Załącznik Nr 9

10. Realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 10

11.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 11

12. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gnieźnieńskiego - Załącznik Nr 12

13. Informacja o udziałach w spółkach - Załącznik Nr 13

14. Informacja o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności - Załącznik Nr 14